यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 12

1जमाहेन्‍से ङाइ स्‍वर्गरी उदेकला चिनु गिक म्राङ्जी। ओच्‍छे ङाइ धिनी क्‍वान्‍बादेन काङ धिरी लनी मुबा च्‍युक न्‍ही सारला मुकुट कूबा म्रिङम्‍हेमे गिक म्राङ्जी। 2थे म्रिङम्‍हेमे जिउ न्‍हीला मुबा, ओच्‍छे बेथा याङ्बासे लमा थे क्रिङ्‌बान मुबा। 3ओच्‍छे ङाइ दोःसी स्‍वर्गरी उदेकला चिनु गिक म्राङ्जी। च्‍यागो, गोर निस थोबोदेन गोर च्‍युइ रु मुबा वाला घ्रेन अजिङ्‍गर गिक म्राङ्जी। थेसे गोर निस मुकुट कूबा मुबा। 4थे अजिङ्‍गरला मेःसे मुला सारगदे भो सोम न्‍हङरी भो गिक सारदा पोप लसी जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी। ओच्‍छे कोला न्‍हमैछ्‌याम चतोःला भिसी थे अजिङ्‍गर कोला न्‍हबारी छ्‌याइबा थे म्रिङम्‍हेमेला ङामरी राप्‍सी चिजी। 5थे म्रिङम्‍हेमेसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा फाइला कडीसे शासन लबा झा गिक न्‍हजी। थे कोलादा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी थीसी भोर्सी परमेश्‍वरला ठिरी थान्‍जी। 6जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमे तोङतोङबा ग्‍लारी यार्जी। थेला लागिरी हजार गिकसे ग्‍यार्जा न्‍हीसे बोगल सोम धिनधोनाला लागिरी चबा थुङ्बा लगै भिसी परमेश्‍वरसे थेदा ग्‍ला गिक ठीक लसी थान्‍बा मुबा। 7ओच्‍छे स्‍वर्गरी लडाइ तजी। मिखाएलदेन थेला दूतगदेसे थे अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदेदेन छ्‌याम लडाइ लजी। थेह्रङ् लसीन अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदेसेनोन लडाइ लजी। 8तर अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदे भ्रेजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेदा चिबाला लागिरी स्‍वर्गरी ग्‍ला आतनी। 9थे अजिङ्‍गर चा दङबोला पुख्री हिन्‍ना। थेला मिन शैतान हिन्‍ना, थेदा म्‍हङला ग्‍लेएनोन भिमुला। थेसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लबा मुबा। थेदेन थेला दूतगदेदान स्‍वर्गग्‍याम जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी। 10जमाहेन्‍से ङाइ स्‍वर्गरी घ्रेन काइसे चुह्रङ् भिबा थेःजी, “दाहेन्‍से य्‍हाङला परमेश्‍वरग्‍याम य्‍हाङसे याङ्बा थार्बादेन शक्ति ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादेन थेसे धम्‍बा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला अधिकार उन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा धिन म्‍हुननोन परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि दोष उन्‍बा शैतानदा स्‍वर्गग्‍याम भ्‍याङ्‍बा मुला। 11थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला कादेन थेनीगदेसे पाङ्बा सत्‍य बचन तबासे लमा थेनीगदेसे थेदा ढाबा मुला। ओच्‍छे ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बारी थेनीगदे तयार तबा मुबा। 12थेतबासेलमा एनीगदे स्‍वर्गदेन स्‍वर्गरी मुबागदे जम्‍मान ताङ्‍गो! तर जम्‍बुलिङदेन समुन्‍द्ररी मुबागदेदा गाते दुख तला! तिग्‍दा भिसम शैतानसे ह्राङ ल्‍हाना आसो भिबा ताम था याङ्सी थे ल्‍हानान बोमो खसी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा मुला।” 13थे अजिङ्‍गरसे ह्राङदा जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी भिबा ताम था याङ्सी थे झा न्‍हबा म्रिङम्‍हेमेदा ताप्‍बारी छ्‌याइजी। 14तर थे म्रिङम्‍हेमेदा तोङतोङबा ग्‍लारी फ्‍याङ्‌सी निबाला लागिरी घ्रेन ग्‍वाइला भ्‍याप पिन्‍जी। थे तोङतोङबा ग्‍ला चा थे म्रिङम्‍हेमेदा अजिङ्‍गरग्‍याम सोम दिङसे ला ढुधोना जोगब तसी चिबाला लागिरीदेन चबा थुङ्बा लबाला लागिरी ठीक लसी थान्‍बा मुबा। 15थे म्रिङम्‍हेमेदा भाल बाढीसे भोर्गै भिसी थे अजिङ्‍गरसे सुङग्‍याम स्‍योङ ह्रङ् लसी क्‍युइ पुइजी। 16तर जम्‍बुलिङसे ह्राङला सुङ आँ लसी थे अजिङ्‍गरला सुङग्‍याम थोन्‍बा स्‍योङ ग्‍लोङ्‌सी थे म्रिङम्‍हेमेदा जोगब लजी। 17जमाहेन्‍से थे अजिङ्‍गर थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम झन ल्‍हानान बोमो खजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बादेन येशूसे लोप्‍बा तामथोरी विश्‍वास लबा थे म्रिङम्‍हेमेला अर्गु सन्‍तानगदेदेन छ्‌याम लडाइ लबारी भ्रजी। 18ओच्‍छे थे अजिङ्‍गर समुन्‍द्रला कुनीरी निसी राप्‍जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\