मत्ती 9

1जमाहेन्‍से येशू दोँगारी क्रेःसी क्‍यामसङपट्टि फेप्‍जी, ओच्‍छे ह्राङलान शहररी दोःसी फेप्‍खजी। 2म्‍हिगदेसे काङ या चलब आतबा कुज्‍या तसी म्‍हेर्सी चिबा म्‍हि गिकदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। येशूसे थेनीगदेला विश्‍वास म्राङ्सी थे कुज्‍या म्‍हिदा “कोला, भङ लउ, ङाइ एला पाप माफ लबा मुला” भिसी सुङ्जी। 3थेरी मुबा यहूदी धर्मगुरुगदे न्‍हङला कोइ कोइसे “चुसे मी ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी ताम लबान मुला” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 4येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी “एनीगदेसे तिग्‍दा चुह्रङ्बा नइबा ताम म्‍हन्‍बा? 5‘एला पाप माफ तबा मुला’ भिबादेन ‘रेःसी भ्रउ’ भिबारी खजिबा चा सजिलो मुला? 6तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चु जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबा अधिकार मुला भिसी ङाइ एनीगदेदा उन्‍ना” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से येशूसे थे कुज्‍या म्‍हिदा “ए रेःगो, ओच्‍छे एला तीबा नान्‍बा पुइसी दिमरी निउ” भिसी सुङ्जी। 7जमाहेन्‍से थे रेःसी ह्राङला दिमरी निजी। 8चु म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा चुह्रङ्बा शक्ति पिन्‍बा परमेश्‍वरला जयजयकार लजी। 9येशू थेग्‍याम फेप्‍बान लबा धुइरी मत्ती भिबा म्‍हिदा तिरो दुइबा ग्‍लारी चिबान लबा म्राङ्जी, ओच्‍छे येशूसे थेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थे रेःसी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 10येशू मत्तीला दिमरी सोल छ्‌योइबान लबा धुइरी तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन पापीगदेएनोन खसी येशूदेन येशूला चेलागदेदेन छ्‌याम चिसी चबान मुबा। 11चु म्राङ्सी फरिसीगदेसे येशूला चेलागदेदा “एनीगदेला गुरु तिग्‍दा तिरो दुइबा म्‍हिगदे ओच्‍छे पापीगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 12चु ताम थेःसी येशूसे “खम्‍बा म्‍हिगदेदा डाक्‍टर आतोः, तर आखम्‍बा म्‍हिगदेदा जे डाक्‍टर तोःला। 13दाहेन्‍से एनीगदे निसी चु तामला अर्थ तिग हिन्‍ना घोबारी म्‍हाइगो, ‘च्‍यागो, ङाइ म्‍हाइबा चा बलिदान आहिन, तर एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदा लबा दया हिन्‍ना।’ थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा मुबा म्‍हिगदेदा आहिन, तर पापीगदेदा ङ्‌योइबारी ङा खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 14जमाहेन्‍से यूहन्‍नाला चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी “ङन्‍देन फरिसीगदे फोइथान चिसी प्रार्थना लमुला, तर ह्राङला चेलागदे चा तिग्‍दा फोइथान चिसी प्रार्थना आलबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 15येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हाछार जन्‍तीगदेदेन छ्‌याम मुतेधोना थेरी मुबागदेसे सुर्दा आल। तर म्‍हाछार थेनीगदेग्‍याम फेसी भोर्माहेन्‍से जे थेनीगदे सुर्दा तसी फोइथान चिला। 16खालैसे बोक्‍टो क्‍वानरी छार क्‍वानगेनसे आख्‍या, छार क्‍वानगेनसे बोक्‍टो क्‍वान ख्‍याजी भिसम बोक्‍टो क्‍वान झन ढेला। 17ओच्‍छे खालै म्‍हिसेनोन ढिला बोक्‍टो ताङरी अङगुरला कलिलो निङगु आयु, चुदे युजी भिसम थे ताङ ढेसी अङगुरला निङगु ङेला। ओच्‍छे थे ताङएनोन गे आखेल्‍बा तला। तर अङगुरला कलिलो निङगु ढिला छार ताङरी युला ओच्‍छे न्‍हीनोन जोगब तला।” 18येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् सुङ्बान लबा धुइरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेता गिक खजी। ओच्‍छे येशूदा फ्‍या लसी “दान्‍दे भर्खर ङाला झामे सिजी, तर ह्राङ फेप्‍खसी थेदा ह्राङसे थुर्जी भिसम थे सोला” भिसी भिजी। 19जमाहेन्‍से येशू स्‍हेङ्‌सी थे म्‍हिदेन छ्‌याम फेप्‍जी, ओच्‍छे येशूला चेलागदेएनोन येशूदेन छ्‌यामनोन निजी। 20थेनोन धुइरी का निबा बेथासे स्‍याप्‍सी च्‍युक न्‍ही दिङ तबा म्रिङम्‍हेमे गिक ग्‍यापग्‍याम खसी येशूला क्‍वानला जोरी थुर्जी। 21तिग्‍दा भिसम “ङाइ येशूला क्‍वान थुर्बारी जे म्‍याङ्‍सम ङा खम्‍ला” भिसी थेसे सेम सेमरी म्‍हन्‍बा मुबा। 22फ्‍लिक दोःसी च्‍यामा येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा म्राङ्जी। ओच्‍छे येशूसे थेदा “भङ लउ, माइ! एला विश्‍वाससे लमा ए खम्‍बा मुला” भिसी सुङ्मैछ्‌याम थे म्रिङम्‍हेमे खम्‍जी। 23येशू थे नेताला दिमरी धोखमा थेरी बाँसुरी ह्राप्‍बा म्‍हिगदेदेन हल्‍ली खल्‍ली लसी चिबा म्‍हिगदे म्राङ्जी। 24चु म्राङ्सी येशूसे जम्‍मादान “एनीगदे जम्‍मान मङग्‍यार थोन्‍गो। तिग्‍दा भिसम माइ सिबा आरे, तर म्‍हेर्सी चिबा मुला” भिसी सुङ्जी। चु ताम थेःसी थेरी मुबा म्‍हिगदेसे खिसी लसी ङेःजी। 25थेरी मुबा म्‍हिगदे मङग्‍यार थोन्‍माहेन्‍से येशू दिम न्‍हङरी वाङ्‌जी। ओच्‍छे थे माइला यारी चुङ्सी थीजी। थीमैछ्‌याम थे माइ डोङ रेःजी। 26जमाहेन्‍से चु ताम थे य्‍हुल्‍साला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी। 27येशू थेग्‍याम फेप्‍बान लबा धुइरी मी आम्राङ्बा म्‍हि न्‍हीसे “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान, ङन्‍दा दया लउ” भिसी क्रिङ्बान येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा खजी। 28येशू दिम न्‍हङरी वाङ्माहेन्‍से थे मी आम्राङ्बा म्‍हि न्‍हीएनोन येशू मुबा ग्‍लारी खजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेन्‍नीदा “ङाइ खम्‍ना लबारी खम्‍ला भिसी एनीगदेदा विश्‍वास मुला?” भिसी ङ्‌योइमा थेन्‍नीसे “मुला, प्रभु” भिसी भिजी। 29जमाहेन्‍से येशूसे थेन्‍नीला मीरी थुर्सी “एनीगदेसे विश्‍वास लबासे लमा एनीगदे खम्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। 30येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थेन्‍नीसे म्राङ्जी। जमाहेन्‍से येशूसे थेन्‍नीदा “च्‍यागो, चु ताम खालैदान थापाङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 31तसैनोन थेनीगदे निसी जम्‍मान ग्‍लारी येशूला बारेरी थेःना लजी। 32थे म्‍हि न्‍ही निबारी छ्‌याइमा म्‍हिगदेसे म्‍हङसे स्‍याप्‍सी ताइ दोबा म्‍हि गिकदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। 33येशूसे म्‍हङदा ताप्‍मैछ्‌याम थे ताइ दोबा म्‍हिसे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। चु म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तसी “चुह्रङ्बाम ङन्‍से इस्राएल य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे न्‍हङरी खाइमै म्राङ्बा आरेबा” भिसी भिजी। 34तर फरिसीगदेसे चा “चु म्‍हिसे मी म्‍हङगदेला ग्‍लेला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिबारी छ्‌याइजी। 35जमाहेन्‍से येशूसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी लोप्‍बादेन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लजी। ओच्‍छे जम्‍मान थरीला रोगसे स्‍याप्‍बादेन आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबान शहरदेन नाम्‍सा नाम्‍सारी फेप्‍जी। 36म्‍हिला हुल म्राङ्सी येशूदा ल्‍हानान दया रेःजी, तिग्‍दा भिसम थेनीगदे खालैसे आच्‍याना दुख याङ्बा गोठालो आरेबा ग्‍युगदे ह्रङ्‌बान मुबा। 37जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “च्‍यागो, बाली मी ल्‍हानान मिन्‍बा मुला, तर बाली दुइबा म्‍हिगदे ल्‍हाना आरे। 38थेतबासेलमा बाली दुइबा म्‍हिगदे पुइखउ भिसी बालीला दोप्‍ता प्रभुदेन छ्‌याम प्रार्थना लउ” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\