यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम 5

1ओच्‍छे ङाइ ठिरी धन्‍छ्‌याबाला दाहिने छ्‌यारी रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठा गिक म्राङ्जी। थे किताबरी न्‍हीलोनपट्टि भ्रिबा मुबा ओच्‍छे बन्‍द लसी ग्‍ला निसरी लाहा छाप लबा मुबा। 2ओच्‍छे ङाइ शक्तिशाली स्‍वर्गदूत गिकदा म्राङ्जी। थेसे “चु रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठारी लबा लाहा छाप ब्‍लबादेन ठोङ्‌खम्‍बाधोनाला म्‍हि खाल मुला?” भिसी घ्रेन काइसे पाङ्‌बान मुबा। 3तर स्‍वर्गरी, जम्‍बुलिङरी ओच्‍छे जम्‍बुलिङला धिरी चु रिल्‍सी थान्‍बा किताब ब्‍लसी च्‍याबारी खम्‍बा म्‍हि खालै आरेबा। 4थे रिल्‍सी थान्‍बा किताब ब्‍लसी च्‍याखम्‍बा म्‍हि खालैनोन आस्‍याप्‍बासे लमा ङा ल्‍हानान क्राजी। 5जमाहेन्‍से गन्‍बागदे न्‍हङला गिकसे ङादा “थाक्रागो, च्‍यागो, यहूदा य्‍हुलला दाऊद वंशग्‍याम थोन्‍बा च्‍यानसेन ढाबा मुला। चु किताबला ग्‍ला निसला लाहा छाप ब्‍लसी ठोङ्‌बाधोनाला म्‍हि चा थेनोन हिन्‍ना” भिसी भिजी। 6जमाहेन्‍से साइबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगो ह्रङ्‌बान खालैदा परमेश्‍वरला ठिला गुङरी राप्‍सी चिबा ङाइ म्राङ्जी। थेला क्‍युर्सीन गोर ब्‍लि जन्‍तुगदेदेन गन्‍बागदे मुबा। थेला गोर निस रुदेन गोर निस मी मुबा। चु चा जम्‍बुलिङला जम्‍मान ग्‍लारी पुइखबा परमेश्‍वरला आत्‍मा निस हिन्‍ना। 7थे फेप्‍सी मुल ठिरी धन्‍छ्‌याबाला दाहिने छ्‌याग्‍याम थे रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठा किन्‍जी। 8थेसे थे रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठा किन्‍माहेन्‍से थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुदेन बोगल गिकसे ब्‍लि गन्‍बागदेसे थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोदा फ्‍या लजी। जम्‍मालान यारी वीणादेन ज्‍यबा बास्‍ना खबा धूपसे प्‍लिङ्बा म्‍हरला पोइमो ताङ मुबा। थे ज्‍यबा बास्‍ना खबा धूप चा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे लबा प्रार्थना हिन्‍ना। 9थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी छार व्‍हाइ गिक गोजी, “चु रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठा किन्‍सी लाहा छाप ब्‍लबादेन ठोङ्‌बाधोनाला ह्राङ जे मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङदा साइबा मुबा, ओच्‍छे ह्राङला कासे जम्‍मान वंश, ग्‍योइ, म्‍हि, य्‍हुलदेन य्‍हुल्‍सादा पापला सय फासी परमेश्‍वरला लागिरी ग्‍लुजी। 10य्‍हाङला परमेश्‍वरदा तेन्‍गै भिसी ह्राङसे थेनीगदेदा परमेश्‍वरदा पूजा लबा य्‍हुल गिक स्‍होबा मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे जम्‍बुलिङरी शासन लला।” 11दोःसी ङाइ च्‍यामा, परमेश्‍वरला ठिदेन जन्‍तुगदे ओच्‍छे गन्‍बागदेला क्‍युर्सीन ल्‍हानान स्‍वर्गदूतगदेसे व्‍हाइ गोबा म्राङ्जी। थेनीगदे लाख, करोड झ्‍यानोन आखम्‍बाधोना मुबा। 12थेनीगदेसे घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोबान मुबा, “जम्‍मालान लागिरी बलि तबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगो जे जम्‍मान शक्ति, धन सम्‍पत्तिदेन ज्ञान बुद्धि, ओच्‍छे भङ, मान, य्‍हाल य्‍हालदेन जयजयकार किन्‍खम्‍बाधोनाला मुला।” 13ओच्‍छे स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङ ओच्‍छे जम्‍बुलिङ धिरी, समुन्‍द्ररीदेन थेरी मुबा जम्‍मान जन्‍तुगदेसे चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोबान लबा ङाइ म्राङ्जी। “ठिरी धन्‍छ्‌याबादेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोदा सदन सदन जयजयकार, मानदेन य्‍हाल य्‍हाल, ओच्‍छे शक्ति तगै।” 14जमाहेन्‍से थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुसे “आमेन” भिजी। ओच्‍छे थे गन्‍बागदेसे चा फ्‍या लबान जयजयकार लजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\