यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 11

1जमाहेन्‍से ङादा दप्‍बा स्‍हे ह्रङ्‌बान माला कडी गिक पिन्‍जी। ओच्‍छे थेसे ङादा चुह्रङ् भिसी भिजी, “रेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन थेरी धूप म्राबा ग्‍ला दप्‍गो। ओच्‍छे थेरी पूजा लबा म्‍हि गाते चीम झ्‍यागो। 2तर परमेश्‍वरला मन्‍दिरला ख्राङगा चा थादप्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे ग्‍ला चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा पिन्‍बा मुला। थेनीगदेसे बोगल न्‍हीसे ला न्‍हीधोना परमेश्‍वरला शहररी रजाइँ लला। 3ओच्‍छे ङाला गे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा उन्‍बा म्‍हि न्‍हीदा हजार गिकसे ग्‍यार्जा न्‍हीसे बोगल सोम धिनधोना बोराला क्‍वान क्‍वान्‍सी परमेश्‍वरला ताम पाङ्बा अधिकार पिन्‍ना।” 4ङाला गे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा उन्‍बा न्‍ही चा जम्‍बुलिङ नाङनोन शासन लबा प्रभुला ङाच्‍छापट्टि मुबा जैतूनना दोङ न्‍हीदेन नाङसल थान्‍बा ग्‍ला न्‍ही हिन्‍ना। 5चुदे खालै शत्रुसे थेनीगदेदा न्‍होङ्ना लबारी म्‍हाइजी भिसम थेनीगदेला सुङग्‍याम थोन्‍बा मेसे थेनीगदेला शत्रुदा नाश लला। थेतबासेलमा चुदे खालै म्‍हिसे थेनीगदेदा न्‍होङ्ना लबारी म्‍हाइजी भिसम थेनीगदेदाएनोन थेह्रङ् लसीन साइला। 6थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम पाङ्बा धुइधोना नाम थाखगै भिसी मु ढुङ्‌बादेन क्‍युइदा काधोना लबा शक्ति थेनीगदेदेन छ्‌याम मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा धुइरी जम्‍बुलिङरी थरी थरीला आपत विपत तना लबा शक्तिएनोन थेनीगदेदेन छ्‌याम मुला। 7थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम पाङ्सी जिन्‍माहेन्‍से ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङग्‍याम थोन्‍सी खबा लोङ्‌बा खबा जन्‍तुसे थेनीगदेदेन छ्‌याम लडाइ लसी थेनीगदेदा भ्रेना लसी साइला। 8थेनीगदेला लास थेनीगदेला प्रभुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइबा ग्‍लाला घ्रेन शहरला ग्‍यामरीन थान्‍ना। थे शहर चा सदोमदेन मिश्र य्‍हुल्‍सा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 9जम्‍मान य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे, जम्‍मान वंशला म्‍हिगदे, जम्‍मान ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदेन जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थेनीगदेला लास सोमरेसे धिन गङसलधोना च्‍याला। ओच्‍छे थेनीगदेला लास ल्‍हुआपुङ। 10चु न्‍हीदा साइबा म्राङ्सी जम्‍बुलिङला म्‍हिगदे ताङ्सी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा उपहार पिन्‍बा किन्‍बा लला। तिग्‍दा भिसम चु अगमवक्ता न्‍हीसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदा ल्‍हानान दुख पिन्‍बा मुबा। 11तर सोमरेसे धिन गङसल तमाहेन्‍से जुनी पिन्‍बा सा परमेश्‍वरग्‍याम खसी थेनीगदे न्‍हङरी वाङ्‌जी। ओच्‍छे थेनीगदे सिबाग्‍याम सोसी डोङ रेःजी, थे म्राङ्सी म्‍हिगदे ल्‍हानान लोङ्जी। 12जमाहेन्‍से थे अगमवक्ता न्‍हीसे स्‍वर्गग्‍याम “तोर खउ” भिबा घ्रेन काइ थेःजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेला शत्रुगदेसे च्‍यान च्‍यानान थेन्‍नी खसु न्‍हङ‍ग्‍याम तबान स्‍वर्गरी निजी। 13थेनोन धुइरी घ्रेन सङगुल खसी शहरला भो च्‍युइला भो गिक दिमगदे नाश लजी। थे सङगुल खमा हजार निस म्‍हिगदे सिजी। ओच्‍छे आसिबा म्‍हिगदेसे चा ल्‍हानान लोङ्सी स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार लजी। 14न्‍हीरेमला आपत विपत निसी जिन्‍जी। तर च्‍यागो, सोमरेमला आपत विपत योनान खला। 15ओच्‍छे निसरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍जी। थेसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍मा स्‍वर्गरी घ्रेन घ्रेन काइगदेरी चुह्रङ् भिसी भिबान मुबा, “दाहेन्‍से जम्‍बुलिङथोरी शासन लबा अधिकार य्‍हाङला परमेश्‍वरदेन थेसे धम्‍बा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टलान हिन्‍ना। थेसे सदनना लागिरी शासन लला।” 16जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ह्राङ ह्राङला ठिरी चिबा थे बोगल गिकसे गोर ब्‍लि गन्‍बागदेसे परमेश्‍वरदा फ्‍या लसी जयजयकार लजी। 17ओच्‍छे थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वर, ह्राङ ङाच्‍छाएनोन मुबा ओच्‍छे दान्‍देनोन मुला। ह्राङदा ङन्‍ना ल्‍हानान धन्‍यवाद मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ह्राङला घ्रेन अधिकार किन्‍सी शासन लबारी छ्‌याइबा मुला। 18य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ल्‍हानान बोमो खबा मुबा, तर दाहेन्‍से ह्राङदाएनोन बोमो खबा धुइ तबा मुला। दाहेन्‍से सिबागदेला निसाफ लबा धुइएनोन तबा मुला, ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङला गे लबा अगमवक्तागदेदेन ह्राङला म्‍हिगदे, ओच्‍छे ह्राङदा मान लबा जजा घ्रेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा इनाम पिन्‍बा धुइएनोन तबा मुला, ओच्‍छे जम्‍बुलिङ नाश लबागदेदा नाश लबा धुइएनोन तबा मुला।” 19जमाहेन्‍से स्‍वर्गरी मुबा परमेश्‍वरला मन्‍दिर ठोङ्‌जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे लबा कबुल थान्‍बा सन्‍दोस म्राङ्जी। जमाहेन्‍से तिप्‍लीङ खसी गडङगुडुङ भिसी मु ठेङ्‌बा थेःजी। ओच्‍छे सङगुल निसी घ्रेन घ्रेन सेर्बा ताइजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\