मत्ती 27

1स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जम्‍मान मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे येशूदा साइनोन तोःला भिसी सल्‍लाह लजी। 2जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा खीसी पिलातस भिबा रोमी अञ्‍चलाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्सी जिम्‍मा पिन्‍जी। 3येशूदा साइनोन तोःला भिसी पाङ्बा ताम येशूदा चुङ्सी पिन्‍बा यहूदासे थेःजी। जमाहेन्‍से थेदा ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी थेसे किन्‍बा बोगल गिकसे च्‍युइ म्‍हुइला डबल परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेदा दोःसी पिन्‍बारी खजी। 4ओच्‍छे यहूदासे थेनीगदेदा “तिगै दोष आरेबा म्‍हिदा साइबाला लागिरी चुङ्सी पिन्‍सी ङाइ पाप गे लबा मुला” भिसी भिमा, थेनीगदेसे यहूदादा “ङन्‍दा तिग मतलब? एनोन सेला” भिसी भिजी। 5जमाहेन्‍से यहूदासे थे म्‍हुइला डबल परमेश्‍वरला मन्‍दिररीन भ्‍याङ्‍सी निजी, ओच्‍छे थे च्‍योसी सिजी। 6तर परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे चा थे डबल दुइसी “चु डबल परमेश्‍वरला मन्‍दिरला ढुकुटीरी थान्‍बा ठीक आत। तिग्‍दा भिसम चु काला सय हिन्‍ना” भिसी भिजी। 7थेतबासेलमा थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लसी थे टाङगासे अर्गु य्‍हुल्‍साला सिबा म्‍हि ल्‍हुबारी कुमालेला वारी ग्‍लुजी। 8थेतबासेलमा दान्‍देधोनाएनोन थे वारीदा काला वारी भिसी भिमुला। 9यर्मिया अगमवक्तासे पाङ्बा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तजी, “थे म्‍हुइला बोगल गिकसे च्‍युइ डबल परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदेसे किन्‍जी। थे डबल चा थेला सय हिन्‍ना भिसी इस्राएलला म्‍हिगदेसे तोगब लबा मुबा। 10जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे ङादा कुल्‍बा अन्‍छार थेनीगदेसे थेनोन टाङगासे कुमालेला बु ग्‍लुजी।” 11येशू अञ्‍चलाधीशला ङाच्‍छापट्टि राप्‍माहेन्‍से अञ्‍चलाधीशसे “तिग ए यहूदीगदेला ग्‍ले हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेदा “थे मी ह्राङसेन सुङ्बा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 12परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे येशूदा ल्‍हानान दोष लजी। तसैनोन येशूसे तिगै जोहाब आलनी। 13जमाहेन्‍से पिलातस भिबा अञ्‍चलाधीशसे येशूदा “थेनीगदेसे एला बिरोध लसी एदा ल्‍हानान दोष लबान मुला, तिग एसे थेःबा आरे?” भिसी भिजी। 14तर येशूसे थेदा ताम गिकलान जोहाब आपिन्‍नी। थेतबासेलमा अञ्‍चलाधीशएनोन उदेक तजी। 15अञ्‍चलाधीशसे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला धुइरी म्‍हिला हुलसे धम्‍बा झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हि गिकदा पुइमुबा। 16थे धुइरी जम्‍मान म्‍हिसे ङोसेबा बारब्‍बा भिबा आज्‍यबा गे लबा म्‍हि गिक झ्‍याल्‍खानरी मुबा। 17थेरी म्‍हिगदे पोप तमाहेन्‍से पिलातससे थेनीगदेदा “ङाइ खाल्‍दा पुइगै भिबा एनीगदेला सेम मुला? बारब्‍बादा पुइगो कि थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट भिबा येशूदा पुइगो?” भिसी ङ्‌योइजी। 18तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे येशूला डाह लसी ह्राङ मुबा ग्‍लारी भबा हिन्‍ना भिबा ताम पिलातसदा था मुबा। 19पिलातस निसाफ लबा ग्‍लारीन मुबा धुइरी पिलातसला म्रिङसे “थे तिगै दोष आरेबा म्‍हिदा तिगै थालउ। तिग्‍दा भिसम तिनी म्‍हुनङ ङाइ थेला बारेरी म्‍हङ म्राङ्सी ङादा ल्‍हानान दुख तबा मुला” भिसी खबर पुइजी। 20तर परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे थेरी मुबा म्‍हिला हुलदा “‘बारब्‍बादा ख्‍लासी पिन्‍गो। ओच्‍छे येशूदा चा साइगो’ भिउ” भिसी पाङ्‌पुङ्‌जी। 21थेतबासेलमा दोःसी अञ्‍चलाधीशसे थेनीगदेदा “ङाइ चु न्‍ही न्‍हङ‍री खजिबादा पुइगै भिबा एनीगदेला सेम मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “बारब्‍बादा पुइगो” भिसी भिजी। 22जमाहेन्‍से पिलातससे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट भिबा येशूदा ङाइ तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदे जम्‍मासेन “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो!” भिसी भिजी। 23पिलातससे “तिग्‍दा? चुसे थेह्रङ्बा आज्‍यबा गे तिग लबा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। तर थेनीगदेसे झन क्रिङ्बान, “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो” भिसी भिजी। 24तिगै लसीन आखम्‍बा म्राङ्सी दाहेन्‍से झन हल्‍ली खल्‍ली तला भिसी पिलातस लोङ्जी। ओच्‍छे थेसे जम्‍मान म्‍हिला ङाच्‍छा या ख्रुसी “चु म्‍हिदा साइबासे लमा ङाइ तिगै सजाय नाआतोःगै, थे सजाय एनीगदेसेन नागो” भिसी भिमा, 25थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे “चुदा साइबाला सजाय ङन्‍देन ङन्‍ना सन्‍तानसेन नाला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 26जमाहेन्‍से पिलातससे बारब्‍बादा पुइजी। तर येशूदा चा कोर्रासे तोसी क्रुसरी टाँगब लसी साइबाला लागिरी रोमी सिपाहीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍जी। 27जमाहेन्‍से येशूदा सिपाहीगदेसे अञ्‍चलाधीश चिबा दिमरी भोर्जी। ओच्‍छे जम्‍मान सिपाहीगदे येशूला क्‍युर्सीन पोप तजी। 28जमाहेन्‍से येशूला क्‍वान स्‍युसी वाला क्‍वान क्‍वान्‍सी पिन्‍जी। 29थेनीगदेसे पुजुला फेटा स्‍होसी येशूदा थोइसी पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूदा दाहिने छ्‌यारी माला कडी पिन्‍सी “लास्‍सो यहूदीगदेला ग्‍ले, फ्‍याफुल्‍ला” भिसी फ्‍या लबा स्‍होसी येशूदा खिसी लजी। 30ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा थो स्‍वाबान थे माला कडीसे थोबोरी तोजी। 31थेह्रङ् लसी खिसी लमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे क्‍वान स्‍युसी पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूदा थेलान क्‍वान क्‍वान्‍सी क्रुसरी टाँगब लसी साइबारी भोर्जी। 32ग्‍यामरी निबान लमा थेनीगदेसे कुरेनी भिबा ग्‍लाला सिमोनदा खबान लबा स्‍याप्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे म्‍हिदा कर लसी येशूला क्रुस पुइपुङ्जी। 33ओच्‍छे थेनीगदे गलगथा भिबा ग्‍लारी धोखजी। गलगथा भिबा चा “खप्‍परला ग्‍ला” हिन्‍ना। 34थेरी धोखमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा अङगुरला निङगुरी कम्‍बा मान युसी पिन्‍जी। तर येशूसे थे निङगु म्‍य्‍हाङ्माहेन्‍से आसोल्‍नी। 35थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लमाहेन्‍से चिट्ठा युसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी येशूला क्‍वान भो लजी। 36जमाहेन्‍से थेनीगदे थेरीन चिसी येशूदा ख्रुङ्जी। 37ओच्‍छे थेनीगदेसे “येशू यहूदीगदेला ग्‍ले” भिसी दोष उन्‍बा ताम भ्रिसी येशूला थोबोथोरी क्रुसरी थान्‍जी। 38थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लबा धुइरी य्‍हो न्‍हीदाएनोन गिकदा दाहिनेपट्टि गिकदा देब्रेपट्टि क्रुसरी टाँगब लजी। 39थे ग्‍याम निबा खबा म्‍हिगदेसेनोन ह्राङ ह्राङला थोबो य्‍होङ्बान येशूदा खिसी लबान, 40“लु, परमेश्‍वरला मन्‍दिर फुप्‍सी दोःसी सोमरेरीन स्‍होला भिबा म्‍हि दान्‍दे एसे ह्राङसे ह्राङदान जोगब लउ। ए परमेश्‍वरलान झा हिन्‍सम क्रुसग्‍याम मार फाप्‍गो” भिसी भिजी। 41जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे, यहूदी धर्मगुरुदेन यहूदी गन्‍बागदेसेनोन येशूदा खिसी लबान चुह्रङ् भिसी भिजी, 42“चुसे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा चा जोगब लजी, तर ह्राङसे ह्राङदान चा जोगब लबारी आखम्‍नी। चु इस्राएलीगदेला ग्‍ले आहिन! थे दान्‍देन क्रुसग्‍याम मार फाप्‍सी खगै। जमाहेन्‍से ङन्‍से थेदा विश्‍वास लला। 43चुसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लमुबा। ओच्‍छे ‘ङा परमेश्‍वरलान झा हिन्‍ना’ भिसी भिमुबा। चुदे परमेश्‍वर चुदा म्राङ्सी ताङ्‍बा मुसम परमेश्‍वरसेन चुदा जोगब लगै।” 44थेह्रङ् लसीन येशूदेन छ्‌यामनोन क्रुसरी टाँगब लबा य्‍होगदेसेनोन येशूदा खिसी लजी। 45जमाहेन्‍से धिनना बाह्र बजेहेन्‍से तीन बजेधोना य्‍हुल्‍सा नाङनोन धोपधोप तजी। 46ओच्‍छे तीन बजेरीक्‍यार येशूसे घ्रेन काइरी क्रिङ्बान, “इलोइ इलोइ लामा सबखथनी?” भिसी सुङ्जी। चुह्रङ् भिबा चा “ङाला परमेश्‍वर, ङाला परमेश्‍वर ह्राङसे ङादा तिग्‍दा ख्‍लाबा?” भिबा हिन्‍ना। 47येशूला ताम थेःसी थेरी राप्‍सी चिबागदे न्‍हङला कोइ कोइसे चा “चुसे मी एलियादा गा ङ्‌योइबा चीम” भिसी भिजी। 48जमाहेन्‍से थेनीगदे न्‍हङला गिक चा तुरुन्‍तन यार्बान निसी अङगुरला कम्‍बा निङगुरी क्‍वानगेन ब्‍लुम्‍सी माला कडीरी खीसी येशूदा ख्‍वाजी। 49तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा “भ्रान्‍गो, भ्रान्‍गो, चुदा एलिया खसी जोगब लला वा? च्‍यागे” भिसी भिजी। 50दोःसी येशू घ्रेन काइरी क्रिङ्‌जी, जमाहेन्‍से येशूला सा निजी। 51थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी मुबा पर्दा तोरहेन्‍से मारधोना ह्राङनोन ढेसी पख्‍ले न्‍ही तजी। ओच्‍छे जम्‍बुलिङनोन याङयोङ तसी पहरागदे फुप्‍जी। 52जमाहेन्‍से धुर्सागदे ठोङ्‌जी, ओच्‍छे परमेश्‍वरला ल्‍हानान म्‍हिगदेदा सिबाग्‍याम सोना लजी। 53येशू सिबाग्‍याम सोना लमाहेन्‍से थेनीगदे धुर्साग्‍याम थोन्‍सी परमेश्‍वरला शहर यरूशलेमरी निजी। थेनीगदेदा थेरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे म्राङ्जी। 54सङगुल खबादेन थेरी तबा जम्‍मान ताम म्राङ्सी येशूदा ख्रुङ्‌सी चिबा रोमी सिपाहीगदेदेन कप्‍तान ल्‍हानान लोङ्सी “पक्‍कान चु मी परमेश्‍वरला झानोन चीम” भिसी भिजी। 55थेरी येशूदा गालीलहेन्‍सेन ह्रो लबान येशूदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन खबा ल्‍हानान म्रिङम्‍हेमेगदेसेनोन थारेङग्‍यामसेन च्‍यासी चिबा मुबा। 56थेनीगदे न्‍हङ‍री मरियम मग्‍दलिनी, याकूबदेन योसेफला आमा मरियमदेन जब्‍दियाला म्रिङएनोन मुबा। 57ङ्‍यसे तमाहेन्‍से अरिमाथिया भिबा शहरला योसेफ भिबा फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक पिलातस मुबा ग्‍लारी निजी। थेएनोन येशूला चेला मुबा। 58पिलातस मुबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से थेसे येशूला लास ह्रीजी। जमाहेन्‍से पिलातससे थेदा येशूला लास भोर्पुङ्जी। 59जमाहेन्‍से योसेफसे मलमलला सफा छार क्‍वानरी येशूला लास रिल्‍सी, 60थेसे ह्राङलान लागिरी पहरारी ठ्वाइसी स्‍होबा छार धुर्सारी थान्‍जी। ओच्‍छे धुर्साला म्रापरी घ्रेन युङबा ब्‍लिङ्बान भसी थान्‍सी थे निजी। 61थे धुर्साला ङाच्‍छापट्टि मरियम मग्‍दलिनीदेन अर्गु मरियमएनोन चिबा मुबा। 62न्‍हङगरदङसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदे पिलातस मुबा ग्‍लारी निजी। 63ओच्‍छे थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “थे ठगसे सोबा धुइरी ‘ङादा सिबाग्‍याम सोमरेमाकुनु सोना लला’ भिसी भ्रबा ताम ङन्‍दा था मुला। 64थेतबासेलमा सोमरेमाधोना सिपाहीगदेदा धुर्सा ख्रुङ्पुङ्‍गो। आहिन्‍सम थेला चेलागदे खसी थेला लास य्‍हो लसी भोर्ला। ओच्‍छे ‘येशूदा सिबाग्‍याम सोना लजी’ भिसी म्‍हिगदेदा ङाच्‍छाला भन्‍दा झन झुक्‍याब लसी भ्रला।” 65लु, थेह्रङ् भिसम “सिपाहीगदे भोर्सी ज्‍यना लसी धुर्सा ख्रुङ्पुङ्‍गो” भिसी पिलातससे थेनीगदेदा भिजी। 66जमाहेन्‍से थेनीगदे धुर्सारी निसी धुर्साला म्रापरी थान्‍बा युङबारी लाहा छाप लसी सिपाहीगदेदा ख्रुङ्पुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\