रोमी 14

1विश्‍वासरी कमजोर मुबागदेदा ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा म्‍हन्‍गो। तर थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा तामगदेला बिरोध लबाला लागिरी आहिन। 2कोइ कोइसे चा जम्‍मान स्‍हे चबारी तमुला भिसी विश्‍वास लमुला, तर विश्‍वासरी कमजोर मुबा म्‍हिगदेसे चा ढापढुप जे चमुला। 3एनी जम्‍मान स्‍हे चबागदेसे ढापढुप जे चबागदेदा जजा थाम्‍हन्‍गो। थेह्रङ् लसीन एनी आचबागदेसेनोन चबागदेदा दोष थालउ। तिग्‍दा भिसम चबा म्‍हिगदेदाएनोन परमेश्‍वरसे ह्राङला कोलागदे म्‍हन्‍बा मुला। 4स्‍य्‍हान्‍दोला नोकरदा दोष लबा ए खाल हिन्‍ना? थेला ह्राङलान मालिकसे गा नोकरसे ज्‍यबा गे लबा हिन्‍ना कि आज्‍यबा गे लबा हिन्‍ना भिसी निसाफ लला। प्रभुसेन ह्राङला म्‍हिगदेदा जम्‍मान गेरी ज्‍यबा तना लला। तिग्‍दा भिसम थेदा ह्रो लबा शक्ति प्रभुदेन छ्‌याम मुला। 5कोइ कोइ म्‍हिसे अर्गु धिन भन्‍दा चु धिन ज्‍यबादेन मुल हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला। तर कोइ कोइसे चा जम्‍मान धिन ओस्‍पन हिन्‍ना। जम्‍मान म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङला सेमरी विश्‍वास लबा अन्‍छार ढुक्‍क ततोःला। 6खजिबै धिन‍दा ज्‍यबादेन मुल धिन हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिसे परमेश्‍वरदा मान लबाला लागिरी म्‍हन्‍बा हिन्‍ना। स्‍या चबा म्‍हिगदेसे चबा धुइरी परमेश्‍वरदा मान लमुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍मुला। ओच्‍छे स्‍या आचबा म्‍हिगदेसेनोन आचबा धुइरी परमेश्‍वरदा मान लमुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍मुला। 7तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ खालैनोन ह्राङलान लागिरी सोएनोन आसो ओच्‍छे सिएनोन आसि। 8य्‍हाङ सोसै प्रभुला लागिरीन सोला ओच्‍छे सिसैनोन प्रभुला लागिरीन सिला। थेतबासेलमा य्‍हाङ सिसै सोसै प्रभुलान हिन्‍ना। 9थेतबासेलमा ख्रीष्‍ट सिजी ओच्‍छे सिबाग्‍याम सोसी सिबादेन सोबागदे जम्‍मालान प्रभु दोजी 10थेह्रङ् भिसम, तिग्‍दा एनीगदेसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा दोष लबा? ओच्‍छे तिग्‍दा थेनीगदेदा जजा म्‍हन्‍बा? तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी य्‍हाङ जम्‍मान थेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍तोःला। 11तिग्‍दा भिसम बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “‘च्‍यागो, ङाइ घ्रान फासी पाङ्ला, जम्‍मासेन ङादा फ्‍या लला, ओच्‍छे जम्‍मासेन ङादा परमेश्‍वर भिसी जयजयकार लला’ भिसी प्रभुसे सुङ्बा मुला।” 12थेतबासेलमा य्‍हाङ जम्‍मासेन परमेश्‍वरदा ह्राङ ह्राङला हिसाब उन्‍तोःला। 13थेतबासेलमा य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा दोष आलइ। बरु दाहेन्‍से ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा न्‍होङ्ना लबा गे खाइमै आलबारी पक्‍का लइ। 14प्रभु येशूदा विश्‍वास लबासे लमा चु ताम ङादा था मुला, खजिबै चबा स्‍हे ह्राङनोन चीबु आत। तर खालै म्‍हिसे खजिबै चबा स्‍हे चीबु हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍जी भिसम थेला लागिरी थे चबा स्‍हे चीबुन तला। 15एसे चबा स्‍हेसे लमा एला आलेला विश्‍वासदा ज्‍यबा आतनी भिसम एसे ह्राङला आलेदा माया लबा आरे। ख्रीष्‍टसे ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍सी सोना लबा एला आले एसे चबा स्‍हेसे लमा नाश थातगै। 16थेतबासेलमा एदा ज्‍यबा छोर्बा तामदा आज्‍यबा भिसी स्‍य्‍हान्‍दोसे बिरोध थालगै। 17तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चा चबा थुङ्बा ताम आहिन। तर चु चा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबाला बारेरी, शान्‍ति पिन्‍बाला बारेरी ओच्‍छे ताङ्‍बा तामला बारेरी हिन्‍ना। चु जम्‍मान परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम खबा हिन्‍ना। 18चुह्रङ् लसी ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा म्‍हिसे परमेश्‍वरदा ताङ्ना लला, ओच्‍छे म्‍हिगदेसेनोन थेदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्ला। 19थेतबासेलमा य्‍हाङसे सदन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी शान्‍ति पिन्‍बा तामदेन गिकसेम गिकदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबा गे जे लइ। 20एसे चबा स्‍हेला लागिरीन परमेश्‍वरला गेदा न्‍होङ्ना थालउ। पाङ्‌नोन तोःमा जम्‍मान चबा स्‍हे चोखो मुला, तर ह्राङसे चबा स्‍हेग्‍याम स्‍य्‍हान्‍दोदा न्‍होङ्ना लबा चा ज्‍यबा आहिन। 21स्‍या चमा, ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे थुङ्मा एला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङाला विश्‍वास न्‍होङ्ला भिसम एसे आचबादेन आथुङ्बान ज्‍यबा तला। 22एसे जुन विश्‍वास लबा मुला थे विश्‍वासदा एदेन परमेश्‍वर न्‍हङरी थान्‍गो। जुन म्‍हिसे चु ताम ठीक हिन्‍ना भिसी ह्राङला सेमरी तिगै आज्‍यबा आम्‍हन्‍ना पक्‍का लला थे म्‍हि ताङ्ला। 23तर खालै म्‍हिसे तिगै स्‍हे शङ्का लसी चजी भिसम थे म्‍हि परमेश्‍वरला ङाच्‍छा दोषी तला। तिग्‍दा भिसम विश्‍वास अन्‍छार आलबा जुन ताम तसैनोन पाप हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\