फिलिप्‍पी 4

1थेतबासेलमा ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेदा ङाइ माया लसी ल्‍हानान ढन्‍बा मुला। एनीगदेसे लमान ङा ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्बा मुला, ओच्‍छे ङाइ याङ्बा इनाम भिबान एनीगदे हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङाला ह्रोगदे, एनीगदे सदन चुह्रङ् लसीन प्रभुदेन छ्‌याम गिक तसी चिउ। 2इयोदियादेन सुन्‍तुखे, एनीगदे प्रभुदेन गिक तबासे लमा ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 3ङाला विश्‍वास लखम्‍बा ह्रो, एदा ङाइ चु ताम पाङ्ला, चु म्रिङम्‍हेमेगदेदा एसे ह्रो लसी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे ङादेन छ्‌याम थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गे लबा मुला। ङादेन छ्‌याम जे आहिन, क्‍लेमेस भिबा म्‍हिदेन ङाला अर्गु ह्रोगदेदेन छ्‌यामएनोन थेनीगदेसे ढिक्‍सी गे लबा मुला। परमेश्‍वरसे थेनीगदे जम्‍मालान मिन जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बारी ह्राङला किताबरी भ्रिसी थान्‍बा मुला। 4ओच्‍छे प्रभुदेन गिक तबासे लमा एनीगदे ताङ्‍गो, ङाइ दोःसीनोन पाङ्ला एनीगदे सदन ताङ्‍गो। 5एनीगदेला सोजो बानीबेहोर जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्‌गै। तिग्‍दा भिसम प्रभु फेप्‍खसी जिन्‍बा मुला। 6एनीगदेसे तिगै तामरी सुर्दा थालउ। तर जम्‍मान तामला लागिरी प्रार्थना लबान धन्‍यवाद पिन्‍सी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम बिन्‍ती लउ। 7म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा शान्‍तिसे एनीगदे जम्‍मालान म्‍हन्‍बा तामदेन सेमदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी जोगब लसी थान्‍ना। 8दाहेन्‍से ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे जुन ताम सत्‍य मुला, जुन ताम मान याङ्बा खाल्‍ला मुला, जुन ताम ठीक मुला, जुन ताम चोखो मुला, जुन ताम ताङ्‍बा खाल्‍ला मुला, जुन ताम ढिक्‍बा मुला ओच्‍छे जुन ताम जम्‍मादान सेम निबा खाल्‍ला मुला थेनोन तामरी सेम लउ। 9एनीगदेसे जुन ताम ङाग्‍याम लोप्‍जी, जुन ताम ङाग्‍याम याङ्जी, जुन ताम थेःजी ओच्‍छे जुन ताम म्राङ्जी, थेनोन ताम अन्‍छार भ्रउ। चुह्रङ् लजी भिसम शान्‍ति पिन्‍बा परमेश्‍वर एनीगदेदेन छ्‌याम तला। 10एनीगदेसे ल्‍हानान धिन लिच्‍छा ङादा दोःसी ढन्‍बासे लमा ङा प्रभुदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। ङाला लागिरी एनीगदेसे ल्‍हानान सुर्दा लबा मुबा। तर एनीगदेसे ङादा पिन्‍बारी मौका आयाङ्नी। 11ङादा खाँचो तजी भिसी पाङ्बा आहिन। तिग्‍दा भिसम जस्‍तोन धुइरी सन्‍तोक लसी चितोःमुला भिसी ङादा था मुला। 12ओच्‍छे खाँचो तसै आतसै खाह्रङ् लसी भ्रतोःला भिसी ङादा था मुला। थेह्रङ् लसीन चम्‍याङ्सै चआम्‍याङ्सै, ल्‍हाना मुसै च्‍याङ्ना मुसै जस्‍तोन धुइरी सन्‍तोक लसी चितोःमुला भिसी ङादा था मुला। 13ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा शक्तिग्‍यामनोन ङाइ चु जम्‍मान ताम लबारी खम्‍ला। 14तसैनोन एनीगदेसे ङादा दुखरी ह्रो लसी ज्‍यबा लजी। 15ङाच्‍छा ङाइ एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी माकेडोनिया भिबा ग्‍लाग्‍याम निबारी छ्‌याइमाएनोन चुह्रङ् लसी किन्‍बा पिन्‍बा गे लबा चा एनीगदे फिलिप्‍पीला म्‍हिगदे बाहेक अर्गु खजिबै मण्‍डली आरेमुबा। थे ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 16थेह्रङ् लसीन ङा थेसलोनिके भिबा ग्‍लारी मुबा धुइरीनोन एनीगदेसे ल्‍हानान रेम चुह्रङ् लसीन ङादा ह्रो लमुबा। 17ङाइ चु ताम पाङ्सी एनीगदेग्‍याम भेटी किन्‍बारी म्‍हाइबा आहिन। तर एनीगदेसे ङादा लबा ह्रोग्‍याम परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै भिबा ङाला आश मुला। 18एनीगदेसे इपाफ्रोडिटसदा पुइखबा भेटीग्‍याम ङादा तोःतेधोना छ्‌योबा मुला। थे भेटी चा परमेश्‍वरदा सेम निबा बास्‍ना खबा बलि दोबा मुला। थे म्राङ्सी परमेश्‍वर ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 19ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम ङाला परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिग्‍याम ताङ्सी ताङ्सी एनीगदेदा तोःबा जम्‍मान स्‍हेगदे थेला सम्‍पत्तिग्‍याम पिन्‍ना। 20य्‍हाङला परमेश्‍वर आबाला सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन। 21ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी चिबा परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदेदा फ्‍याफुल्‍ला। चुरी ङादेन छ्‌याम मुबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍बा मुला। 22परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे ओच्‍छे खास लसी रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला गे लबा म्‍हिगदेसेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। 23प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदेदेन छ्‌याम तगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\