फिलिप्‍पी 3

1दाहेन्‍से ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, प्रभुदेन गिक तबासे लमा एनीगदे ताङ्‍गो। एनीगदेला लागिरी ताम गिकनोन घरिघरि भ्रितोःसै ङा छेर्बा आरे। तिग्‍दा भिसम चु एनीगदेलान विश्‍वास जोगब लबाला लागिरी हिन्‍ना। 2नइबा गे लबा नगी ह्रङ्‌बा म्‍हिगदे म्राङ्सी होशियार तसी चिउ। थेनीगदेसे खतना लतोःला भिसी पाङ्सी भ्रमुला। 3य्‍हाङसे मी परमेश्‍वरदा आत्‍माग्‍याम तेन्‍बा मुला। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी ताङ्‍बा मुला। य्‍हाङसे लबा पक्‍का खतना चा चुनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा य्‍हाङ म्‍हिगदेला गेथोरी भर लबा म्‍हि आहिन। 4थेह्रङ्बा म्‍हिगदेला गेथोरी भर लबा म्‍हि हिन्‍सम स्‍य्‍हान्‍दोसे भन्‍दा ङाइ ल्‍हानान भर लखम्‍सेला मुबा। 5तिग्‍दा भिसम ङा इस्राएल य्‍हुलला बेन्‍यामीन वंशरी न्‍हबा म्‍हि हिन्‍ना। न्‍हसी भ्रेःरे तमाकुनु ङाला खतना तबा हिन्‍ना। ङा हिब्रूगदेलाएनोन हिब्रू हिन्‍ना, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम ङ्‌यान्‍बा फरिसीएनोन हिन्‍ना। 6यहूदी धर्मलान ताम लबा हिन्‍सम ङाइ ह्राङला धर्मदा जोगब लबारी मण्‍डलीदा गाते ल्‍हानान दुख पिन्‍जी। ओच्‍छे ठिम अन्‍छार भ्रसी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍सम ङा तिगै दोष आरेबा म्‍हि हिन्‍ना। 7तर थे धुइरी ङाइ लबा जम्‍मान गेगदेदेन म्‍हन्‍बा तामगदे ङाला लागिरी ज्‍यबान हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। दान्‍दे थे जम्‍मान गेदेन म्‍हन्‍बा तामगदे ख्रीष्‍टला लागिरी तिगै गे आखेल्‍बा चीम भिसी ङाइ था याङ्जी। 8चुदे जे आहिन, ङाइ ख्रीष्‍ट येशूदा ङाला प्रभु भिसी ङोसेबा ज्ञान बुद्धिला ङाच्‍छा मी थे जम्‍मान स्‍हे तिगै गे आखेल्‍बा चीम भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ख्रीष्‍ट येशूदा अझ ज्‍यना लसी ङोसेखम्‍गै भिसी ङाइ थे जम्‍मान स्‍हेदा नइबा गे आखेल्‍बा स्‍हे म्‍हन्‍सी ख्रीष्‍टला लागिरी ख्‍लासी जिन्‍बा मुला। 9ङा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा चा ङाइ ठिम ङ्‌यान्‍सी ङा ह्राङनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा आहिन। तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍ना। ङाला विश्‍वासदा च्‍यासी परमेश्‍वरसे ङादा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा हिन्‍ना। 10ङाइ ख्रीष्‍टदा पूरान ङोसेसी थेदा सिबाग्‍याम सोना लबा शक्तिदा था याङ्‌खम्‍गै, ओच्‍छे थे सिबा धुइरी थेसे नाबा ह्रङ्‌बान दुख ङाइ नाबारी खम्‍गै। 11थेह्रङ् लसीन तजी भिसम सिबाग्‍याम दोःसी सोखम्‍गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 12ङाइ जम्‍मान ताम याङ्सी पूरान पाको म्‍हि दोबा मुला भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइबा आहिन। तर चु जम्‍मान ताम याङ्बाला लागिरी ङाइ अझ भङ लबान मुला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूसे चुलान लागिरी ङादा ङाच्‍छान धम्‍बा मुला। 13ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चु जम्‍मान तामगदे याङ्सी जिन्‍जी भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा आरे। तर गे गिक चा ङाइ लबा मुला। थे गे चा तिग हिन्‍ना भिसम ङाच्‍छाला तामगदेदा म्‍लेःसी लिच्‍छाला तामगदेदा जे च्‍यासी ङा भ्रबान मुला। 14परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बारी ङादा ङ्‌योइबा हिन्‍ना। स्‍वर्गला चु इनाम याङ्बाला लागिरी ङाइ भङ लबान मुला। 15य्‍हाङ आत्‍मारी पाको तबागदे जम्‍मासेन चुह्रङ्बान सेम थोतोःला। एनीगदेसे कोइ कोइ तामला बारेरी चा अर्गु सेम थोबा मुसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा घोना लला। 16ओच्‍छे य्‍हाङसे जुन ताम याङ्बा मुला, थे तामरीन भ्रइ। 17ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसेनोन ङाइ लबा ह्रङ्नोन लउ। ओच्‍छे ङन्‍से लबा ह्रङ्‌बान गे लसी भ्रबा म्‍हिगदेदा च्‍यासी थेनीगदेसे लबा ह्रङ्‌बान गे लउ। 18ख्रीष्‍टसे क्रुसरी सिसी तिग लजी भिसी भ्रबा म्‍हिगदेला बारेरी ङाइ एनीगदेदा ल्‍हानान रेम पाङ्सी जिन्‍बा मुला। दान्‍देनोन ङाइ ङाला मी नाङ मीख्‍ली थोसी एनीगदेदा पाङ्बा मुला। 19थेनीगदे नाश तसी म्‍हासी निला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला ल्‍हुइसे तिग म्‍हाइबा थेदान ल भिसी तेन्‍मुला। ओच्‍छे पेःबा खबा तामरीनोन थेनीगदे ताङ्‍बा चीम। थेनीगदेला सेमएनोन चुनोन जम्‍बुलिङला तामगदेरी जे मुला। 20तर य्‍हाङ मी स्‍वर्गला म्‍हि हिन्‍ना। थार्बा पिन्‍बा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला भिसी य्‍हाङसे ग्‍याम च्‍यासी चिबा मुला। 21ख्रीष्‍ट येशूसे जम्‍मान स्‍हेदा ह्राङला तहरी भबा शक्तिग्‍याम य्‍हाङला कमजोर ल्‍हुइदा थेला ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल्‍बादेन शक्तिशाली ल्‍हुइ स्‍होला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\