मत्ती 6

1“एनीगदेसे लबा ज्‍यबा गेगदे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी भिसी थालउ। थेह्रङ् लजी भिसम स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासे एनीगदेदा तिगै इनाम आपिन। थेतबासेलमा होशियार तसी चिउ। 2“एनीगदेसे प्राङबोगदेदा पिन्‍बा धुइरी कप्‍टीगदेसे ह्रङ् लसी म्‍हिगदेदा थेःना लसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमगदेदेन ग्‍यामरीक्‍यार निसी स्‍य्‍हान्‍दोदा थेःना लसी भ्रमुला। च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थेनीगदेसे याङ्तोःबा इनाम याङ्सी जिन्‍बा मुला। 3तर एसे प्राङबोगदेदा पिन्‍बा धुइरी एला दाहिने यासे तिग लबान मुला थे ताम एला देब्रे यासेनोन था थायाङ्‍गै। 4थेतबासेलमा एसे प्राङबोगदेदा पिन्‍बा स्‍हे खालैदा था आतगै। थेह्रङ् लजी भिसम खालैसे था आयाङ्बा तामएनोन था याङ्बा परमेश्‍वर आबासे एदा इनाम पिन्‍ना। 5“थेतबासेलमा एसे प्रार्थना लबा धुइरी कप्‍टीगदेसे ह्रङ् लसी थालउ। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमगदेदेन ग्‍यामला कुनीरीक्‍यार राप्‍सी प्रार्थना लबारी सेम लमुला। च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे याङ्तोःबा इनाम याङ्सी जिन्‍बा मुला। 6तर ए प्रार्थना लबा धुइरी कोठा न्‍हङरी वाङ्सी म्राप ढुङ्‍गो, ओच्‍छे खालैसे आम्राङ्बा ग्‍लारी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम प्रार्थना लउ। जमाहेन्‍से खालैसे आम्राङ्बा तामएनोन म्राङ्बा परमेश्‍वर आबासे एदा इनाम पिन्‍ना। 7ओच्‍छे प्रार्थना लमा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी ओह्रङ्नोन थाक्रिङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम ह्रेङ्बा ह्रेङ्बा प्रार्थना लजी भिसम परमेश्‍वरसे थेःमुला भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍मुला। 8थेतबासेलमा एनीगदे थेनीगदे ह्रङ्‌बा थादोगो। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ह्रीबा भन्‍दा ङाच्‍छान एनीगदेदा तिग तिग स्‍हे तोःबा मुला, थे एनीगदेला परमेश्‍वर आबादा था मुला। 9“तर एनीगदेसे चा चुह्रङ् लसी प्रार्थना लउ, ‘स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङन्‍ना परमेश्‍वर आबा, ह्राङदा जम्‍मासेन मान लगै। 10ओच्‍छे जम्‍मानथोरी ह्राङला शासन खगै, ओच्‍छे ह्राङसे म्‍हन्‍बा ताम स्‍वर्गरी पूरा तबा ह्रङ्नोन चु जम्‍बुलिङरीनोन पूरा तगै। 11ङन्‍से धिन धिननोन चतोःबा स्‍हे ङन्‍दा तिनी पिन्‍गो। 12ङन्‍से ङन्‍दा बिरोध लसी पाप लबागदेदा माफ लबा ह्रङ् लसी ह्राङसेनोन ङन्‍ना पाप माफ लसी पिन्‍गो। 13ओच्‍छे ङन्‍दा पापरी फसब तबा ग्‍यामरी भ्रआपुङ्‍गो, तर शैतानग्‍याम फेसी थान्‍गो। ह्राङला य्‍हुल्‍सादेन शक्ति ओच्‍छे ह्राङला मान सदनना लागिरी ह्राङलान हिन्‍ना, आमेन।’ 14“एनीगदेदा बिरोध लसी पाप लबागदेदा एनीगदेसे माफ लजी भिसम स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबासेनोन एनीगदेदा माफ लला। 15तर एनीगदेसे म्‍हिगदेदा माफ आलनी भिसम परमेश्‍वर आबासेनोन एनीगदेदा माफ आल। 16“एनीगदेसे फोइथान चिसी प्रार्थना लबा धुइरी कप्‍टी म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी ली धोपधोप लसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे फोइथान चिसी प्रार्थना लबा म्‍हिगदेसे म्राङ्‍गै भिसी ली धोपधोप लसी भ्रमुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थेनीगदेसे याङ्तोःबा इनाम याङ्सी जिन्‍बा मुला। 17तर एनीगदेसे चा फोइथान चिसी प्रार्थना लबा धुइरी ली ख्रुसी थोबोरी छ्‌युगु फोर्गो। 18ओच्‍छे ए फोइथान चिसी प्रार्थना लबा म्‍हिगदेसे आहिन, तर खालैसे आम्राङ्बा ग्‍लारी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबासे म्राङ्‍गै। ओच्‍छे खालैसे आम्राङ्बा तामएनोन म्राङ्बा परमेश्‍वर आबासे एदा इनाम पिन्‍ना। 19“ह्राङला लागिरी जम्‍बुलिङरी धन सम्‍पत्ति सोसी थाथान्‍गो, तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङला धन सम्‍पत्तिगदे बुलुङदेन खियासे चला, ओच्‍छे दिम फोसी य्‍होगदेसे य्‍हो लसी भोर्ला। 20बरु ह्राङला लागिरी स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति सोसी थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेरी बुलुङसेएनोन आच खियासेएनोन आच, ओच्‍छे य्‍होसेएनोन वाङ्सी य्‍हो आल। 21तिग्‍दा भिसम जुन ग्‍लारी एनीगदेला धन सम्‍पत्ति मुला, एनीगदेला सेमएनोन थेरीन तला। 22“मी ल्‍हुइला लागिरी नाङसल ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेतबासेलमा एला मी ज्‍यबा मुसम एसे ज्‍यना लसी म्राङ्ला, 23तर एला मी न्‍होङ्जी भिसम एसे तिगै आम्राङ्। थेह्रङ् लसीन एला सेमला नाङसल सिजी भिसम एला लागिरी जम्‍मान धोपधोप तला। 24“खालैसेनोन मालिक न्‍हीला गे लबारी आखम। तिग्‍दा भिसम थेसे गिकदा हेला लला, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लला। अथवा थेसे गिकसे भिबा ताम ङ्‌यान्‍ना, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा वास्‍तान आल। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदेन धन सम्‍पत्ति न्‍हीलान गे लबारी आखम। 25“थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, सोबाला लागिरी तिग चसे तिग थुङ्‍से ओच्‍छे तिग क्‍वान्‍से भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ। तिग्‍दा भिसम चबा थुङ्बादेन क्‍वान्‍बा भन्‍दा एनीगदेला प्राणदेन ल्‍हुइ घ्रेन आहिन? 26मुरी चरागदेदा च्‍यागो, थेनीगदेसे न्‍ह ब्‍लु ढ्वला, न्‍ह बाली दुइसी पोप लला, तर स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासेन थेनीगदेदा ख्‍वामुला। चरागदे भन्‍दा मी एनीगदे घ्रेन आहिन? 27एनीगदे न्‍हङला खालैसे धन्‍दा सुर्दा लसी छिन्‍नङला लागिरी आयू काप्‍खम्‍ला? 28“तिग्‍दा एनीगदेसे क्‍वान्‍ना लागिरी धन्‍दा सुर्दा लबा? ह्रिरी सार्बा म्‍हेन्‍दोदा च्‍यागो, थेसे गेएनोन आलमुला, क्‍वानएनोन आरामुला। तसैनोन थे खाह्रङ् लसी ल्‍हेमुला! 29एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, सोलोमन ग्‍लेदेन ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति मुसैनोन थेसे क्‍वान्‍बा क्‍वान थे म्‍हेन्‍दोगदे न्‍हङला गिक तेबै जेबा आरेमुबा। 30तिनी ल्‍हेबान निसी न्‍हङगर खर्माहेन्‍से मेरी फर्बा छेदा मी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् लसी जेना लमुला भिसम झन एनीगदेदा परमेश्‍वरसे जेना आल? खाइ एनीगदेला विश्‍वास? 31थेतबासेलमा ‘तिग चसे? तिग थुङ्‍से? ओच्‍छे तिग क्‍वान्‍से?’ भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ। 32तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा ङोआसेबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे चा चु जम्‍मान स्‍हे म्‍हाइमुला। तर स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबासे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे तोःला भिसी था मुला। 33थेतबासेलमा ङाच्‍छा एनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्‍हाइगो ओच्‍छे थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लउ। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना। 34थेतबासेलमा न्‍हङगरला लागिरी धन्‍दा सुर्दा थालउ। तिग्‍दा भिसम न्‍हङगरदा तोःबा स्‍हे न्‍हङगरनोन याङ्ला। तिनीला लागिरी तिनीलान दुख मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\