फिलिप्‍पी 1

1लास्‍सो, ख्रीष्‍ट येशूदा तेन्‍बा ङा पावलदेन तिमोथीग्‍याम फिलिप्‍पीरी मुबा ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि ओच्‍छे मण्‍डलीरी ह्रो लबागदेदा फ्‍याफुल्‍ला! 2य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै। 3एनीगदेदा ढन्‍मा ङाइ ङाला परमेश्‍वरदा सदन धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 4ङाइ प्रार्थना लबा धुइरी सदन एनीगदेला लागिरी ताङ्सी ताङ्सी प्रार्थना लमुला। 5तिग्‍दा भिसम थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरी ङाच्‍छाहेन्‍से दान्‍देधोना एनीगदेसे सेम गिक लसी ङादा ह्रो लबा मुला। 6परमेश्‍वरसे एनीगदेला गुङरी शुरु लबा ज्‍यबा गे येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइधोनारी थेसेन पूरा लला भिबा ताम ङादा पूरा विश्‍वास मुला। 7ङाइ एनीगदेला बारेरी चुह्रङ्बा ताम म्‍हन्‍बाएनोन ठीक हिन्‍ना। एनीगदे सदन ङाला सेमरी मुला। तिग्‍दा भिसम ङा झ्‍याल्‍खानरी मुबा धुइरीनोन ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार जोगब लबारीदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा थेःना लबा चु गे न्‍हीरीन परमेश्‍वरला दयामायारी एनीगदेसे सेम गिक लसी ङादा ह्रो लबा मुला। 8ङाइ ख्रीष्‍ट येशूला मायाग्‍यामसे एनीगदे जम्‍मादान गाते ढन्‍बा मुला भिबा ताम परमेश्‍वरदान था मुला। 9परमेश्‍वरग्‍याम ज्ञान बुद्धि याङ्सी एनीगदेला माया झन झन ल्‍हेबान निगै भिसी ङाइ प्रार्थना लबा मुला। 10चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदेसे जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा ताम तिग हिन्‍ना, थे फेबारी खम्‍ला। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइला लागिरी एनीगदे तिगै दोष आरेबा चोखो म्‍हि दोला। 11परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी येशू ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोरसे एनीगदेला सेम प्‍लिङ्‌गै। 12ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ नाबा चु दुखग्‍याम थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गे झन ल्‍हानान तबा मुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 13ख्रीष्‍टला बारेरी थेःना लबासे लमान ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा हिन्‍ना भिसी ग्‍लेखाङला जम्‍मान सिपाहीगदेदेन अर्गु जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला। 14ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबासे लमा ल्‍हानान विश्‍वासीगदे प्रभुरी कोङ्बा मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे आलोङ्नान परमेश्‍वरला बचन थेःना लबारी आँट याङ्बा मुला। 15हिन्‍बाम कोइ कोइसे चा डाह लसी स्‍य्‍हान्‍दोसे भन्‍दा ङाइ ज्‍यबा गे लबा मुला भिसी उन्‍बारी म्‍हाइमुला, तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा ज्‍यबा सेमसे ख्रीष्‍टला बारेरी थेःना लबा मुला। 16थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरीन परमेश्‍वरसे ङादा धम्‍बा हिन्‍ना भिसी था याङ्बागदेसे चा माया लसी सेमहेन्‍सेन चु गे लबा मुला। 17डाह लबागदेसे चा ज्‍यबा सेमसे आहिन। तर झ्‍याल्‍खानरी ङाइ अझ ल्‍हानान दुख याङ्‌गै भिसी ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होबा सेमसे ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना। 18ज्‍यबा सेमसे लसै आज्‍यबा सेमसे लसै ठीकनोन मुला, जस्‍तो लसीन ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्सी भ्रतोःबा हिन्‍ना। चु तामरी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 19हिन्‍ना ङा ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा प्रार्थनादेन येशू ख्रीष्‍टला आत्‍मासेन ह्रो लसी चु दुखग्‍याम फेला भिबा ताम ङादा था मुला। 20ङाइ सेमहेन्‍सेन घ्रेन आश लसी चिबा मुला, ङाइ लतोःबा जम्‍मान गेरी ङा खाइमै पेःआतोः। तर ङादेन छ्‌याम ल्‍हानान आँट मुला। ओच्‍छे ङा सिसै सोसै सदाला ह्रङ् लसीन ङाला चु ज्‍यानसे ख्रीष्‍टलान मान लला। 21तिग्‍दा भिसम ङा सोबा चा ख्रीष्‍टदा तेन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। ओच्‍छे सिबा चा ङाला लागिरी झन ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 22ङाला चु ल्‍हुइ सोतेधोना ङाइ अझ ज्‍यबा गे लला। तर ङा सिबा कि सोबा चु न्‍ही न्‍हङरी खजिबा चा धम्‍तोःबा थे ताम ङादा था आरे। 23ङादा दोधार तबा मुला। चु जम्‍बुलिङ ख्‍लासी ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम चिबा सेमएनोन ल्‍हानान मुला। तिग्‍दा भिसम ङाला लागिरी चु ल्‍हानान ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 24तर एनीगदेला लागिरी चा ङा सोसीन चितोःबा मुला। 25थेतबासेलमा एनीगदेदा विश्‍वासरी ल्‍हेना लबारीदेन ताङ्ना लबारी ङा अझ सोसी एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम चिला भिबा ङादा पक्‍का था मुला। 26दाहेन्‍से ङा दोःसी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तमा ङाग्‍याम ख्रीष्‍टसे लबा गे म्राङ्सी एनीगदे अझ ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला। 27मुल ताम चा चुनोन हिन्‍ना, जे तसैनोन एनीगदेला बानीबेहोर ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार अन्‍छार ततोःला। थेतबासेलमा ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तसै आतसै थार्बा पिन्‍बा समाचाररी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे विश्‍वास लगै भिसी एनीगदे सेम गिक तसी ढिक्‍सी दुख लबान गे लबा मुला भिबा ताम ङाइ थेःम्‍याङ्‍गै। 28ओच्‍छे बिरोध लबा म्‍हिगदे म्राङ्सी एनीगदे थालोङ्‍गो। चु थेनीगदेला लागिरी चा नाश तबाला चिनु हिन्‍ना। तर एनीगदेला लागिरी चा थार्बा याङ्ला भिसी म्राङ्बा चिनु हिन्‍ना। थार्बा याङ्बा चा परमेश्‍वरग्‍यामनोन हिन्‍ना। 29एनीगदेदा पिन्‍बा मौका ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा जे आहिन, तर ख्रीष्‍टला लागिरी दुख नाबारीनोन हिन्‍ना। 30ङाइ ङाच्‍छा नाबा दुख एनीगदेसे म्राङ्बा मुबा, थे दुख ङाइ दान्‍देनोन नाबान मुला भिसी एनीगदेसे थेःबा मुला। चुनोन दुख एनीगदेसेनोन नाबान मुला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\