रोमी 12

1थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेदा परमेश्‍वरसे ल्‍हानान दया लबासे लमा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबारी एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला ल्‍हुइ परमेश्‍वरदा सेम निबा छोन्‍बोदेन चोखो बलि दोसी परमेश्‍वरदा जिम्‍मा पिन्‍गो भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। एनीगदेसे परमेश्‍वरदा सेमहेन्‍सेन तेन्‍बाएनोन चुनोन हिन्‍ना। 2जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला ह्रङ्‌बा बानीबेहोर थोसी थाभ्रउ, बरु एनीगदेसे ह्राङला सेम परमेश्‍वरपट्टि दोःसी छार म्‍हि दोगो। थेह्रङ् लजी भिसम जे एनीगदेसे परमेश्‍वरला सेमला ताम घोबारी खम्‍ला। ओच्‍छे खजिबा ताम ज्‍यबादेन परमेश्‍वरदा सेम निबा ओच्‍छे सत्‍य हिन्‍ना भिसी था याङ्‌खम्‍ला। 3ङाथोरी परमेश्‍वरला दयामाया मुबासे लमा एनीगदे जम्‍मादान ङाला चु बिन्‍ती मुला, एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन थाम्‍हन्‍गो। तर परमेश्‍वरसे पिन्‍बा विश्‍वास अन्‍छार ह्राङ खाह्रङ्बा मुला थे भन्‍दा घ्रेन दोबारी थाम्‍हाइगो। 4चु चा य्‍हाङला ल्‍हुइ ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला ल्‍हुइ गिक मुसैनोन थेरी या, काङ, ना, सुङ ल्‍हानान थरीला स्‍हेगदे मुला। तर चु जम्‍मान स्‍हेगदेसे गे गिकनोन आल। 5थेह्रङ् लसीन य्‍हाङ ल्‍हानान मुसैनोन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा य्‍हाङ ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना, ओच्‍छे य्‍हाङ जम्‍मान ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी या, काङ, ना, सुङ ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 6थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे दयामाया लसी य्‍हाङदा पिन्‍बा थरी थरीला मोलमगदे अन्‍छार य्‍हाङसे गे लइ। अगमवाणी पाङ्बा मोलम याङ्बा म्‍हिसे ह्राङला विश्‍वास अन्‍छार पाङ्‌गै, 7स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबा मोलम याङ्बा म्‍हिसे सेमहेन्‍सेन ह्रो लगै, स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा मोलम याङ्बा म्‍हिसे ज्‍यना लसी लोप्‍गै, 8स्‍य्‍हान्‍दोदा आँट पिन्‍बा मोलम याङ्बा म्‍हिसे आँट पिन्‍गै, स्‍य्‍हान्‍दोदा दान पिन्‍बा मोलम याङ्बा म्‍हिसे सेमहेन्‍सेन ताङ्सी पिन्‍गै, शासन लबा मोलम याङ्बा म्‍हिसे ज्‍यना लसी शासन लगै ओच्‍छे दया लबा मोलम याङ्बा म्‍हिसे सेमहेन्‍सेन ताङ्सी दया लगै। 9एनीगदेसे सुङसे जे आहिन सेमहेन्‍सेन माया लउ। ओच्‍छे जुन ताम आज्‍यबा मुला थे तामला संगतनोन थालउ। तर जुन ताम ज्‍यबा मुला सदन थे अन्‍छार भ्रउ। 10ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा न्‍हङरी माया लबा ह्रङ् लसी जम्‍मादान माया लउ। ओच्‍छे एनीगदेदा लबा मान भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दोदा झन ल्‍हाना मान लउ। 11एनीगदे आब्‍लेना सदन झन्‍सी गे लउ, ओच्‍छे सेमहेन्‍सेन परमेश्‍वरदा तेन्‍गो। 12एनीगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला भिसी लबा आशरी ताङ्‍गो, ओच्‍छे जस्‍तोन दुख तसैनोन नासी सदन प्रार्थना लसी चिउ। 13परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा खाँचो तबा धुइरी ह्रो लउ, ओच्‍छे ह्राङला दिमरी खबा डोन्‍बोदा ज्‍यना लसी क्‍योङ्‍गो। 14एनीगदेदा दुख पिन्‍बा म्‍हिगदेदा मोलम पिन्‍गो। थेनीगदेदा केःबा आहिन, बरु मोलम पिन्‍गो। 15ताङ्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम एनीगदेएनोन ताङ्‍गो, ओच्‍छे दुख तसी क्राबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम एनीगदेएनोन क्रागो। 16जम्‍मान म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिउ। एनीगदेसे खाइमै घमण्‍ड थालउ, तर सोजो म्‍हिगदेदेन छ्‌याम भ्रउ। ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन म्‍हि स्‍होसी थाभ्रउ। 17खालैसे आज्‍यबा लजी भिदेमा एसे थेदा आज्‍यबा थालउ। बरु जम्‍मान म्‍हिगदेसे ज्‍यबा भिसी म्‍हन्‍बा तामरी जे भ्रउ। 18खम्‍तेधोना एनीगदे जम्‍मान म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिउ। 19ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदे ह्राङसे खाइमै खालैदेन छ्‍याम बदला थाकिन्‍गो, तर परमेश्‍वरदान जिम्‍मा पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “बदला किन्‍बा गे ङाला हिन्‍ना, ङाइनोन थेनीगदेदा बदला किन्‍ना” भिसी परमप्रभुसे सुङ्बा मुला। 20बरु, “एला शत्रु ख्रेन्‍बा फुइबा मुसम थेदा चबा थुङ्बा पिन्‍गो थेह्रङ् लजी भिसम एला शत्रु ह्राङनोन पेःला।” 21एनीगदे आज्‍यबा गे लबागदेदेन छ्‌याम थाब्रेगो, बरु ज्‍यबा गे लसी थेनीगदेदा ढागो।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\