रोमी 10

1ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरसे इस्राएलीगदेदा थार्ना लगै भिसी ङाइ सेमहेन्‍सेन म्‍हन्‍बा मुला, ओच्‍छे प्रार्थना लबा मुला। 2थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा ल्‍हानान तेन्‍बारी म्‍हाइबा मुला भिबा ताम ङाइ पक्‍का लसी पाङ्‌खम्‍ला। तर थेनीगदेसे तेन्‍बा चा ठीक ज्ञान बुद्धिग्‍याम आहिन। 3तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होला भिबा ताम था आयाङ्ना, थेनीगदे ह्राङलान गेग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी म्‍हाइजी। तर थेनीगदे परमेश्‍वरसे ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होला भिबा तामला तहरी आचिनी। 4तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोगै भिसी ख्रीष्‍टसेन ठिमला गे पूरा लजी। 5“ठिमरी पाङ्बा अन्‍छार परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी म्‍हाइबागदे ठिम अन्‍छारनोन भ्रतोःला” भिसी मोशासे भ्रिबा मुला। 6तर विश्‍वासग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा तामसे चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, “एनीगदेसे सेम न्‍हङरी ‘खाल स्‍वर्गरी निला?’ भिसी थापाङ्‍गो, चु भिबा चा ख्रीष्‍टदा मार भबारी हिन्‍ना। 7ओच्‍छे ‘ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङधोना खाल निला?’ भिसीएनोन एनीगदेसे ह्राङला सेम न्‍हङरी थापाङ्‍गो।” चु भिबा चा ख्रीष्‍टदा सिबाग्‍याम सोना लसी तोर भबारी हिन्‍ना। 8तर चु बचनसे तिग पाङ्बा मुला? “परमेश्‍वरला बचन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुला। ओच्‍छे एनीगदेला सेमदेन सुङरीन मुला।” ङन्‍से थेःना लबा चुनोन बचनसे म्‍हिगदेदा विश्‍वास लबारी ङ्‌योइबा मुला। 9तिग्‍दा भिसम चुदे एसे येशूदान प्रभु हिन्‍ना भिसी पाङ्‌बादेन परमेश्‍वरसेन थेदा सिबाग्‍याम सोना लबा हिन्‍ना भिसी सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लजी भिसम ए थार्ला। 10तिग्‍दा भिसम ह्राङला सेमहेन्‍से विश्‍वास लबा म्‍हिदा परमेश्‍वरसे ह्राङदा सेम निबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी सुङ्ला, ओच्‍छे येशूदा प्रभु हिन्‍ना भिसी पाङ्बासे लमान थेसे थार्बा याङ्ला। 11परमेश्‍वरला बचनरीनोन “थेदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे खालैनोन पेःआतोः” भिसी भ्रिबा मुला। 12तिग्‍दा भिसम यहूदीदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे न्‍हङरी तिगै फरक आरे। प्रभु गिक जे मुला, थेनोन प्रभु जम्‍मालान प्रभु हिन्‍ना। थेदेन छ्‌याम ह्रीबा म्‍हिगदेदा थेसे ल्‍हानान मोलम पिन्‍ना। 13तिग्‍दा भिसम बचनरी “प्रभुला मिन किन्‍बा म्‍हिगदे जम्‍मासेन थार्बा याङ्ला” भिसी भ्रिबा मुला। 14तर प्रभुदा विश्‍वास लबान आरे भिसम म्‍हिगदेसे खाह्रङ् लसी प्रभुदेन छ्‌याम ह्रीसे? प्रभुला बारेरी थेःबान आरे भिसम थेनीगदेसे खाह्रङ् लसी प्रभुदा विश्‍वास लसे? ओच्‍छे खालै म्‍हिसे थेनीगदेदा प्रभुला बारेरी थेःना लबान आरे भिसम थेनीगदेसे खाह्रङ् लसी था याङ्से? 15ओच्‍छे थेःना लबा म्‍हिनोन आपुइना खाह्रङ् लसी थेःबा? परमेश्‍वरला बचनरीनोन “थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा म्‍हिगदे खमा गाते ल्‍हानान ताङ्तोःबा ताम हिन्‍ना” भिसी भ्रिबा मुला। 16तर थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हि थार्बा पिन्‍बा समाचार अन्‍छार आभ्रनी। तिग्‍दा भिसम यशैया अगमवक्तासेन “प्रभु, ङन्‍से थेःना लबा तामदा खाल्‍से विश्‍वास लबा मुला?” भिसी भ्रिबा मुला। 17विश्‍वास चा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी खमुला, ओच्‍छे थे थार्बा पिन्‍बा समाचार चा ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्बा ताम हिन्‍ना। 18थेह्रङ् भिसम ङाइ एनीगदेदा ङ्‌योइला, “तिग थेनीगदेसे थेःबा आरेबा?” आहिन, थेनीगदेसे पक्‍कान थेःबा मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी “मुदेन स्‍वर्गला काइ जम्‍बुलिङ नाङनोन थेःबा मुला, ओच्‍छे थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बारेरी पाङ्बा ताम जम्‍बुलिङला जम्‍मान ग्‍लारी धोबा मुला” भिसी भ्रिबा मुला। 19ङाइ दोःसीनोन ङ्‌योइला, “तिग इस्राएलीगदेसे आघोनी?” परमेश्‍वरसे मोशाग्‍याम ङाच्‍छान थेनीगदेदा “जुन म्‍हि खजिबै य्‍हुलला आहिन मुबा, थेनोन य्‍हुलला म्‍हिदा धम्‍सी ङाइ एनीगदेला सेमरी डाह तना लला। ओच्‍छे आघोबा मूर्ख म्‍हिगदेदा थार्ना लसी ङाइ एनीगदेदा बोमो खना लला” भिसी सुङ्बा मुबा। 20परमेश्‍वरसे सुङ्बा ताम अझ आँट लसी यशैया अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “ङादा म्‍हाइनोन आम्‍हाइबागदेसे ङादा स्‍याप्‍बा मुला, ओच्‍छे जुन म्‍हिसे ङादा आम्‍हाइनी थेनीगदेला गुङरी ङा ह्राङनोन थोन्‍जी” 21इस्राएलीगदेला बारेरी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “ङाला ताम आङ्‌यान्‍बादेन सेम कोङ्बा म्‍हिगदेदा ‘खउ’ भिसी ङाइ धिन गिक या पिन्‍जी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\