यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 22

1जमाहेन्‍से थे स्‍वर्गदूतसे ङादा स्‍फटिक ह्रङ्‌बान झक्‍झक्‍बा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा क्‍युइला स्‍योङ उन्‍जी। थे स्‍योङ परमेश्‍वरदेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला ठिग्‍याम थोन्‍जी। 2ओच्‍छे थे स्‍योङ थे शहरला ग्‍यामला गुङग्‍याम तबान निबा मुबा। थे स्‍योङला कुनी न्‍हीरीन जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा दोङ मुबा। थे दोङरी लाएनोनदङसे थरी थरीला रो रोमुबा। थेरी दिङ गिकरी च्‍युक न्‍ही थरीला रो रोमुबा। थे दोङला भा चा य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा मन मुबा। 3दाहेन्‍से थे शहररी मुबा खजिबै स्‍हेदा परमेश्‍वरसे आकेः। परमेश्‍वरदेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला ठि थे शहररीन तला, ओच्‍छे थेला म्‍हिगदेसे थेदा तेन्‍ना। 4थेनीगदेसे परमेश्‍वरला स्‍य्‍हाल म्राङ्ला, ओच्‍छे थेनीगदेला ङोरी थेला मिन भ्रिबा तला। 5थे शहररी दोःसी खाइमै म्‍हुन आत। थेनीगदेदा नाङसलदेन धिनीला य्‍हाल आतोः। तिग्‍दा भिसम परमप्रभु परमेश्‍वरनोन थेनीगदेला य्‍हाल दोला। ओच्‍छे थेनीगदेसे थेरी सदन शासन लला। 6स्‍वर्गदूतसे ङादा चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु बचन विश्‍वास लखम्‍बादेन सत्‍य मुला। अगमवक्तागदेदा ह्राङला आत्‍मा पिन्‍बा परमप्रभु परमेश्‍वरसे ह्राङला गे लबा म्‍हिगदेदा योनान तबा तामगदे उन्‍बाला लागिरी स्‍वर्गदूत पुइखबा मुला।” 7येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, ङा योनान खबान मुला! चु किताबरी भ्रिबा अगमवाणीला बचन अन्‍छार भ्रबागदे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बागदे हिन्‍ना।” 8चु जम्‍मान ताम थेःबादेन म्राङ्बा ङा यूहन्‍ना हिन्‍ना। ङाइ चु जम्‍मान ताम थेःबादेन म्राङ्माहेन्‍से ङादा चु ताम उन्‍बा स्‍वर्गदूतदा फ्‍या लबारी ङा कू तजी। 9तर थेसे ङादा चुह्रङ् भिसी भिजी, “च्‍यागो, एसे चुह्रङ् लबारी आत। ङा मी एदेन एला ज्‍योज्‍यो आले अगमवक्तागदे ओच्‍छे चु किताबरी भ्रिबा ताम ङ्‌यान्‍बागदे ह्रङ्‌बा परमेश्‍वरला गे लबा ह्रो जे हिन्‍ना। परमेश्‍वरदा जे फ्‍या लसी तेन्‍गो।” 10जमाहेन्‍से थे स्‍वर्गदूतसे ङादा चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु किताबरी भ्रिबा अगमवाणीला बचन आपाङ्ना कुटिसी थाचिउ। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍मान तामगदे तबारी छ्‌याइबा मुला। 11नइबा गे लबा म्‍हिसे नइबान गे लसी चिगै, पेःबा खबा गे लबा म्‍हिसे पेःबा खबान गे लसी चिगै, ज्‍यबा गे लबा म्‍हिसे ज्‍यबा गे लसीन चिगै, ओच्‍छे तिगै दोष आरेबा म्‍हिसे तिगै दोष आरेबा गे लसीन चिगै।” 12येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, ङा योनान खबान मुला! ङा इनामदेन सजाय भसी खला। जमाहेन्‍से ङाइ जम्‍मान म्‍हिगदेदा थेनीगदेसे लबा गे अन्‍छार इनामदेन सजाय पिन्‍ना। 13अल्‍फादेन ओमेगा, ङाच्‍छादेन लिच्‍छा ओच्‍छे शुरु लबादेन जिन्‍ना लबा ङानोन हिन्‍ना। 14“जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा दोङला रो चबा हक याङ्‌बारीदेन शहरला म्रापगदेग्‍याम न्‍हङरी वाङ्‌म्‍याङ्‌गै भिसी ह्राङ ह्राङला क्‍वान ख्रुबागदे चा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बागदे हिन्‍ना। 15तर नगी ह्रङ्‌बा म्‍हिगदे, टुनामुना लबागदे, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, म्‍हि साइबागदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदे, लुसीला ताम सेम निबागदेदेन लुसीला ताम अन्‍छार भ्रबागदे चा शहरला मङग्‍यार तला। 16“ङा येशूसे मण्‍डलीगदेरी मुबा जम्‍मादान चु तामगदे था तना लबाला लागिरी एनीगदे मुबा ग्‍लारी ङाला दूत पुइखबा मुला। दाऊद ग्‍लेला मुल सन्‍तान ङानोन हिन्‍ना। ओच्‍छे स्‍य्‍होला झक्‍झक्‍बा सारएनोन ङानोन हिन्‍ना।” 17परमेश्‍वरला आत्‍मादेन चाङछारसे “फेप्‍खउ” भिसी भिला। जुन म्‍हिसे थे ताम थेःला थेसेनोन “फेप्‍खउ” भिसी भिगै। जुन म्‍हिदा क्‍युइ फुइला थे खसी जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा क्‍युइ ओह्रङ्नोन थुङ्‌गै। 18च्‍यागो, चु किताबरी भ्रिबा अगमवाणीला बचन थेःबा म्‍हिगदेदा ङाइ पाङ्ला। चुदे खालै म्‍हिसे चु किताबरी भ्रिबा तामरी अर्गु ताम काप्‍जी भिसम चु किताबरी भ्रिबा जम्‍मान आपत विपतगदे परमेश्‍वरसे थेदा काप्‍सी पिन्‍ना। 19ओच्‍छे खालै म्‍हिसे चु अगमवाणीला किताबरी भ्रिबा बचनग्‍याम तिगै ताम तेःजी भिसम चु किताबरी भ्रिबा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा दोङदेन परमेश्‍वरला शहरग्‍याम थेसे याङ्तोःबा हक परमेश्‍वरसे थेग्‍याम ब्‍यन्‍ना। 20चु जम्‍मान तामगदे उन्‍बादेन सुङ्‌बासे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “हिन्‍ना, ङा योनान खबान मुला।” आमेन, फेप्‍खउ, प्रभु येशू। 21परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदेदेन छ्‌याम प्रभु येशूला दयामाया तगै। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\