मत्ती 3

1ल्‍हानान दिङ लिच्‍छा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना यहूदिया अञ्‍चलला तोङतोङबा ग्‍लारी खसी चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी, 2“ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला।” 3यशैया अगमवक्तासे चुनोन यूहन्‍नाला बारेरी चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, “तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार परमप्रभुला ग्‍याम तयार लउ, ओच्‍छे ‘परमप्रभु भ्रबाला लागिरी थेला ग्‍याम सोजो स्‍होउ,’ भिसी म्‍हि गिक क्रिङ्बा मुला।” 4यूहन्‍नासे ऊँटला क्राला क्‍वान क्‍वान्‍मुबा, ओच्‍छे ढिला पेटी खीमुबा। थेसे तिरीदेन ह्रि सिङसोरला खुदु चमुबा। 5यरूशलेम शहरदेन यहूदिया अञ्‍चल ओच्‍छे यर्दन स्‍योङला क्‍यारक्‍युरला जम्‍मान ग्‍लाला म्‍हिगदे थे मुबा ग्‍लारी खजी। 6ओच्‍छे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी थेग्‍याम यर्दन स्‍योङरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 7तर फरिसीगदेदेन सदुकीगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी खबान लबा म्राङ्सी थेसे थेनीगदेदा “पुख्रीला कोलागदे, एनीगदेदा परमेश्‍वरला बोमोग्‍याम स्‍योरम्‍याङ्ला भिसी खाल्‍से भिजी? 8थेतबासेलमा ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा अन्‍छारला गे लउ। 9एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ‘ङनी अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना’ भिदेमा परमेश्‍वरला सजायग्‍याम स्‍योरम्‍याङ्ला भिसी थाम्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे अब्राहामला लागिरी चु युङबागदेग्‍यामसेनोन कोलागदे स्‍होबारी खम्‍ला। 10च्‍यागो, दोङ थाबारी तरी थीसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ज्‍यबा रो आरोबा जम्‍मान दोङ टाहेन्‍सेन थासी मेरी भ्‍याङ्‍ला। 11“ङाइ चा एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिसी क्‍युइसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना। तर ङा भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खबासे एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन मेसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना। थे ङा भन्‍दा शक्तिशाली मुला। ओच्‍छे ङा थेला लखम पुइबाधोनाला सुत्तै आरे। 12ग्‍वा य्‍हाप्‍बा नाख्‍ले थेलान छ्‌यारी मुला, दाहेन्‍से ग्‍वा ज्‍यना लसी य्‍हाप्‍सी ग्‍वा जति भकारीरी थान्‍ना ओच्‍छे पोलोवा जति खाइमै आसिबा मेरी ख्राङ्ला।” 13जमाहेन्‍से येशूएनोन यूहन्‍ना ग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी गालील अञ्‍चलग्‍याम यर्दन स्‍योङरी फेप्‍खजी। 14तर यूहन्‍नासे थेदा “ङाइ चा ह्राङग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍तोःबा मुला, तिग्‍दा ह्राङ चा ङा मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा?” भिसी रोकब लबारी म्‍हाइजी। 15तर येशूसे थेदा “दान्‍देदा चुह्रङ्‌नोन तगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ताम पूरा लबारी य्‍हाङसे चुह्रङ्‌नोन लतोःला” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे येशूदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी। 16ओच्‍छे येशूसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍सी क्‍युइग्‍याम पाखारी थोन्‍मैछ्‌याम थेसे स्‍वर्ग ठोङ्सी परमेश्‍वरला आत्‍मा ढुकुर ह्रङ् लसी फाप्‍सी ह्राङथोरी फेप्‍खबान लबा म्राङ्जी। 17जमाहेन्‍से स्‍वर्गग्‍याम “चु ङाइ सेमहेन्‍सेन माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, चुदा म्राङ्सी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला” भिबा काइ खजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\