रोमी 6

1दाहेन्‍से य्‍हाङसे तिग पाङ्से? तिग परमेश्‍वरग्‍याम ल्‍हानान दयामाया याङ्‌गै भिसी अझ य्‍हाङ पापनोन लसी चिसे? 2आहिन, खाइमै चुह्रङ् लबारी आत। चुदे य्‍हाङ पापला शक्तिग्‍याम फेसी जिन्‍जी भिसम तिग्‍दा य्‍हाङ दोःसी पापला तहरी चिबा सेम लबा? 3य्‍हाङ ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबारी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। य्‍हाङसे किन्‍बा बप्‍तिस्‍मा चा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी सिबाला चिनु हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 4थेतबासेलमा य्‍हाङएनोन ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन बप्‍तिस्‍माग्‍याम सिसी ल्‍हुजी। ओच्‍छे य्‍हाङ छार बानीबेहोर थोसी भ्रबाला लागिरी शक्तिशाली परमेश्‍वर आबासे ह्राङला शक्तिग्‍याम येशू ख्रीष्‍टदा सिबाग्‍याम सोना लजी। 5चुदे य्‍हाङ ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी सिजी भिसम य्‍हाङएनोन थे ह्रङ् लसीन सिबाग्‍याम सोला। 6य्‍हाङला पापसे प्‍लिङ्बा ल्‍हुइ नाश तगै भिसी ङाच्‍छाला बानीबेहोरदा ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन क्रुसरी साइबा मुला। चुह्रङ् लबा चा दाहेन्‍से य्‍हाङ पापला तहरी चिआतोःगै भिसी हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा थानोन मुला। 7तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हि सिबा मुला थे म्‍हि थेला पापला सजायग्‍याम पूरान फेसी जिन्‍बा मुला। 8ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम सिजी भिसम ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन सोला भिसी य्‍हाङसे विश्‍वास लबा मुला। 9तिग्‍दा भिसम य्‍हाङदा थानोन मुला, ख्रीष्‍ट सिसीनोन सोसी जिन्‍बा मुला। दाहेन्‍से थे खाइमै आसि, ओच्‍छे थेदा कालला शक्तिसेनोन तिगै लबारी आखम। 10पूरान पापला दोष मेटब लबाला लागिरी ख्रीष्‍ट तिरेम सिसी जिन्‍बासे लमा पापला सय फासी जिन्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला लागिरीन थे सदनना लागिरी सोबा मुला। 11थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन ह्राङ ह्राङला पापला शक्तिला लागिरी सिजी भिसी म्‍हन्‍तोःमुला। तर ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम परमेश्‍वरला लागिरी सोबा मुला भिसी म्‍हन्‍तोःमुला। 12थेतबासेलमा एनीगदेला पापी सेमसे जुन लइ म्‍हन्‍बा थे अन्‍छार लआतोःगै भिसी एनीगदेसे ह्राङला सिसी निबा ल्‍हुइरी पापदा शासन लबारी थापिन्‍गो। 13ओच्‍छे आज्‍यबा गे लबारी ह्राङला या काङ पापदा जिम्‍मा थापिन्‍गो। तर सिबाग्‍याम सोबा म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी ह्राङला पूरान ल्‍हुइ परमेश्‍वरदा पिन्‍गो, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा सेम निबा गे लबाला लागिरी ह्राङला या काङ परमेश्‍वरदान जिम्‍मा लसी पिन्‍गो। 14तिग्‍दा भिसम पाप एनीगदेथोरी शासन लबा एनीगदेला मालिक आहिन, दाहेन्‍से एनीगदे ठिमला तहरी आरे, तर परमेश्‍वरला दयामायाला तहरी मुला। 15य्‍हाङ ठिमला तहरी आरे, तर परमेश्‍वरला दयामायाला तहरी मुला भिदेमा तिग य्‍हाङ पापनोन लसी चिसे? आहिन, चुह्रङ् खाइमै लबारी आत। 16जुन्‍ना ताम ङ्‌यान्‍सी गे लबा सेम लला एनीगदे थेलान नोकर दोला। चुदे पापला नोकर दोसी थेसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रजी भिसम ए सिला, तर परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रजी भिसम ए थेदा सेम निबा म्‍हि दोला। 17ङाच्‍छा एनीगदे पापला नोकर दोबा मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेसे सेमहेन्‍सेन परमेश्‍वरला बारेरी लोप्‍बा ताम अन्‍छार भ्रबा मुला। चुला लागिरी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद तगै। 18एनीगदे पापग्‍याम फेबा मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हि दोबा मुला। 19घोबारी आखम्‍बा एनीगदेला बानीबेहोरसे लमा ङाइ एनीगदेसे घोबारी खम्‍बा ग्‍योइरी पाङ्‌बान मुला। तिरेम आज्‍यबा सेम थोसी पापथोरी पाप लबाला लागिरी एनीगदेसे ह्राङला ल्‍हुइ पापदा जिम्‍मा पिन्‍बा मुबा। दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हि दोबारी एनीगदेसे ह्राङला ल्‍हुइ परमेश्‍वरदा जिम्‍मा पिन्‍गो। 20पापला नोकर दोबा धुइरी एनीगदे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रआतोःमुबा। 21थे धुइरी लबा गेगदे ढन्‍सी एनीगदे दान्‍दे पेःमुला, थेह्रङ्बा गेग्‍याम एनीगदेसे तिग याङ्जी? थे जम्‍मान आज्‍यबा गेसे चा म्‍हिदा सिना लमुला। 22दाहेन्‍से एनीगदेसे पापग्‍याम थार्बा याङ्बा मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा तेन्‍सी तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोबा मुला। चुग्‍याम एनीगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 23तिग्‍दा भिसम पापसे पिन्‍बा ज्‍याला चा काल हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरसे ओह्रङ्नोन पिन्‍बा मोलम चा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम याङ्बा जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\