यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 1

1चु किताबला जम्‍मान तामगदे येशू ख्रीष्‍टग्‍याम उन्‍बा हिन्‍ना। ह्राङला गे लबा म्‍हिगदेसे योनान ततोःबा जम्‍मान तामगदेला बारेरी घोखम्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे येशू ख्रीष्‍टदा चु जम्‍मान ताम पिन्‍जी। चु ताम पाङ्‌बाला लागिरी येशू ख्रीष्‍टसे ह्राङला गे लबा यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी स्‍वर्गदूत गिक पुइखजी। 2ह्राङसे म्राङ्बा जम्‍मान ताम यूहन्‍नासे पाङ्बा मुला। थेसे पाङ्बा परमेश्‍वरला बचनदेन येशू ख्रीष्‍टसे उन्‍बा सत्‍य ताम चुनोन हिन्‍ना। 3चु किताब पढब लबादेन चु किताबरी मुबा परमेश्‍वरग्‍याम पाङ्बा बचन ङ्‌यान्‍सी थे अन्‍छार भ्रबा जम्‍मान म्‍हि परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍मान ताम योनान तसेला मुला। 4एशियारी मुबा गोर निस मण्‍डलीदा ङा यूहन्‍नाग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। दान्‍देनोन मुला, ङाच्‍छाएनोन मुबा, दोःसीनोन फेप्‍खबा परमेश्‍वरग्‍यामदेन थेला ठिला ङाच्‍छापट्टि चिबा गोर निस आत्‍माग्‍याम एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै। 5ओच्‍छे परमेश्‍वरला बारेरी जम्‍मान सत्‍य ताम उन्‍बा विश्‍वास लखम्‍बा येशू ख्रीष्‍टग्‍यामसेनोन एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै। थे सिबागदेग्‍याम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोबादेन जम्‍बुलिङरी शासन लबा ग्‍लेगदेलाएनोन ग्‍ले हिन्‍ना। थेसे य्‍हाङदा माया लसी ह्राङला कासे पापग्‍याम फेबा मुला। 6थेसे ह्राङला आबा परमेश्‍वरदा तेन्‍बाला लागिरी य्‍हाङदा परमेश्‍वरदा पूजा लबा म्‍हिला य्‍हुल गिक स्‍होजी। थेनोन येशू ख्रीष्‍टदा सदन सदनना लागिरी मानदेन जयजयकार तगै। आमेन। 7च्‍यागो, थे खसुरी फेप्‍खबान मुला, थेदा भ्‍लोसी साइबागदेदेन जम्‍मान म्‍हिसे थेदा म्राङ्ला। ओच्‍छे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थेला लागिरी सुर्दा लला। हिन्‍ना चु तनोन तला। आमेन। 8जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “अल्‍फादेन ओमेगा ङानोन हिन्‍ना,” थे दान्‍दे मुला, ङाच्‍छाएनोन मुबा, दोःसीनोन फेप्‍खला। 9ङा एनीगदेला ज्‍योज्‍यो यूहन्‍नाएनोन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुला। य्‍हाङसे य्‍हाङला ग्‍ले येशूदा विश्‍वास लबासे लमा दुख नाबा मुला, तसैनोन थेसे य्‍हाङदा चु दुख नाबारी आँट पिन्‍बा मुला। चुलान लागिरी परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ङ्‌योइबा मुला। परमेश्‍वरला बचनदेन येशू ख्रीष्‍टला बारेरी थेःना लबासे लमा ङादा समुन्‍द्रला गुङरी मुबा पत्‍मोस भिबा ग्‍लारी भोर्सी थान्‍बा मुबा। 10प्रभुला धिनकुनु ङा परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्बा मुबा। थेनोन धुइरी ङाला ग्‍यापग्‍याम बिगुलला ह्रङ्‌बान घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बान लबा थेःजी, 11“एसे जुन ताम म्राङ्ला थे जम्‍मान ताम किताब गिकरी भ्रिउ। ओच्‍छे एफिसस, स्‍मुर्ना, पर्गामम, थिआटीरा, सार्डिस, फिलाडेल्‍फियादेन लाउडिकिया शहररी मुबा गोर निस मण्‍डलीदान पुइगो।” 12ङाइ ङादेन छ्‌याम ताम पाङ्बा खाल चीम भिसी ग्‍याप दोःसी च्‍यामा थेरी गोर निस म्‍हरला नाङसल थान्‍बा स्‍हेदेन, 13नाङसल थान्‍बा स्‍हेला गुङरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ह्रङ्‌बान काङधोनान धोबा क्‍वान क्‍वान्‍बादेन कुरी म्‍हरला ह्रङ्‌बा फित्ता क्‍वान्‍बा म्‍हि गिकदा ङाइ म्राङ्जी। 14थेला थोबोदेन क्रा ऊनदेन ग्‍लिङ ह्रङ्‌बान तार तार्बा मुबा। ओच्‍छे थेला मी मे ल्‍हाम ह्रङ्‌बान मुबा। 15थेला स्‍य्‍हाप चा मेरी ख्राङ्‌सी स्‍होबा झक्‍झक्‍बा काँसला ताङ ह्रङ्‌बान मुबा। ओच्‍छे थेला काइ चा स्‍योङ ङ्‌यबा ह्रङ्‌बान मुबा। 16थेला दाहिने छ्‌यासे गोर निस सारगदे चुङ्बा मुबा। ओच्‍छे थेला सुङग्‍याम न्‍हीलोनपट्टि धार मुबा छ्‌यार्बा तरवार थोन्‍बा मुबा। थेला स्‍य्‍हाल चा धिनी गुङला धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान मुबा। 17थेदा म्राङ्मा ङा सिबा तेबान तसी थेला स्‍य्‍हापरी ह्रिल्‍जी। तर थेसे ह्राङला दाहिने छ्‌या ङाथोरी थान्‍सी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थालोङ्‍गो, जम्‍मान स्‍हे शुरु लबादेन थुम्‍ना लबा ङानोन हिन्‍ना। 18सोबाएनोन ङानोन हिन्‍ना। ङा सिबा मुबा। च्‍यागो, ङा सदनना लागिरी सोबा मुला। ओच्‍छे सिबा म्‍हिगदेला आत्‍मा चिबा ग्‍लादेन कालला साँचोगदे ङादेन छ्‌यामनोन मुला। 19थेतबासेलमा एसे जुन ताम म्राङ्बा मुला थे भ्रिउ। ओच्‍छे दान्‍दे तबा तामगदेदेन लिच्‍छा तसेला तामगदे न्‍हीनोन भ्रिउ। 20म्‍हिसे था आयाङ्‍बा ताम एसे ङाला दाहिने यारी म्राङ्बा गोर निस सारगदेदेन म्‍हरला नाङसल थान्‍बा स्‍हे निसला अर्थ चा चुनोन हिन्‍ना। गोर निस सारगदे चा मण्‍डली निसदा च्‍याबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। ओच्‍छे म्‍हरला नाङसल थान्‍बा स्‍हे निस चा मण्‍डली निस हिन्‍ना।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\