यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 16

1जमाहेन्‍से ङाइ परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङ‍ग्‍याम घ्रेन काइरी थे गोर निस स्‍वर्गदूतगदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍बा थेःजी, “एनीगदे निउ, ओच्‍छे परमेश्‍वरला बोमोसे प्‍लिङ्बा थे गोर निस खोरे जम्‍बुलिङथोरी ल्‍हूगो।” 2जमाहेन्‍से स्‍वर्गदूत गिक निसी ह्राङदेन छ्‌याम मुबा खोरे जम्‍बुलिङथोरी ल्‍हूजी। थेतबासेलमा थे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुला चिनु थान्‍बादेन थेला मूर्तिदा तेन्‍बा म्‍हिगदेदा ल्‍हानान स्‍हु खबादेन नइबा खबा पोर थोन्‍जी। 3ओच्‍छे न्‍हीरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा खोरे समुन्‍द्ररी ल्‍हूजी। ओच्‍छे समुन्‍द्रला क्‍युइ सिबा म्‍हिला का ह्रङ्‌बान दोजी। थेतबासेलमा समुन्‍द्ररी मुबा जम्‍मान छोन्‍बो जन्‍तुगदे सिजी। 4ओच्‍छे सोमरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा खोरे स्‍योङदेन क्‍युइला मुहानरी ल्‍हूजी। जमाहेन्‍से जम्‍मान क्‍युइ का दोजी। 5जमाहेन्‍से ङाइ क्‍युइला अधिकार याङ्बा स्‍वर्गदूतसे चुह्रङ् भिबान लबा थेःजी, “ह्राङ तिगै दोष आरेबा परमेश्‍वर हिन्‍ना, ह्राङ ङाच्‍छाएनोन मुबा, दान्‍देनोन मुला। ह्राङसे लबा निसाफ ठीक मुला। 6ह्राङसे पुइखबा अगमवक्तागदेदेन ह्राङदा तेन्‍बा म्‍हिगदेदा थेनीगदेसे साइबासे लमा ह्राङसे थेनीगदेदा कानोन थुङ्‌पुङ्‌सी थेनीगदेसे याङ्तोःबा सजाय पिन्‍बा मुला।” 7जमाहेन्‍से ङाइ धूप म्राबा ग्‍लाग्‍याम चुह्रङ् भिबा थेःजी, “परमप्रभु परमेश्‍वर, ह्राङ जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वर हिन्‍ना, ह्राङसे लबा निसाफ सत्‍यदेन ठीक मुला।” 8जमाहेन्‍से ब्‍लिरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा खोरे धिनीरी ल्‍हूजी। ओच्‍छे धिनीग्‍याम थोन्‍बा मेला ह्रङ्‌बा रापसे म्‍हिगदेदा क्रोना लपुङ्‌जी। 9मेला ह्रङ्‌बा धिनीला रापसे म्‍हिगदे क्रोजी, ओच्‍छे थे आपत विपतगदेदा तहरी थान्‍बा परमेश्‍वरदा म्‍हिगदेसे केःजी। तर थेनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार आलनी। 10ङारेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा खोरे थे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तुला ठिथोरी ल्‍हूजी। ओच्‍छे थेला य्‍हुल्‍सा धोपधोप तजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे स्‍हु स्‍हेरसे लमा स्‍वा क्रेजी। 11थेनीगदेदा तबा स्‍हु स्‍हेरदेन पोरसे लमा थेनीगदेसे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा बिरोध लजी। तर थेनीगदे ह्राङ ह्राङसे लबा आज्‍यबा गे ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी। 12ढुरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा खोरे यूफ्रेटिस भिबा घ्रेन स्‍योङरी ल्‍हूजी। जमाहेन्‍से स्‍यारग्‍याम खबा ग्‍लेगदेदेन थेला सिपाहीगदेदा भ्रबारी ग्‍याम तगै भिसी थे स्‍योङ खर्जी। 13जमाहेन्‍से ङाइ अजिङ्‍गरदेन थे जम्‍बुलिङग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तु ओच्‍छे लुसीला ताम पाङ्बा अगमवक्ताला सुङग्‍याम भाल्‍बा ह्रङ्‌बान गोर सोम म्‍हङगदे थोन्‍बा म्राङ्जी। 14थे आज्‍यबा आत्‍मागदे चा उदेकला चिनुगदे उन्‍बा म्‍हङगदे हिन्‍ना। जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धिनकुनु थे आत्‍मागदे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम लडाइ लबाला लागिरी जम्‍बुलिङला जम्‍मान ग्‍लेगदेदा पोप लबारी निला। 15“च्‍यागो, ङा य्‍हो खबा ह्रङ् लसी खालैदा था आयाङ्ना लसी खला। जुन म्‍हि छोर्सी चिसी ह्राङला क्‍वान ह्राङदेन छ्‌याम थान्‍ना थे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना। थेह्रङ् लसी ह्राङला क्‍वान जोगब लसी थान्‍बा म्‍हि लिगन्‍डी भ्रआतोः। ओच्‍छे म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि पेःआतोः।” 16ओच्‍छे थे म्‍हङगदेसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान ग्‍लेगदेदा ग्‍ला गिकरी पोप लजी। थे ग्‍लादा हिब्रू ग्‍योइरी आर-मागेड्डोन भिमुबा। 17ओच्‍छे निसरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा खोरे लाबाथोरी ल्‍हूजी। जमाहेन्‍से मन्‍दिरला ठिग्‍याम “दाहेन्‍से जिन्‍जी” भिबा घ्रेन काइ खजी। 18जमाहेन्‍से तिप्‍लीङ खबादेन मु ठेङ्‌बा ओच्‍छे घ्रेन घ्रेन काइ खजी, ओच्‍छे घ्रेन सङगुल खजी। थेह्रङ्बा घ्रेन सङगुल मी जम्‍बुलिङरी म्‍हि ठुङ्‌बा धिनहेन्‍से दान्‍देधोना खाइमै खबा आरेबा। 19जमाहेन्‍से थे घ्रेन बेबिलोन भिबा शहर भो सोम तसी फेजी, ओच्‍छे जम्‍मान य्‍हुल्‍साला शहरगदे नाश तजी। परमेश्‍वरसे थे घ्रेन शहर बेबिलोनला पाप ढन्‍जी, ओच्‍छे ह्राङला घ्रेन बोमोग्‍याम थे शहरदा सजाय पिन्‍जी। 20जमाहेन्‍से समुन्‍द्रला गुङरी मुबा जम्‍मान ग्‍लागदेदेन जम्‍मान गङगदे म्‍हाजी। 21ओच्‍छे मुग्‍याम म्‍हिगदेथोरी ओस्‍पन बोगल न्‍ही किलोला सेर्बा ताइबारी छ्‌याइजी। चुह्रङ्बा सेर्बा ताइसी आपत विपत तबासे लमा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा केःबारी छ्‌याइजी। तिग्‍दा भिसम चु ल्‍हानान लोङ्‌बा खबा आपत विपत मुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\