यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 4

1जमाहेन्‍से च्‍यागो, ङाइ स्‍वर्गरी म्राप गिक ठोङ्‌बा म्राङ्जी। ङाइ ङाच्‍छा थेःबा बिगुलला ह्रङ्‌बान काइग्‍याम ङादा चुह्रङ् सुङ्बान लबा ङाइ थेःजी। “ए तोर खउ, दाहेन्‍से तसेला तामगदे ङाइ एदा उन्‍ना।” 2जमाहेन्‍से ङा तिक्‍खुरीन परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी। ओच्‍छे स्‍वर्गरी म्‍हि गिक धन्‍छ्‌याबान लबा ठि गिक म्राङ्जी। 3थेला स्‍य्‍हाल चा झक्‍झक्‍बा मणि ह्रङ्‌बान जेबा मुबा ओच्‍छे ठिला क्‍यारक्‍युर चा झक्‍झक्‍बा रत्‍न ह्रङ्‌बान लरक्‍युङ मुबा। 4थे ठिला क्‍यारक्‍युर बोगल गिकसे गोर ब्‍लि अर्गु ठिगदे मुबा। थेनोन ठिगदेरी बोगल गिकसे ब्‍लि गन्‍बागदे चिबा मुबा। थेनीगदेसे तार क्‍वान क्‍वान्‍बादेन थोबोरी म्‍हरला मुकुट कूबा मुबा। 5थे ठिग्‍याम तिप्‍लीङ ह्रङ् लसी मे थोन्‍बादेन गडङगुडुङ मु ठेङ्‌बा ह्रङ्‌बा काइ खमुबा। ओच्‍छे थे ठिला ङाच्‍छापट्टि गोर निस मेदङ लुङ्बा मुबा। थे मेदङ चा परमेश्‍वरला आत्‍मा निस हिन्‍ना। 6थे ठिला ङाच्‍छापट्टि प्रस्‍टन म्राङ्बा ऐना ह्रङ्‌बान समुन्‍द्र मुबा। लिच्‍छापट्टिएनोन ङाच्‍छापट्टिएनोन ल्‍हुइ नाङनोन मीनोन मी मुबा गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तु थे ठिला क्‍युर्नोन मुबा। 7थे जन्‍तुगदे चा गिक च्‍यान ह्रङ्‌बा, गिक म्‍हे बहर ह्रङ्‌बा, ओच्‍छे गिकला ली चा म्‍हिला ह्रङ्‌बा मुबा, थेह्रङ् लसीन गिक चा फ्‍याङ्‌बान लबा ग्‍वाइ ह्रङ्‌बान मुबा। 8थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुगदेलान गोर ढु ढु भ्‍याप मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेला भ्‍यापला पाखापट्टिएनोन न्‍हङ‌पट्टिएनोन मी मुबा। थेनीगदे धिन म्‍हुननोन थेन आतना चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोमुबा, “जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वर चोखो, चोखो, चोखो मुला। थे दान्‍देनोन मुला, ङाच्‍छाएनोन मुबा ओच्‍छे दोःसीनोन फेप्‍खला।” 9थे छोन्‍बो जन्‍तुगदेसे जुकजुकधोनान सोसी चिबा मुल ठिरी धन्‍छ्‌याबादा जयजयकारदेन धन्‍यवाद पिन्‍सी मान लमुबा। 10जमाहेन्‍से थे बोगल गिकसे गोर ब्‍लि गन्‍बागदेसे ठिरी धन्‍छ्‌याबा सदन सोसी चिबादा फ्‍या लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला मुकुट ठिला ङाच्‍छापट्टि थान्‍सी चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोजी, 11“जम्‍मान जयजयकार, मानदेन शक्ति याङ्तोःबा ङन्‍ना प्रभु परमेश्‍वर ह्राङ जे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान स्‍हेगदे ह्राङसेन स्‍होबा हिन्‍ना। थे जम्‍मान स्‍हे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारनोन तजी, ओच्‍छे स्‍होजी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\