फिलेमोन 1

1लास्‍सो, ङा ख्रीष्‍ट येशूला लागिरी झ्‍याल्‍खानरी मुबा पावलदेन य्‍हाङला आले तिमोथीग्‍याम, ङन्‍ना सेम निबा ह्रो ङन्‍दा ह्रो लबा फिलेमोनदेन 2य्‍हाङला आङा अप्‍फिया ओच्‍छे ङन्‍देन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लबा अर्खिप्‍पसदेन एला दिमला मण्‍डलीदा फ्‍याफुल्‍ला। 3य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति याङ्‌गै। 4फिलेमोन आले, ङाइ प्रार्थना लबा धुइरी एदा ढन्‍मा ङाइ सदन ङाला परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍मुला। 5तिग्‍दा भिसम प्रभु येशूदा एसे लबा विश्‍वासदेन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा एसे माया लबा मुला भिबा ताम थेःमुला। 6एला विश्‍वाससे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबा य्‍हाङला जम्‍मान ज्‍यबा तामगदे अझ घोबारी ज्ञान बुद्धि पिन्‍गै भिसी ङाइ परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लमुला। 7ङाला आले, एला मायासे ङा ल्‍हानान ताङ्सी आँट याङ्बा मुला। तिग्‍दा भिसम एसे लमा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला सेम दोःसी ताङ्‍बा मुला। 8थेतबासेलमा एसे तिग लतोःला भिसी ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा अधिकारग्‍याम एदा कुल्‍खम्‍बा आँट मुला, 9तर एला माया मुबासे लमा ङाइ एदा चु बिन्‍ती लबा मुला, दान्‍दे ङा खेप्‍बा दोसी जिन्‍बा पावल ख्रीष्‍ट येशूला लागिरी झ्‍याल्‍खानरी मुला। 10थेतबासेलमा प्रभुरी ङाला झा ओनेसिमसला लागिरी ङाइ एदा चु बिन्‍ती लबा मुला। झ्‍याल्‍खानरी मुबा धुइरीन ङा थेला आबा दोबा मुला। 11ङाच्‍छा ओनेसिमस एला लागिरी गे आखेल्‍बा म्‍हि मुबा। तर दान्‍दे एदेन ङाला लागिरी थे गे खेल्‍बा म्‍हि तबा मुला। 12थे ङाला तिङला डोरा हिन्‍ना। तसैनोन ङाइ थेदा ए मुबा ग्‍लारी दोःसी पुइखबा मुला। 13थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी ङा झ्‍याल्‍खानरी मुबा धुइरी एला साटोरी थेसे ङादा ह्रो लबाला लागिरी थे चुरीन मुगै भिबा ङाला सेम मुबा। 14तर एदा आङ्‌योइना ङादा तिगै लइ आम्‍हन्‍नी। तिग्‍दा भिसम ङादा ह्रो लबा करसे आहिन, तर एलान सुरसे लगै भिबा ङाला सेम मुला। 15ओनेसिमस तिगै धिनना लागिरी एग्‍याम फेसी चिमुबा। थेह्रङ् तबा चा थे सदन एदेन छ्‌यामनोन चिगै भिसीनोन मुला तला। 16थेतबासेलमा दाहेन्‍से थे नोकर ह्रङ्‌बा आहिन, तर नोकर भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना। ओच्‍छे प्रभुरी सेम निबा ङाला ह्राङलान आले हिन्‍ना, दान्‍दे मी झन एला लागिरी थे ह्राङलान आले हिन्‍ना। 17थेतबासेलमा चुदे एसे ङादा ह्राङलान ढिक्‍बा ह्रो म्‍हन्‍मुला भिसम थेदाएनोन ङादा ह्रङ्नोन मान लउ। 18चुदे थेसे एदा तिगै आज्‍यबा लसैनोन, अथवा थेसे तिगै फातोःबा मुसै थे ङाला मिनरी थान्‍गो। 19थे छे ङाइनोन फासी पिन्‍ना भिबा ताम चा ङा पावलसेन भ्रिबा हिन्‍ना। ओच्‍छे एसेनोन प्रभुदा ङोसेबा ङाग्‍यामसेन हिन्‍ना भिबा ताम ङाइ एदा पाङ्आतोः तला। 20थेतबासेलमा ङाला आले, ङादा प्रभुला लागिरी चु गे लसी पिन्‍गो। ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा एसे ङाला सेम दोःसी ताङ्ना लउ। 21ङाइ पाङ्बा भन्‍दा अझ एसे ङाला लागिरी ल्‍हानान लला भिबा ताम ङादा पूरा था तसी ङाइ एदा चु भ्रिबा मुला। 22ओच्‍छे अर्गु ताम चा ङाला लागिरीनोन कोठा गिक ठीक लसी थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम एला प्रार्थनासे लमा ङाएनोन ए मुबा ग्‍लारी खम्‍याङ्ला वा भिसी आश लबा मुला। 23ख्रीष्‍ट येशूला लागिरी ङादेन छ्‌यामनोन झ्‍याल्‍खानरी चिबा इपाफ्राससे एदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी भिबा मुला। 24थेह्रङ् लसीन ङादेन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लबा ङाला ह्रोगदे मर्कूस, अरिस्‍तार्खसदेन डेमास ओच्‍छे लूकासेनोन फ्‍याफुल्‍ला भिबा मुला। 25प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदेदेन छ्‌याम तगै।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\