रोमी 11

1थेह्रङ् भिसम ङाइ एनीगदेदा ङ्‌योइला, “तिग परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिगदेदा ख्‍लाबा हिन्‍ना?” पक्‍कान आहिन! तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ङाएनोन अब्राहामला वंशरी न्‍हबा बेन्‍यामीनला सन्‍तान इस्राएली हिन्‍ना। 2परमेश्‍वरसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन ङोसेबा ह्राङला म्‍हिगदेदा ख्‍लाबा आरे। एलिया अगमवक्ताला बारेरी परमेश्‍वरला बचनरी पाङ्बा ताम मी एनीगदेदा थानोन मुला। एलिया अगमवक्तासे इस्राएलीगदेला बिरोधरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम चुह्रङ् लसी बिन्‍ती लबा मुबा, 3“प्रभु, थेनीगदेसे ह्राङला अगमवक्तागदेदा साइबा मुला ओच्‍छे ह्राङदा बलि फुल्‍बा ग्‍लागदे फुप्‍सी पिन्‍बा मुला, सोबा चा ङा जे हिन्‍ना, ङादाएनोन साइबारी थेनीगदेसे म्‍हाइबान मुला।” 4तर परमेश्‍वरसे थेदा “ङाइ ङाला लागिरी हजार निस म्‍हिगदेदा जोगब लसी थान्‍बा मुला, थेनीगदेसे बाल भिबा लदा फ्‍या लबा आरे” भिसी सुङ्जी। 5थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम धम्‍बागदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदे दान्‍देनोन मुला। 6चु चा दयामायाग्‍याम तबा हिन्‍ना, ठिम अन्‍छार लबा गेग्‍याम आहिन। चुदे ठिम अन्‍छार लबा गेग्‍याम तबा हिन्‍सम दयामाया आचिसेला मुबा। 7थेतबासेलमा चुह्रङ् तजी, इस्राएलीगदेसे जुन स्‍हे म्‍हाइमुबा थे स्‍हे थेनीगदेसे आयाङ्नी। तर परमेश्‍वरसे धम्‍बागदेसे जे थे स्‍हे याङ्जी। तर आयाङ्बागदेला चा सेम कोङ्जी। 8परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा तिगै ताम घोबारी आखम्‍बा आत्‍मा पिन्‍बा मुला, ओच्‍छे म्राङ्नोन आम्राङ्बा मीदेन थेःनोन आथेःबा नाब्‍यङ पिन्‍बा मुला, दान्‍देधोनाएनोन थेनीगदे थेह्रङ्बान मुला।” 9ओच्‍छे दाऊदसेनोन चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, “थेनीगदेला भोजएनोन थेनीगदेला लागिरी झूबा वादेन फुप ह्रङ्‌बान तगै। ओच्‍छे थेनीगदेला चबा स्‍हे थान्‍बा टेबुलरी ठोक्‍सी थेनीगदे ह्रिल्‍गै, थेनीगदेसे फातोःबा पापला सय फातोःगै। 10थेनीगदेला मी काना तगै, ओच्‍छे थेनीगदेला छिक्‍मा खाइमै सोजो थातगै।” 11थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, “तिग नाश तबारीन इस्राएलीगदे ठोक्‍सी ह्रिल्‍बा हिन्‍ना?” आहिन। तर थेनीगदेसे पाप लबासे लमान थेनीगदेसे याङ्तोःबा थार्बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे याङ्जी। तिग्‍दा भिसम चु म्राङ्सी इस्राएलीगदेसे थार्बा याङ्बारी सेम लगै भिसीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना। 12इस्राएलीगदेसे पाप लबासे लमा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिदेन जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेसे मोलम याङ्जी। थेनीगदे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रआखम्‍बासे लमा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थार्बा याङ्जी भिसम झन इस्राएलीगदेसेनोन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा हिन्‍सम गाते ल्‍हानान मोलम याङ्सेला मुबा। 13दाहेन्‍से ङाइ एनी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा चु ताम पाङ्ला, ङा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी मुल चेला दोबासे लमा ङाइ चु गे लम्‍याङ्‌जी। थेतबासेलमा ङाला सेम ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 14ङाला ह्राङलान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे एनीगदेदा डाह लसी थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ चा परमेश्‍वरपट्टि दोःसी थार्बा याङ्ला वा भिबा आशसे ङाइ चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। 15तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदा परमेश्‍वरसे ख्‍लामा जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदे परमेश्‍वरला म्‍हि दोजी भिसी दोःसी थेनीगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हि स्‍होबा चा जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदे सिबाग्‍याम सोबा तेबान आहिन? 16चुदे गेङ ख्राङ्बारी ज्‍योप्‍बा ब्राग्‍याम जजाकी परमेश्‍वरदा फुल्‍जी भिसम थे गेङ ख्राङ्बारी ज्‍योप्‍बा जम्‍मान ब्रा चोखो तला। थेह्रङ् लसीन दोङला टा ज्‍यबा मुसम थे दोङला हाँगाएनोन ज्‍यबा तला। 17थेह्रङ् लसीन दोङला हाँगा क्‍युइसी निबा ह्रङ् लसी गाते इस्राएलीगदेसेनोन परमेश्‍वरदा ख्‍लासी निबा मुला। तर एनी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे चा ह्रिरी खबा जैतूनना हाँगा दिमरी मुबा जैतूनना दोङरी थुइबा ह्रङ् लसी थुइबा मुला। दाहेन्‍से एनीगदे टा गिकग्‍यामसेन शक्ति याङ्सी सोला। 18थेतबासेलमा एसे थे क्‍युइसी निबा हाँगा ह्रङ्‌बा इस्राएलीगदेदेन छ्‌याम घमण्‍ड थालउ। चुदे घमण्‍डन लबा हिन्‍सम चु ताम ढन्‍गो, तिग्‍दा भिसम ए चा हाँगा जे हिन्‍ना, एसे टादा ताबा आहिन। तर टासे चा एदा ताबा हिन्‍ना। 19तर एसे चुह्रङ् भिसी पाङ्ला, “ङादा थुइबाला लागिरीन थे हाँगागदे क्‍युइबा मुबा।” 20एसे पाङ्बा तामएनोन ठीकनोन हिन्‍ना, येशूदा विश्‍वास आलबासे लमा थेनीगदे क्‍युइबा हाँगा ह्रङ्‌बान मुबा। तर एनीगदे चा विश्‍वास लबासे लमा सोबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे घमण्‍ड थालउ, तर परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‍गो। 21तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन मुबा हाँगागदेदा मी भ्‍याङ्‍जी भिसम एनीगदे थुइबा हाँगागदेदाएनोन भ्‍याङ्‍ला। 22थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे गाते ल्‍हानान दया लमुला भिबादेन गाते खरो व्‍यवहार लमुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला। थेदा विश्‍वास आलबागदेदा थेसे खरो व्‍यवहार लजी। तर थेदा विश्‍वास लबा एनीगदेदा परमेश्‍वरसे दया लजी। तर एनीगदेसे थेला दयादा म्‍लेःजी भिसम एनीगदेदाएनोन थासी भ्‍याङ्‍ला। 23चुदे थेनीगदेसे ह्राङला सेम दोःसी विश्‍वास लजी भिसम हाँगादा ह्रङ् लसी थुइला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा दोःसी गिक स्‍होबारी खम्‍ला। 24अर्गु य्‍हुलला म्‍हि एनीगदे चा ह्रिरी खबा जैतूनना दोङग्‍याम थासी भबा हाँगा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। ह्रिरी खबा जैतूनदेन दिमरी मुबा जैतून आढिक्‍सैनोन एनीगदेदा दिमरी मुबा जैतून दोङला हाँगारी थुइबा मुला। इस्राएलीगदे चा दिमरी मुबा जैतूनना हाँगा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेनीगदेदा दोःसी भसी थुइबारी परमेश्‍वरदा झन सजिलो तला। 25ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, परमेश्‍वरला सेमला ताम एनीगदेसेनोन था याङ्‌गै भिबा ङाला सेम मुला। थे ताम था याङ्जी भिसम एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन म्‍हि आस्‍हो। थे ताम चा चुनोन हिन्‍ना, परमेश्‍वरला लागिरी ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे आछ्‌योतेधोना जे इस्राएलीगदेला सेम कोङ्ला। 26जमाहेन्‍से जम्‍मान इस्राएली य्‍हुलदाएनोन थार्ना लला। परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “थार्बा पिन्‍बा म्‍हि सियोनग्‍याम फेप्‍खला, ओच्‍छे याकूबग्‍याम पाप गेगदे भ्‍याङ्‍ला।” 27“ओच्‍छे प्रभुसे ‘थेनीगदेला पापला दोष मेटब लसी ङाइ थेनीगदेदेन छ्‌याम लबा ङाला कबुल पूरा लला’ भिसी सुङ्बा मुला।” 28एनी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी थार्बा पिन्‍बा समाचार धोबाला लागिरी इस्राएलीगदे परमेश्‍वरला शत्रु दोबा हिन्‍ना। तर थेनीगदेला आखे म्‍हेमेसे लमा अझ थेनीगदे परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेदा परमेश्‍वरसे माया लमुला। 29तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङसे मोलम दोःसी आकिन, ओच्‍छे ह्राङसे धम्‍बागदेदाएनोन खाइमै आख्‍ला। 30ङाच्‍छा एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍मुबा। तर इस्राएलीगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बासे लमा दान्‍दे एनीगदेसे परमेश्‍वरला दया याङ्बा हिन्‍ना। 31थेह्रङ् लसी दान्‍दे इस्राएलीगदे अटेरी तसी चिबासे लमा परमेश्‍वरसे एनीगदे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा दया लबा हिन्‍ना। एनीगदेदा दया लबा म्राङ्सी तिरेकुनु थेनीगदेसेनोन दया याङ्ला। 32जम्‍मान म्‍हि अटेरी तबासे लमा परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा थेनीगदेलान पापरी खीसी थान्‍बा मुला। चुह्रङ् लबा चा तिरेकुनु जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला दया याङ्‌गै भिसी हिन्‍ना। 33ओहो, परमेश्‍वरला दया गाते ल्‍हाना! थेला ज्ञान बुद्धि गाते घ्रेन! ओच्‍छे थेसे पक्‍का लसी जिन्‍बा ताम खाल्‍से घोखम्‍ला? थेला ग्‍याम खालैसेन म्राङ्बारी आखम! 34“तिग्‍दा भिसम प्रभुला सेमला ताम खाल्‍से था याङ्बा मुला? ओच्‍छे थेदा सल्‍लाह पिन्‍बा म्‍हि खाल मुला?” 35“परमेश्‍वरसे छे फाबारी खाल्‍से परमेश्‍वरदा छे पिन्‍बा मुला?” 36तिग्‍दा भिसम जम्‍मान स्‍हे परमेश्‍वरग्‍याम खबा हिन्‍ना। जम्‍मान स्‍हे थेसेन स्‍होबा हिन्‍ना। ओच्‍छे जम्‍मान स्‍हे थेलान लागिरी स्‍होबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा सदन परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार तगै। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\