मत्ती 8

1येशू गङग्‍याम मार फेप्‍खमाहेन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदे येशूदेन छ्‌याम भ्रबारी छ्‌याइजी। 2थेनोन धुइरी कोरे खबा म्‍हि गिक येशूला ङामरी खसी येशूदा फ्‍या लजी। ओच्‍छे “प्रभु, ह्राङला सेम मुसम ह्राङसे ङादा खम्‍ना लखम्‍ला” भिसी भिजी। 3जमाहेन्‍से येशूसे थेदा थुर्सी “ए खम्‍गै भिबा ङाला सेम मुला, ए खम्‍गो” भिसी सुङ्मैछ्‌याम थेला कोरे म्‍हाजी। 4ओच्‍छे येशूसे थेदा “एसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो। बरु ए निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिदा उन्‍गो। ओच्‍छे मोशासे कुल्‍बा अन्‍छार बलि फुल्‍गो। थेह्रङ् लजी भिसम म्‍हिगदेसे ए खम्‍जी भिसी था याङ्ला” भिसी सुङ्जी। 5येशू कफर्नहुम शहररी फेप्‍खमा रोमी कप्‍तान गिक खसी, 6“प्रभु, ङाला नोकर काङ या चलब आतना स्‍हु खसी थलारी मुला” भिसी बिन्‍ती लजी। 7जमाहेन्‍से येशूसे कप्‍तानदा “ङा खसी थेदा खम्‍ना लला” भिसी सुङ्जी। 8तर कप्‍तानसे येशूदा “प्रभु, ह्राङ ङाला दिमरी फेप्‍खबाधोनाला ङा आरे। थेतबासेलमा ह्राङसे चुग्‍यामसेन खम्‍गै भिसी सुङ्जे सुङ्सैनोन ङाला नोकर खम्‍ला। 9तिग्‍दा भिसम ङाएनोन ङाला हाकिमला तहरी चिबा म्‍हि हिन्‍ना। ङाला तहरीनोन सिपाहीगदे मुला। ङाइ कोइदा निउ भिमा निमुला, कोइदा खउ भिमा खमुला। ओच्‍छे ङाला नोकरदा ङाइ चुह्रङ् लउ भिमा थेसे थेह्रङ्नोन लमुला” भिसी भिजी। 10चु ताम थेःसी येशू उदेक तसी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, इस्राएल य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे न्‍हङरीनोन ङाइ चुह्रङ्बा घ्रेन विश्‍वास मुबा म्‍हि आस्‍याप्‍नी। 11च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, स्‍यारदेन ल्‍हो जम्‍मान ग्‍लाग्‍याम अर्गु य्‍हुलला ल्‍हानान म्‍हिगदे खला। ओच्‍छे अब्राहाम, इसहाक, याकूबदेन छ्‌यामनोन स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी भोज चबारी चिला। 12तर स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी चितोःबा ल्‍हानान इस्राएल य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे चा मङग्‍यार धोपधोप्‍बा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍ला। थेरी क्राबा क्रिङ्बा लसी स्‍वा क्रेला।” 13जमाहेन्‍से येशूसे थे कप्‍तानदा “ए निउ, एसे विश्‍वास लबा ह्रङ्नोन तगै” भिसी सुङ्जी। चुह्रङ् सुङ्बा धुइरीन थे नोकर खम्‍जी। 14येशू पत्रुसला दिमरी धोखमाहेन्‍से पत्रुसला स्‍युमी छवा खसी म्‍हेर्सी चिबा म्राङ्जी। 15चु म्राङ्सी येशूसे थेला यारी थुर्जी, ओच्‍छे थेला छवा म्‍हाजी। जमाहेन्‍से थे रेःसी येशूदा क्‍योङ्बारी छ्‌याइजी। 16धिनी घल्‍माहेन्‍से म्‍हिगदेसे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हङदा बङ्‌सी थे म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम ताप्‍जी। ओच्‍छे थेरी मुबा जम्‍मान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 17येशूसे चुह्रङ् लबासे लमा यशैया अगमवक्तासे पाङ्बा ताम पूरा तजी। यशैया अगमवक्तासे, “य्‍हाङसे नातोःबा दुख थेसेन नाजी ओच्‍छे य्‍हाङला आखम्‍बागदेएनोन खम्‍ना लजी” भिसी पाङ्बा मुबा। 18येशूसे ह्राङला क्‍युर्सीन ल्‍हानान म्‍हिगदे म्राङ्सी “य्‍हाङ समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि निइ” भिसी सुङ्जी। 19थे धुइरी यहूदी धर्मगुरु गिक खसी येशूदा “गुरु, ह्राङ खानङदमान फेप्‍सै ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम निला” भिसी भिजी। 20जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “च्‍यागो, ल्‍हुन्‍दीगदे चिबारी ऊ मुला, ओच्‍छे चरागदे चिबारीनोन जङ मुला। तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला मी ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍ला सुत्तै आरे” भिसी सुङ्जी। 21स्‍य्‍हान्‍दो चेला गिकसे येशूदा “प्रभु, ङाच्‍छा ङाला सिबा आबादा ल्‍हुसी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रला” भिसी भिमा, 22येशूसे थेदा “सिबागदेदा सिबागदे ह्रङ्बासेन ल्‍हुगै, तर ए चा ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 23जमाहेन्‍से येशू दोँगारी क्रेःजी, ओच्‍छे थेला चेलागदेएनोन थेदेन छ्‌यामनोन निजी। 24निबान लमा तिक्‍खुरीन समुन्‍द्ररी घ्रेन लाबालुङसर खजी। ओच्‍छे समुन्‍द्ररी छाल रेःसी छालसे दोँगा प्‍लिङ्‍बारी छ्‌याइजी। तर थे धुइरी येशू चा स्‍हिम्‍बा मुबा। 25जमाहेन्‍से चेलागदे खसी “प्रभु, य्‍हाङ सिबारी छ्‌याइजी, जोगब लउ” भिसी येशूदा छिङ्जी। 26जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे तिग्‍दा लोङ्‌बा? खाइ एनीगदेला विश्‍वास?” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे येशू रेःसी लाबालुङसरदेन समुन्‍द्रला छालदा बङ्जी। जमाहेन्‍से लाबालुङसर म्‍हासी शान्‍त तजी। 27चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे “चु खाह्रङ्बा म्‍हि? चुसे कुल्‍बा ताम मी लाबालुङसरदेन समुन्‍द्रला छालसेनोन ङ्‌यान्‍बा चीम” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 28येशू समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि गदरा भिबा ग्‍लारी धोखमा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि न्‍ही धुर्साग्‍याम खबान लबा स्‍याप्‍जी। थे म्‍हि न्‍ही ल्‍हानान लोङ्‌बा खबा खाल्‍ला मुबासे लमा थे ग्‍याम खालै म्‍हि आभ्रमुबा। 29थेनीगदेसे येशूदा म्राङ्सी क्रिङ्बान, “परमेश्‍वरला झा, ह्राङसे ङन्‍दा तिग लबारी म्‍हाइबा? ङन्‍ना धुइ आतमान ह्राङ ङन्‍दा नाश लबारी फेप्‍खबा हिन्‍ना?” भिसी भिजी। 30थेनीगदे मुबा ग्‍लाग्‍याम जजाकी क्‍याथाङ ढ्वागदे छबान मुबा। 31थेतबासेलमा म्‍हङगदेसे येशूदा “चुदे ह्राङसे ङन्‍दा चुरी चिआपुङ्बा हिन्‍सम ङन्‍दा ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्पुङ्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 32जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “निउ” भिसी सुङ्माहेन्‍से थेनीगदे थोन्‍सी ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्‌जी। जमाहेन्‍से जम्‍मान ढ्वागदे गङग्‍याम समुन्‍द्ररी छ्‌योङ्सी सिजी। 33चुह्रङ् तबा म्राङ्सी ढ्वा छबा म्‍हिगदे यार्सी नाम्‍सारी निजी। ओच्‍छे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि न्‍हीदा तिग तिग तजी भिबा ताम जम्‍मादान थेःना लजी। 34जमाहेन्‍से नाम्‍साला मुबा जति जम्‍मान म्‍हिगदे येशूदा स्‍याप्‍बारी खजी। ओच्‍छे येशूदा म्राङ्सी थे म्‍हिगदेसे “चु ग्‍लाग्‍याम फेप्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\