यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 2

1एफिससरी मुबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा चु ताम भ्रिउ। चु ताम यारी गोर निस सार थोबादेन गोर निस म्‍हरला नाङसल थान्‍बा स्‍हेला गुङग्‍याम भ्रबासे सुङ्बा मुला। 2एसे लबा जम्‍मान गेगदे ङादा था मुला। ओच्‍छे एसे दुख लसी गे लबादेन सेम नासी चिमुला भिबा ताम ङादा था मुला। आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदेदा नाबारी आखम्‍मुला भिबा तामएनोन ङादा था मुला। मुल चेला आहिन्‍सै मुल चेला हिन्‍ना भिसी भ्रबागदेदा च्‍यासी थेनीगदेदा फट्टा म्‍हि हिन्‍ना भिसी एसे था याङ्बा मुला भिबा तामएनोन ङादा था मुला। 3ए थेन्‍नोन आतना ङाला लागिरी दुख नासी भ्रान्‍सी चिबा मुला। 4तर एला बिरोधरी ङाइ पाङ्तोःबा ताम गिक मुला। थे ताम चा एसे ङादा ङाच्‍छा लबा माया ख्‍लाबा मुला। 5थेतबासेलमा ए खानङग्‍याम मार ताइजी, थे ताम ढन्‍गो। ओच्‍छे एसे लबा पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी ङाच्‍छा लबा गे लउ। चुदे ए पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी भिसम ङा ए मुबा ग्‍लारी खसी एला नाङसल थान्‍बा स्‍हे थेग्‍याम तेःला। 6तर एदेन छ्‌याम ज्‍यबा तामएनोन मुला, एसे ङाइ ह्रङ् लसीन निकोलाइटसगदेला गेदा बिरोध लबा मुला। 7जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे परमेश्‍वरला आत्‍मासे मण्‍डलीगदेदा सुङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी ज्‍यना लसी घोउ। जुन म्‍हिसे ढाला थेदा परमेश्‍वरला बगैँचारी मुबा जुनी पिन्‍बा दोङला रो चबारी पिन्‍ना। 8ओच्‍छे स्‍मुर्नारी मुबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा चु ताम भ्रिउ। चु ताम जम्‍मान स्‍हे शुरु लबादेन जम्‍मान स्‍हे थुम्‍ना लबासे सुङ्बा मुला, थे सिबा मुबा दोःसी सिबाग्‍याम सोबा मुला। 9एसे गाते दुख नाबा मुला भिबा तामदेन ए गाते प्राङबो मुला भिबा ताम ङादा था मुला। तर पाङ्‌नोन तोःमा ए फ्‍युक्‍पोन मुला। यहूदी आहिन्‍सै यहूदी हिन्‍ना भिसी भ्रबा म्‍हिगदेसे एदा गाते बिरोध लमुला भिबा तामएनोन ङादा था मुला। थेनीगदे मी शैतानना म्‍हिगदे हिन्‍ना। 10एनीगदेथोरी खबारी छ्‌याइबा दुख म्राङ्सी थालोङ्‍गो। च्‍यागो, एला विश्‍वास च्‍याबाला लागिरी शैतानसे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। तर एसे च्‍युइरे जे दुख नातोःला। ए सिनोन तोःसै ङादा विश्‍वास लबा थाख्‍लागो। ओच्‍छे ङाइ एदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा इनाम पिन्‍ना। 11जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे परमेश्‍वरला आत्‍मासे मण्‍डलीगदेदा सुङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी ज्‍यना लसी घोउ। जुन म्‍हिसे ढाला थेदा आत्‍मादा सिना लबा कालसे तिगै लबारी आखम। 12पर्गामम भिबा ग्‍लारी मुबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा चु ताम भ्रिउ। चु ताम न्‍हीलोनपट्टि छ्‌यार्बा धार मुबा तरवार थोबासे सुङ्बा मुला। 13ए शैतानना ठि मुबा ग्‍लारी चिमुला भिबा ताम ङादा था मुला। तसैनोन एसे ङादा विश्‍वास लसीन चिबा मुला, ओच्‍छे विश्‍वासरी कोङ्बा तसी चिबा ङाइ विश्‍वास लखम्‍बा एन्‍टिपासदा शैतानसे शासन लबा ग्‍लारी एनीगदेलान ङाच्‍छा साइबा मुबा। थे धुइरीनोन एसे विश्‍वास लबा आख्‍लानी भिबा तामएनोन ङादा था मुला। 14तर एला बिरोधरी ङाइ पाङ्तोःबा तिगै ताम मुला। तिग्‍दा भिसम एदेन छ्‌याम कोइ कोइ बालामसे लोप्‍बा ताम अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदेएनोन मुला। थेसे इस्राएलीगदेदा पापरी फसब लबाला लागिरी मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हेगदे चबारीदेन स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबारी तला भिसी बालाक ग्‍लेदा लोप्‍मुबा। 15थेह्रङ् लसीन निकोलाइटसगदेसे लोप्‍बा ताम अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदेएनोन एदेन छ्‌याम मुला। 16थेतबासेलमा ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो। आहिन्‍सम ङा ए मुबा ग्‍लारी योनान खला ओच्‍छे ङाला सुङरी मुबा तरवारसे थेनीगदेदेन छ्‌याम लडाइ लला। 17जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे परमेश्‍वरला आत्‍मासे मण्‍डलीगदेदा सुङ्बा ताम ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍तोःला। जुन म्‍हिसे ढाला, ङाइ थेदा छुम्‍सी थान्‍बा मन्‍न पिन्‍ना। ओच्‍छे ङाइ थेदा छार मिन भ्रिबा तार युङबा गिक पिन्‍ना, थे युङबा याङ्बा म्‍हिसे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैसेन आघो। 18थिआटीरारी मुबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा चु ताम भ्रिउ। चु ताम मेला ल्‍हाम ह्रङ्‌बा मी मुबा ओच्‍छे झक्‍झक्‍बा काँस ह्रङ्‌बान स्‍य्‍हाप मुबा परमेश्‍वरला झासे सुङ्बा मुला। 19एसे तिग तिग लमुला थे ङादा था मुला। एसे लबा माया, एसे लबा विश्‍वास, एसे लबा गेदेन नाबा जम्‍मान ताम ङादा था मुला। ओच्‍छे एसे ङाच्‍छा भन्‍दा दान्‍दे ल्‍हानान गे लमुला भिबाएनोन ङादा था मुला। 20तर एला बिरोधरी ङाइ पाङ्तोःबा तामएनोन मुला। एसे ह्राङसे ह्राङदान अगमवक्तास्‍या हिन्‍ना भिसी भ्रबा इजेबेल भिबा म्रिङम्‍हेमेदा थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार लपुङ्‌जी। थेसे ङाला गे लबा म्‍हिगदेदा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबारीदेन मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हेगदे चबारी तला भिसी लोप्‍मुला। चुह्रङ् लसी थेसे थेनीगदेदा फसब लबा मुला। 21ङाइ थेदा ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबारी मौका पिन्‍जी। तर थे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबारी ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबारी आङ्‌यान्‍नी। 22च्‍यागो, ङाइ थेदा स्‍हु स्‍हेर पिन्‍सी थान्‍ना। ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदेसे ह्राङसे लबा आज्‍यबा गे ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी भिसम ङाइ थेनीगदेदा ल्‍हानान दुखरी थान्‍ना। 23ङाइ थेला ताम ङ्‌यान्‍सी भ्रबागदे जम्‍मादान नाश लला। ओच्‍छे जम्‍मान मण्‍डलीगदेसे जम्‍मालान सेमला तामदेन म्‍हन्‍बा ताम म्राङ्बादेन था याङ्बा ङा थेनोन हिन्‍ना भिसी था याङ्ला। ङाइ एनीगदे जम्‍मादान ह्राङ ह्राङला गे अन्‍छारला इनाम पिन्‍ना। 24तर थिआटीराला मण्‍डलीरी मुबा थे ताम अन्‍छार आभ्रबादेन शैतानना सेमरी मुबा ताम अन्‍छार आभ्रबा स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा ङाइ पाङ्ला। ङाइ एनीगदेथोरी तिगै दुख तना आल। 25तर एनीगदेदेन छ्‌याम जुन विश्‍वास मुला, ङा आखतेधोना थे विश्‍वासरी जे कोङ्‌सी चिउ। 26जुन म्‍हिसे ढाला ओच्‍छे आसितेधोना ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लला, थेदा ङाइ य्‍हुल य्‍हुलथोरी शासन लबा अधिकार पिन्‍ना। 27जमाहेन्‍से थेसे फाइला कडी थोसी थेनीगदेथोरी शासन लला। ओच्‍छे साप्राला ताङ थिबा ह्रङ् लसी थेनीगदेला शक्ति नाश तला। 28ङाइएनोन ङाला आबाग्‍याम चु अधिकार याङ्बा मुला। थेनीगदेसे ढाजी भिसी उन्‍बाला लागिरी ङाइ थेनीगदेदा स्‍य्‍होला सुक्र पिन्‍ना। 29जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे परमेश्‍वरला आत्‍मासे मण्‍डलीदा तिग सुङ्बा मुला, थे ताम ङ्‌यान्‍सी ज्‍यना लसी घोतोःला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\