रोमी 16

1दाहेन्‍से ङाइ मण्‍डलीदा ह्रो लबा य्‍हाङला आङा फिबी गाते ज्‍यबा मुला भिसी एनीगदेदा ङोसेना लला। थे किंक्रिया भिबा ग्‍लाला मण्‍डलीरी ह्रो लबा म्‍हि हिन्‍ना। 2थेसे ल्‍हानान म्‍हिगदेदा ह्रो लबा मुला ओच्‍छे ङादाएनोन ल्‍हानान ह्रो लबा मुला। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा मान लबा ह्रङ् लसी थेदाएनोन मान लउ। ओच्‍छे एनीगदेसे थेदा तिग तोःबा थे स्‍हेरी खम्‍तेधोना ह्रो लउ। 3ङादेन छ्‌यामनोन ख्रीष्‍ट येशूला गे लबा प्रिस्‍कादेन थेला ह्रेम्‍बो अकिलासदा फ्‍याफुल्‍ला। 4थेनीगदेसे ङादा जोगब लबाला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बारी तयार तजी। ङाइ थेनीगदेदा खाइमै म्‍लेःबारी आखम, ङाइ जे आहिन, अर्गु य्‍हुलला जम्‍मान मण्‍डलीगदेसेएनोन थेनीगदेदा म्‍लेःबारी आखम। 5थेनीगदेला दिमरी मुबा मण्‍डलीदाएनोन फ्‍याफुल्‍ला। ओच्‍छे एशिया अञ्‍चलरी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा ङाला सेम निबा ह्रो इपेनितसदा फ्‍याफुल्‍ला। 6एनीगदेला लागिरी ल्‍हानान गे लसी पिन्‍बा मरियमदाएनोन फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो। 7ङादेन छ्‌यामनोन झ्‍याल्‍खानरी मुबा ङाला यहूदी ह्रोदेन एन्‍ड्रोनिकस ओच्‍छे युनियस आङादा फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो। चेलागदे न्‍हङरी थेनीगदेएनोन जम्‍मासेन ङोसेबा मुल चेलागदे हिन्‍ना। ङाइ भन्‍दा ङाच्‍छा थेनीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा मुबा। 8ओच्‍छे प्रभुरी ङाला सेम निबा ह्रो एम्‍प्‍लीआतसदाएनोन ङाइ फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो। 9य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन ख्रीष्‍टला लागिरी गे लबा उर्बानसदेन ङाला सेम निबा ह्रो स्‍ताखुसदाएनोन फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो। 10अपेल्‍लेसदाएनोन फ्‍याफुल्‍ला। थेसे सेमहेन्‍से ख्रीष्‍टदा लबा विश्‍वासला ताम उन्‍बा मुला। थेह्रङ् लसीन अरिस्‍तोबुलसला दिमरी मुबागदे जम्‍मादान फ्‍याफुल्‍ला। 11ङाला यहूदी आले हेरोदियनदेन प्रभुदा विश्‍वास लबा नर्किससला दिमरी मुबागदे जम्‍मादान फ्‍याफुल्‍ला। 12प्रभुला ल्‍हानान गे लबा त्रुफेना आङादेन त्रुफोसादा ओच्‍छे प्रभुला लागिरी ल्‍हानान गे लबा ङाला सेम निबा आङा परसीसदा फ्‍याफुल्‍ला। 13प्रभुसे धम्‍बा रूफसदेन थेला आमादा ङाइ फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो। थेला आमासे ङादाएनोन ह्राङलान झादा ह्रङ् लसी माया लमुला। 14ओच्‍छे असिंक्रितस, फ्‍लेगन, हर्मेस, पत्रोबासदेन हर्मास ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदाएनोन फ्‍याफुल्‍ला। 15थेह्रङ् लसीन फिलोलोगस, युलिया आङा, नेरियसदेन थेला आङा, ओलिम्‍पास ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदे जम्‍मादान फ्‍याफुल्‍ला। 16एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। ङन्‍से सेमहेन्‍सेन माया लसी फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी जम्‍मान मण्‍डलीगदेसे पाङ्बा मुला। 17ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेदा लोप्‍बा तामदा बिरोध लबादेन ह्राङसे ह्राङदान विश्‍वासी भिसी एनीगदेला विश्‍वासदा न्‍होङ्ना लबारी म्‍हाइबा म्‍हिगदे म्राङ्सी होशियार तसी चिउ। थेह्रङ्बा म्‍हिगदेला संगतनोन थालउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। 18तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला लागिरी आहिन, तर ह्राङला फो न्‍हबाला लागिरी जे गे लमुला। ओच्‍छे ज्‍यबा ज्‍यबा ताम लसी सोजो म्‍हिगदेदा धोका पिन्‍मुला। 19एनीगदे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रमुला भिबा ताम जम्‍मादान था मुला। चु म्राङ्सी ङाएनोन ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। थेह्रङ् लसीन ज्‍यबा ज्‍यबा तामला बारेरी एनीगदेसे बुद्धि याङ्‌गै तर आज्‍यबा तामला बारेरी तिगै था आतगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 20शान्‍ति पिन्‍बा परमेश्‍वरसे शैतानदा योनान एनीगदेला काङ धिरी थान्‍ना। य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदेदेन छ्‌याम तगै। 21ङादेन छ्‌याम गे लबा तिमोथीसे एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। थेह्रङ् लसीन ङाला यहूदी आले लुकियस, यासोनदेन सोसिपात्रोससेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍बा मुला। 22पावलला लागिरी चु चिठी भ्रिसी पिन्‍बा प्रभुरी ह्राङनीला आले ङा तर्तियससेनोन जम्‍मादान फ्‍याफुल्‍ला। 23ङा चिबा दिमला धनी गायसदेन थेला दिमरी मुबा मण्‍डलीगदेसेनोन फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। ओच्‍छे चु शहरला कोष अध्‍यक्ष इरास्‍तसदेन आले क्‍वार्टससेनोन एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍बा मुला। 24य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदेदेन छ्‌याम तगै। आमेन। 25य्‍हाङ जम्‍मासेन परमेश्‍वरदा मान लइ। थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला बारेला ताम दङबोहेन्‍सेन छुम्‍सी थान्‍बा मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेसे चु ताम था याङ्बा मुला। चु ताम ङाइ थेःना लबा येशू ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्बा तामग्‍यामसे एनीगदेसे था याङ्बा मुला। 26थेतबासेलमा दान्‍दे चु जम्‍मान तामगदे अगमवक्तासे भ्रिबा तामगदेग्‍याम था याङ्ना लमुला। ओच्‍छे जम्‍मासेन विश्‍वास लसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गै भिसी खाइमै म्‍हासी आनिबा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामग्‍याम जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे चु जम्‍मान ताम थेःबा मुला। 27ओच्‍छे जम्‍मान ताम था याङ्बा परमेश्‍वर गिक जेला येशू ख्रीष्‍टग्‍याम सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\