फिलिप्‍पी 2

1तिग ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा एनीगदेसे आँट याङ्बा मुला? ओच्‍छे तिग थेला मायासे एनीगदेसे ह्रो याङ्बा मुला? तिग परमेश्‍वरला आत्‍मादेन छ्‌याम संगती लबा मुला? तिग एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सेमहेन्‍सेन दया लबा मुला? 2थेह्रङ् भिसम एनीगदे जम्‍मान सेम गिक तसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी माया लउ, ओच्‍छे ढिक्‍सी छ्‌याम छ्‌यामनोन गे लसी ङादा ताङ्ना लउ। 3ओच्‍छे ह्राङला जे ग्‍याम च्‍यासी गे लबादेन ह्राङ जे घ्रेन भिसी थाम्‍हन्‍गो। तर ह्राङ भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दोदा घ्रेन म्‍हन्‍सी सोजो तसी चिउ। 4एनीगदे जम्‍मासेन ह्राङदा जे ज्‍यबा तगै भिसी थाम्‍हन्‍गो। तर स्‍य्‍हान्‍दोदाएनोन ज्‍यबा तगै भिसी म्‍हन्‍गो। 5एनीगदेसे ख्रीष्‍ट येशूला ह्रङ्‌बान सेम थोगो। 6येशू ख्रीष्‍ट ङाच्‍छाहेन्‍सेन परमेश्‍वर मुबा। तसैनोन थे परमेश्‍वर दोबारी आम्‍हाइनी। 7बरु स्‍वर्गरी मुबा ह्राङला जम्‍मान स्‍हे ख्‍लासी म्‍हि दोसी जम्‍बुलिङरी केजी। ओच्‍छे नोकर ह्रङ्‌बान दोजी। 8थे ह्राङनोन म्‍हि दोसी फेप्‍खसैनोन सोजो तसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी क्रुसरी सिबारीनोन तयार तजी। 9थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे थेदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन स्‍होसी जम्‍मान स्‍हेगदेला भन्‍दा घ्रेन मिन थान्‍जी। 10थेतबासेलमा स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङ ओच्‍छे जम्‍बुलिङ धिरी मुबा जम्‍मासेन येशूदा मान लबारी पुइ जूतोःला। 11थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वर आबाला मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी जम्‍मासेन येशू ख्रीष्‍टनोन प्रभु हिन्‍ना भिसी पाङ्तोःला। 12ङाला सेम निबा ह्रोगदे, ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी एनीगदेसे ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा। दान्‍दे ङा एनीगदेदेन छ्‌याम आरेमा झन ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍बा चा घ्रेन ताम हिन्‍ना। परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‍गो ओच्‍छे थेदा मान लसी एनीगदेसे याङ्बा थार्बा अन्‍छारला गे लउ। 13तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा सेमदेन थेदा ताङ्ना लबा शक्ति पिन्‍सी एनीगदेला गुङरी गे लबान मुला। 14थेतबासेलमा गनगनदेन कल आलना जम्‍मान गे ढिक्‍सी लउ। 15थेह्रङ् लजी भिसम एनीगदे पापीदेन न्‍होङ्बा म्‍हिगदेला गुङरी चोखोदेन तिगै दोष आरेबा म्‍हि तसी परमेश्‍वरला सन्‍तान दोला। ओच्‍छे सारसे मुरी य्‍हाल तना लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी य्‍हाल य्‍हाल तना लला। 16एनीगदेसे थेनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला समाचार थेःना लजी भिसम ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइरी ङाइ दुख लसी लबा गे खेरोरी आनिनी भिसी ङा ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला। 17ओच्‍छे एनीगदेला विश्‍वासग्‍याम एनीगदेला ल्‍हुइ परमेश्‍वरदा फुल्‍बा बलि ह्रङ्‌बान दोबा मुला। ङाला ल्‍हुइएनोन एनीगदेला ल्‍हुइदेन छ्‌याम बलि ह्रङ् लसी फुल्‍तोःसैनोन ङा ताङ्ला। ओच्‍छे एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम ङा सेमहेन्‍सेन ताङ्ला। 18थेह्रङ् लसीन एनीगदे ताङ्‍गो, ओच्‍छे ङादाएनोन ताङ्ना लउ। 19ङाइ तिमोथीदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी योनान पुइखला भिसी प्रभु येशूथोरी आश लबा मुला। चुह्रङ् लसी थेग्‍याम एनीगदेला बारेरी था याङ्सी ङा ताङ्म्‍याङ्ला। 20तिमोथीसे ह्रङ् लसी एनीगदेदा सेमहेन्‍सेन वास्‍ता लबा म्‍हि ङादेन छ्‌याम स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे। 21तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा येशू ख्रीष्‍टला तामदा तिगै वास्‍ता आलना ह्राङला जे ग्‍याम च्‍यासी भ्रमुला। 22तर तिमोथी खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। तिग्‍दा भिसम झासे आबादा खाह्रङ् लसी ह्रो लमुला थेह्रङ् लसीन थेसे ङादा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी ह्रो लबा मुला। 23थेतबासेलमा ङादा तिग तबा चीम, थे ताम था याङ्मैछ्‌याम ङाइ थेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबा सेम मुला। 24ओच्‍छे ङाएनोन योनान खम्‍याङ्ला भिसी प्रभुथोरीन भर लबा मुला। 25एनीगदेसे ङादा ह्रो लबाला लागिरी पुइखबा प्रभुरी ङाला आले, ङादेन छ्‌याम ढिक्‍सी प्रभुला गे लबा ओच्‍छे ङादा ह्रो लबा ख्रीष्‍टला सिपाही इपाफ्रोडिटसदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखनोन तोःला भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 26तिग्‍दा भिसम थेसेनोन एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम ह्रुप तबारी ल्‍हानान सेम लबा मुला। थे आखम्‍बा मुला भिबा ताम एनीगदेसे थेःबासे लमा थेदा ल्‍हानान सुर्दा तबा मुला। 27हिन्‍ना, थे ल्‍हानान आखम्‍ना सिबारीन छ्‌याइमुबा तर परमेश्‍वरसे थेदा दया लजी। थेदा जे आहिन, ङादाएनोन दुखथोरी झन दुख थातगै भिसी परमेश्‍वरसे दया लजी। 28थेतबासेलमा थेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबारी ङाइ ल्‍हानान सेम लबा मुला। तिग्‍दा भिसम थेदा दोःसी म्राङ्माहेन्‍से एनीगदे ताङ्ला ओच्‍छे ङाला सुर्दाएनोन म्‍हाला। 29एनीगदेसे थेदा प्रभुरी आले ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍सी सेमहेन्‍सेन ताङ्सी माया लउ। चुह्रङ्बा म्‍हिगदेदा चा मान लनोन तोःला। 30तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङादा लतोःबा ह्रो लबाला लागिरी ह्राङला ज्‍यान्‍ना तिगै वास्‍ता आलना ख्रीष्‍टला गे लबाला लागिरी थे सिबारीन तयार तजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\