रोमी 2

1थेतबासेलमा स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लबा म्‍हिगदे, एनीगदे जुन मुसैनोन ङाइ गल्‍ती लबा आरे भिसी तिगै निउ लबा ग्‍याम आरे। स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लबा तामग्‍यामसेन एनीगदे दोषी तबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे जुन गेग्‍याम स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लबा मुला थेनोन गे एनीगदेसेनोन लबा मुला। 2चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ठीक निसाफ लला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 3एनीगदेसे चुह्रङ्बा आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदेदा दोष लमुला। तर ह्राङएनोन थेह्रङ्बान आज्‍यबा गे लसी भ्रमुला। तिग परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी एनीगदे चा स्‍योम्‍‍‍र्याङ्ला भिसी म्‍हन्‍बा? 4परमेश्‍वरसे एनीगदेदा गाते माया लमुला, ओच्‍छे ह्राङदेन छ्‌याम थान्‍बारी गाते सेम लमुला भिबा ताम एनीगदेसे पक्‍कान म्‍हन्‍बा आरे। परमेश्‍वरसे एनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी ह्राङपट्टि दोःगै भिसी भ्रान्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेदा गाते ज्‍यना लमुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 5तर एनीगदेला कोङ्बा सेमदेन परमेश्‍वरपट्टि दोःबारी आम्‍हाइबासे लमा परमेश्‍वरसे ठीक लसी निसाफ लबा धुइरी एनीगदेसे ल्‍हानान सजाय याङ्ला। 6तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे जम्‍मान म्‍हिदा थेनीगदेसे लबा गे अन्‍छार इनाम पिन्‍ना। 7सेम नासी ज्‍यबा गे लबान परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालदेन मान ओच्‍छे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बारी म्‍हाइबा म्‍हिगदेदा चा परमेश्‍वरसे जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍ना। 8तर स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्राङला जे ग्‍याम च्‍यासी सत्‍य ताम अन्‍छार आभ्रमुला, ओच्‍छे पाप गे जे लसी भ्रमुला। थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना। 9आज्‍यबा गे लबा जम्‍मान म्‍हिगदेथोरी आपत विपतदेन दुख खला। चुह्रङ्बा दुख ङाच्‍छा यहूदीगदेथोरी खला, थेह्रङ् लसीन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेथोरीनोन खला। 10तर ज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ज्‍यबा भिसी मानदेन शान्‍ति पिन्‍ना। चु जम्‍मान ताम परमेश्‍वरसे ङाच्‍छा यहूदीगदेदा पिन्‍ना, थेह्रङ् लसीन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदाएनोन पिन्‍ना। 11तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे खालैलान ली च्‍यासी निसाफ आल। 12परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम था आयाङ्ना पाप गे लबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेएनोन नाश तला, ओच्‍छे थे ठिम था याङ्सीनोन पाप गे लबा यहूदीगदेदाएनोन थे ठिमग्‍यामसेन निसाफ लला। 13तिग्‍दा भिसम मोशाला ठिम सेसी घोसी जे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी आखम। तर ठिम अन्‍छार गे लबा म्‍हि चा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोला। 14अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम आरे। तसैनोन थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे ह्राङला बानीबेहोरग्‍याम लबा गेगदे ठिमदेन छ्‌याम ढिक्‍बासे लमा थेनीगदे ह्राङनोन ठिम तेबान हिन्‍ना। 15थेनीगदेसे लबा गे ठिमदेन छ्‌याम ढिक्‍बासे लमा थेनीगदेला सेमरीन ठिम मुला भिसी उन्‍मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेला सेमसे खाइमाम दोष उन्‍मुला, खाइमाम भङ पिन्‍मुला। 16चु ताम परमेश्‍वरसे येशू ख्रीष्‍टग्‍याम म्‍हिला सेमला ताम निसाफ लबा धुइरी तला। थे ताम ङाइ एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा धुइरी पाङ्सी जिन्‍बा मुला। 17तर एनीगदे यहूदी हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमला भररी भ्रमुला, ओच्‍छे ङनी परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी घमण्‍डएनोन लमुला भिसम, 18एनीगदेदा परमेश्‍वरला सेमला तामएनोन था मुला, ओच्‍छे तिग ज्‍यबा हिन्‍ना भिबा ताम था मुला, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ठिमग्‍याम लोप्‍बा मुला। 19थेह्रङ् लसीन एनीगदे ह्राङसे ह्राङदान काना म्‍हिगदेला नेतादेन धोपधोपरी भ्रबा म्‍हिगदेला लागिरी य्‍हाल हिन्‍ना भिसी भ्रमुला। 20ओच्‍छे मूर्ख म्‍हिगदेदा ज्‍यबा ग्‍याम उन्‍बादेन आसेबा आघोबा म्‍हिगदेदा लोप्‍मुला भिसी म्‍हन्‍मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदे ठिमग्‍यामसे जम्‍मान सत्‍य तामदेन बुद्धि याङ्बा मुला भिसी भ्रमुला। 21चुह्रङ् लसी स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा ताम अन्‍छार एनीगदे चा तिग्‍दा आभ्रबा? ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा चा य्‍हो लबारी आत भिसी पाङ्सी भ्रबा, एनीगदे चा तिग्‍दा य्‍हो लसी भ्रबा? 22एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा ब्रेल्‍सी भ्रबारी आत भिसी लोप्‍सी एनीगदे ह्राङनोन चा तिग्‍दा ब्रेल्‍सी भ्रबा? ओच्‍छे मूर्तिदा तेन्‍बा ठीक आहिन भिसी स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍सी एनीगदे ह्राङनोन चा तिग्‍दा मन्‍दिरला धन सम्‍पत्ति य्‍हो लबा? 23ङन्‍दा ठिम था मुला भिसी घमण्‍ड लबा म्‍हिसे तिग्‍दा ठिमरी मुबा ताम अन्‍छार आभ्रना परमेश्‍वरदा हेला लबा? 24तिग्‍दा भिसम बचनरी “एनी यहूदीगदेसे लमान अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला बिरोधरी ताम लसी भ्रबा मुला” भिसी भ्रिबा मुला। 25ठिम अन्‍छार भ्रजी भिसम एसे ल्‍हुइरी लबा खतना ठीक हिन्‍ना। तर थे ठिम अन्‍छार आभ्रनी भिसम एसे लबा खतना आलबा तेबान हिन्‍ना। 26चुदे खतना आलबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थे ठिम अन्‍छार गे लजी भिसम परमेश्‍वरला ङाच्‍छा थे खतना लबा म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 27ल्‍हुइरी खतना आलसैनोन थे ठिम अन्‍छार भ्रबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे एनी खतना लबादेन भ्रिबा ठिम मुसीनोन थे अन्‍छार आभ्रबा यहूदीगदेला दोष उन्‍ना। 28तिग्‍दा भिसम यहूदी तसी न्‍हजी भिदेमा पक्‍का यहूदी आदो। ओच्‍छे ल्‍हुइरी जे लबा खतनाएनोन पक्‍का खतना आत। 29तर जुन म्‍हिसे सेमहेन्‍सेन परमेश्‍वरदा तेन्‍ना थे म्‍हि चा पक्‍का यहूदी हिन्‍ना। ओच्‍छे सेमरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे लबा खतना चा पक्‍का खतना हिन्‍ना। चु चा ठिमरी भ्रिबा अन्‍छार आहिन। चुह्रङ्बा म्‍हिसे म्‍हिगदेग्‍याम आहिन, परमेश्‍वरग्‍याम स्‍याबास याङ्ला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\