यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 3

1सार्डिसरी मुबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा चु ताम भ्रिउ। चु ताम परमेश्‍वरदा तेन्‍बा गोर निस आत्‍मादा तहरी थान्‍बादेन गोर निस सार थोबासे सुङ्बा मुला। एला जम्‍मान गेगदे ङादा था मुला, ए सोबा मुला भिसी मी पाङ्‌मुला, तर ए सिबा मुला। 2थेतबासेलमा छोर्सी चिउ, तिग्‍दा भिसम एदेन छ्‌याम मुबा विश्‍वास सिबारी छ्‌याइबा मुला। थेतबासेलमा नाश तबा भन्‍दा ङाच्‍छान जोगब लसी कोङ्‌ना लसी थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम एसे लबा गे ङाइ परमेश्‍वरदा सेम निबा खाल्‍ला आस्‍याप्‍नी। 3एसे जुन ताम थेःबा मुला ओच्‍छे लोप्‍बा मुला, थे ताम ढन्‍गो। ओच्‍छे थे ताम अन्‍छार भ्रसी ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो। ङा ए मुबा ग्‍लारी य्‍हो खबा ह्रङ् लसी खालैसे था आयाङ्ना लसी खला। तर होशियार तसी आचिनी भिसम एसे ङा खबा थानोन आयाङ्‌। 4तर सार्डिसरीनोन कोइ कोइ म्‍हिगदेसे चा ह्राङला क्‍वान फोहोर तना लबा आरे। थेनीगदे ङादेन छ्‌यामनोन तार क्‍वान क्‍वान्‍सी भ्रला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ङादेन छ्‌याम भ्रबाधोनाला मुला। 5जुन म्‍हिसे ढाला थेदा चुह्रङ् लसी तार क्‍वान क्‍वान्‍सी पिन्‍ना। ङाइ थेला मिन जुकजुकधोनाला जुनीला किताबग्‍याम खाइमै मेटब आल। ङाइ थेदा ङाला आबादेन आबाला दूतगदेला ङाच्‍छा चु ङालान हिन्‍ना भिसी पाङ्ला। 6जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे परमेश्‍वरला आत्‍मासे मण्‍डलीगदेदा तिग सुङ्बा मुला, थे ताम ङ्‌यान्‍सी ज्‍यना लसी घोतोःला। 7फिलाडेल्‍फियारी मुबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा चु ताम भ्रिउ। चु ताम तिगै दोष आरेबादेन सत्‍यसे सुङ्बा मुला। थेदेन छ्‌याम दाऊद ग्‍लेला साँचो मुला, थेसे ठोङ्‌बा स्‍हे खालैसे ढुङ्‌बारी आखम। ओच्‍छे थेसे ढुङ्‌बा स्‍हे खालैसे ठोङ्‌बारी आखम। 8एसे लबा जम्‍मान गेगदे ङादा था मुला। च्‍यागो, ङाइ एला लागिरी खालैसेन ढुङ्‌बारी आखम्‍बा म्राप ठोङ्सी थान्‍बा मुला। एदेन छ्‍याम ल्‍हानान भङ आरे भिबा ताम ङादा था मुला। तसैनोन एसे ङादा विश्‍वास लबा ख्‍लाबा आरे, ए ङाला बचन अन्‍छार भ्रबा मुला। 9च्‍यागो, शैतानना म्‍हिगदेसे ह्राङ यहूदी आहिन्‍सै यहूदी हिन्‍ना भिसी लुसीला ताम पाङ्‌बागदेदा ङा खसी एला काङरी फ्‍या लपुङ्ला। ओच्‍छे ङाइ एदा माया लमुला भिबा ताम थेनीगदेदा घोना लला। 10एसे ल्‍हानान दुख नासी ङाइ कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बासे लमा जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला विश्‍वास च्‍याबा धुइरी तबारी छ्‌याइबा घ्रेन दुखग्‍याम ङाइ एदा जोगब लला। 11ङा योनान खबान मुला। एसे ढाबा मुकुट खालैसेन ब्‍यन्‍सी थाभोर्गै भिसी एदेन छ्‌याम मुबा ताम जोगब लसी थान्‍गो। 12जुन म्‍हिसे ढाला, थेदा ङाइ ङाला परमेश्‍वरला मन्‍दिरला थाम स्‍होला, ओच्‍छे थे थेग्‍याम खाइमै आथोन। ङाइ थेथोरी ङाला परमेश्‍वरला मिन भ्रिला, जमाहेन्‍से थे ङाला परमेश्‍वरला शहरला म्‍हि दोला। थे शहर ङाला परमेश्‍वरग्‍याम स्‍वर्गहेन्‍से मार खबा छार यरूशलेम हिन्‍ना। ओच्‍छे थेथोरी ङाइ ङाला छार मिनएनोन भ्रिला। 13जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे परमेश्‍वरला आत्‍मासे मण्‍डलीगदेदा सुङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी ज्‍यना लसी घोतोःला। 14लाउडिकियारी मुबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा चु ताम भ्रिउ। चु ताम परमेश्‍वरसे स्‍होबा जम्‍मान स्‍हेगदेथोरी शासन लबा, आमेन भिबादेन विश्‍वास लखम्‍बा ओच्‍छे सत्‍य ताम उन्‍बासे सुङ्बा मुला। 15एसे लबा गेगदे ङादा था मुला। ए न्‍ह लेप्‍बा मुला, न्‍ह सिम्‍बा मुला। बरु ए कि सिम्‍बा तगै कि लेप्‍बा तगै भिबा ङाला सेम मुला। 16ए न्‍ह लेप्‍बा मुला न्‍ह सिम्‍बा मुला, तर दालदोल जे मुबासे लमा ङाइ एदा ङाला सुङग्‍याम थो भ्‍याङ्‍बा ह्रङ् लसी भ्‍याङ्‍ला। 17एसे ह्राङदा ङा फ्‍युक्‍पो मुला, ङादेन छ्‌याम जम्‍मान स्‍हे मुला ओच्‍छे ङादा तिगै स्‍हेला खाँचो आरे भिसी पाङ्‌मुला, तर ए गाते दया खबाधोनाला मुला भिबा तामदेन दुख याङ्बा, प्राङबो, कानादेन लिगन्‍डी मुला भिबा ताम एदा था आरे। 18थेतबासेलमा सदन फ्‍युक्‍पो दोबाला लागिरी ङाग्‍याम मेरी ख्राङ्‌सी खारेब लबा म्‍हर ग्‍लुउ। थेह्रङ् लसीन एदा पेःबा खबा लिगन्‍डी ल्‍हुइ घप्‍बाला लागिरी तार क्‍वान ओच्‍छे मी म्राङ्बाला लागिरी मन ङाग्‍याम ग्‍लुउ भिबा एदा ङाला सल्‍लाह मुला। 19जुन म्‍हिदा ङाइ माया लला, थेदा ङाइ बङ्‌सी तहरी थान्‍ना। थेतबासेलमा झन्‍सी गे लबारी सेम लउ, ओच्‍छे ह्राङला पाप ख्‍लासी ङापट्टि दोःगो। 20च्‍यागो, ङा खालैला दिमरी खसी ङ्‌योइमा चुदे खालै म्‍हिसे ङाला काइ थेःसी म्राप ठोङ्‌जी भिसम ङा दिम न्‍हङरी खला। ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम चिसी चबा थुङ्बा लला, थेसेनोन ङादेन छ्‌यामनोन चिसी चबा थुङ्बा लला। 21ङाइ ढाजी, ओच्‍छे ङाला आबादेन छ्‌यामनोन आबाला ठिरी चिबा ह्रङ् लसी जुन म्‍हिसे ढाला ङाइ थेदा ङाला ठिरी ङादेन छ्‌यामनोन चिपुङ्ला। 22जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे परमेश्‍वरला आत्‍मासे मण्‍डलीगदेदा सुङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी ज्‍यना लसी घोतोःला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\