रोमी 13

1शासन लबा म्‍हिगदेसे कुल्‍बा ताम जम्‍मासेन ङ्‌यान्‍तोःमुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे शासन लबा हक आपिन्‍नी भिसम खालैसेन शासन लबारी आखम। शासन लबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसेन धम्‍बा हिन्‍ना। 2थेतबासेलमा शासन लबा म्‍हिगदेदा बिरोध लबा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामदा बिरोध लबा हिन्‍ना। जुन जुन म्‍हिसे बिरोध लला, थेसे सजाय याङ्ला। 3तिग्‍दा भिसम शासन लबा म्‍हिगदे म्राङ्सी ज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे आहिन, तर आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे जे लोङ्‌मुला। तिग एनीगदे शासन लबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम आलोङ्ना चिबा सेम मुला? थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे ज्‍यबा गे लउ। जमाहेन्‍से एनीगदेसे थेनीगदेग्‍याम स्‍याबास याङ्ला। 4तिग्‍दा भिसम शासन लबागदे परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ज्‍यबा लबारीन थेनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। एसे आज्‍यबा गे लजी भिसम जे थेनीगदेदेन छ्‌याम लोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदेन छ्‌याम सजाय पिन्‍बा अधिकार मुला। शासन लबा म्‍हिगदे चा आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदेदा सजाय पिन्‍बा परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। 5थेतबासेलमा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय आयाङ्बारी जे आहिन, तर एनीगदेला सेमला तामला लागिरी एनीगदे शासन लबागदेला तहरी चितोःला। 6थेतबासेलमान एनीगदेसे तिरो फामुला। तिग्‍दा भिसम शासन लबा म्‍हिगदे चा सदन आज्‍यबा गेगदे लआपुङ्बा परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। 7एनीगदेसे तिग तिग लदोमुला थे पूरा लउ, तिरो फातोःबा ग्‍लारी तिरो फागो ओच्‍छे मान लतोःबा म्‍हिदा मान लउ। 8एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोला लागिरी लतोःबा तिगै गे बाँकी थाथान्‍गो, तर गिकसेम गिकदा माया लबारी चा खाइमै थाख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम ह्राङला खिम्‍जेमदा माया लबा म्‍हिसे चा ठिमरी मुबा जम्‍मान ताम पूरा लबा हिन्‍ना। 9“ए स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, एसे म्‍हि थासाइगो, एसे य्‍हो थालउ, एसे लोभ थालउ,” भिसी कुल्‍बा तामगदेदेन अर्गु कुल्‍बा जति तामगदे मुला थे जम्‍मान तामगदे चा “एसे ह्राङला खिम्‍जेमगदेदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ” भिसी कुल्‍बा ताम न्‍हङरी स्‍याप्‍ला। 10माया लबा म्‍हिसे ह्राङला खिम्‍जेमदा न्‍होङ्ना आल। थेतबासेलमा माया लबा चा ठिम पूरा लबा हिन्‍ना। 11चु जे आहिन, चु धुइ चा य्‍हाङ म्‍हेर्बाग्‍याम रेःतोःबा धुइ हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा य्‍हाङसे विश्‍वास लबा धुइरी भन्‍दा झन दान्‍दे थार्बा याङ्बा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। 12म्‍हुन निसी य्‍हाल तबारीन छ्‌याइबा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङसे धोपधोपरी लबा जम्‍मान आज्‍यबा गेगदे ख्‍लागे, ओच्‍छे य्‍हालला सेना दोसी चिइ। 13ओच्‍छे य्‍हालरी भ्रबा म्‍हि दोसी सोजो तसी गे लइ। म्‍हुनङ ह्रङ् लसी मोजमजा लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, ब्रेल्‍सी भ्रबा, छाडा तसी भ्रबा, छेबा बङ्बा लबा, ओच्‍छे डाह लबा गेगदे य्‍हाङसे ख्‍लागे। 14तर प्रभु येशू ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोसी भ्रउ, ओच्‍छे पापी बानीबेहोर अन्‍छार ल्‍हुइला लागिरी जे लइ म्‍हन्‍बा थे लसी थाभ्रउ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\