रोमी 9

1ङा ख्रीष्‍टला म्‍हि तबासे लमा सत्‍य ताम पाङ्‌बान मुला, ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा आरे। ङाइ सत्‍य ताम पाङ्‌बान मुला भिबा ताम ङाला सेमदा था मुला, ओच्‍छे ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा आरे भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मादा था मुला। 2ङाला सेमरी ल्‍हानान दुखदेन सुर्दा सदन तबा मुला। 3ङा ख्रीष्‍टग्‍याम फेमा ङाला य्‍हुलला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेसे थार्बा याङ्बा हिन्‍सम ङा ह्राङला म्‍हिगदेला लागिरी सजाय नाबारीनोन तयार तसेला मुबा। 4थेनीगदे इस्राएलीगदे हिन्‍ना, थेनीगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङलान कोलागदे स्‍होजी, ओच्‍छे थेनीगदेदा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेग्‍याम ह्राङला य्‍हालदेन शक्ति उन्‍जी। थेह्रङ् लसीन थेनीगदेदा मोलम पिन्‍ना भिसी कबुल लजी, ओच्‍छे ठिम पिन्‍जी। थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा खाह्रङ् लसी तेन्‍तोःला भिसीएनोन लोप्‍जी, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी लबा कबुलगदे थेनीगदेलान हिन्‍ना। 5चुगदे अब्राहाम, इसहाकदेन याकूबला सन्‍तान हिन्‍ना। थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टएनोन चुनोन वंशग्‍याम म्‍हि ल्‍हुइ किन्‍सी न्‍हबा हिन्‍ना। जम्‍मानथोरी शासन लबा परमेश्‍वर थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। थेला सदन जयजयकार तगै। आमेन। 6परमेश्‍वरसे इस्राएलीगदेदेन छ्‌याम लबा कबुल पूरा आलबा आहिन, तर थेनीगदे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार आभ्रनी। थेतबासेलमा थेनीगदे जम्‍मान इस्राएलला सन्‍तान तसैनोन परमेश्‍वरला कोलागदे आदोनी। 7ओच्‍छे अब्राहामला सन्‍तान तजी भिदेमा जम्‍मान थेला झा झामे आत। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे अब्राहामदा सुङ्बा ताम बचनरी चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “इसहाकग्‍याम न्‍हबागदेदा जे एला सन्‍तान भिला।” 8चु भिबा चा अब्राहामला जम्‍मान सन्‍तान परमेश्‍वरला कोलागदे आहिन। तर परमेश्‍वरसे लबा कबुलग्‍याम न्‍हबा कोलागदे जे अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना। 9तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे अब्राहामदेन चुह्रङ् लसी कबुल लबा मुबा, “तोगब लबा धुइरी ङा दोःसी खला, जमा धुइरी एला म्रिङ सारासे झा गिक न्‍हला।” 10ओते जे आहिन, य्‍हाङला म्‍हेमे इसहाकग्‍याम रिबेकासे जौल्‍या कोला न्‍हबा मुबा। 11परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार थेसे धम्‍बा ताम पूरा लबाला लागिरी थे जौल्‍या कोलागदे न्‍हबा भन्‍दा ङाच्‍छान जजा कोलादा धम्‍जी। थेनीगदेसे ज्‍यबा आज्‍यबा गे लबा भन्‍दा ङाच्‍छान परमेश्‍वरसे थे कोलादा धम्‍बा मुबा। 12चु चा म्‍हिगदेसे लबा गे अन्‍छार आहिन, तर य्‍हाङदा ङ्‌योइबा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे रिबेकादा “थेबा झा चा च्‍याङ्बा झाला नोकर दोला” भिसी सुङ्बा मुबा। 13परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् लसी, “ङाइ याकूबदा माया लजी, तर एसावदा चा हेला लजी” भिसी भ्रिबा मुला। 14थेह्रङ् भिसम य्‍हाङसे तिग पाङ्तोःबा? तिग परमेश्‍वरसेनोन अन्‍याय लला? पक्‍कान आल! 15तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा, “जुन म्‍हिदा ङाइ दया लबा सेम मुला, ङाइ थेदा दया लला। ओच्‍छे जुन म्‍हिदा ङाइ माया लबा सेम मुला, ङाइ थेदान माया लला” भिसी सुङ्बा मुला। 16थेतबासेलमा चु दया चा न्‍ह य्‍हाङला सेमसे म्‍हन्‍बासे लमा हिन्‍ना न्‍ह य्‍हाङसे गे लबारी म्‍हाइबासे लमा हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार हिन्‍ना। 17मिश्र य्‍हुल्‍साला ग्‍ले फारोदा परमेश्‍वरसे “एग्‍याम ङाला शक्ति उन्‍बादेन जम्‍बुलिङ नाङनोन ङाला मिन थेःना लगै भिबा सेमसे ङाइ एदा ग्‍ले स्‍होबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्बा ताम बचनरी भ्रिबा मुला। 18थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे जुन म्‍हिदा दया लबा सेम मुला थेदा दया लला, ओच्‍छे जुन म्‍हिला सेम कोङ्‌ना लबा सेम मुला थेला सेम कोङ्‌ना लला। 19एनीगदे न्‍हङला खालैसे ङादा चुह्रङ् भिसी पाङ्ला, “थेह्रङ् भिसम परमेश्‍वरसे तिग्‍दा अझ दोष लबा? तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा तामदा खालैसेन बिरोध लबारी आखम।” 20म्‍हि तसीनोन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम जोहाब लबा ए खाल हिन्‍ना? तिग साप्राग्‍याम स्‍होबा ताङसे ह्राङदा स्‍होबा म्‍हिदा “तिग्‍दा ङादा चुह्रङ्बा स्‍होबा?” भिसी ङ्‌योइला। 21तिग ह्राङसे ज्‍योप्‍बा साप्राग्‍याम कोइ ताङ ज्‍यबा खाल्‍ला, कोइ ताङ आज्‍यबा खाल्‍ला स्‍होबा हक कुमालेदा आरे? 22थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरदाएनोन ह्राङला बोमोदेन शक्ति उन्‍बा सेम मुला। तर सजाय पिन्‍तोःबा म्‍हिगदेदाएनोन सजाय आपिन्‍ना अझ नासीन धन्‍छ्‌याबा मुला। 23ओच्‍छे ह्राङसे ङाच्‍छान ङ्‌योइबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति ओच्‍छे ल्‍हानान दया उन्‍बाला लागिरीन चुह्रङ् लसी नाबा मुबा। 24तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला म्‍हिगदे य्‍हाङनोन हिन्‍ना। थेसे यहूदीगदे न्‍हङ‍ग्‍याम जे ङ्‌योइबा आहिन, तर अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे न्‍हङग्‍यामएनोन ङ्‌योइजी। 25परमेश्‍वरसे सुङ्बा ताम होशे भिबा अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, “जुन म्‍हिगदे ‘ङाला म्‍हि आहिन्‍मुबा,’ थेनीगदेदा ङाइ ‘ङाला म्‍हि स्‍होला।’ ओच्‍छे जुन म्‍हिदा ‘ङाइ माया लबा आरेबा,’ थेनीगदेदा ‘ङाइ माया लला।’” 26ओच्‍छे, “जुन ग्‍लारी थेनीगदेदा, ‘एनीगदे ङाला म्‍हि आहिन’ भिसी भिमुबा, थेनोन ग्‍लारी थेनीगदेदा, ‘छोन्‍बो परमेश्‍वरला कोलागदे’ भिसी भिला।” 27इस्राएलीगदेला बारेरी यशैया अगमवक्तासेनोन चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, “इस्राएलीगदे समुन्‍द्रला बालुवा ते मुसैनोन थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे जे थार्बा याङ्ला। 28तिग्‍दा भिसम प्रभुसे ह्राङला बचन अन्‍छार योनान जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदा सजाय पिन्‍सी नाश लला।” 29यशैया अगमवक्तासे इस्राएलीगदेला बारेरी चुह्रङ् भिसीनोन पाङ्बा मुला, “चुदे जम्‍मान भन्‍दा शक्तिशाली परमेश्‍वरसे य्‍हाङला लागिरी सन्‍तान गिकनोन आख्‍लाबा हिन्‍सम य्‍हाङएनोन सदोमदेन गमोराला म्‍हिगदे ह्रङ् लसीन नाश तसेला मुबा।” 30चु जम्‍मान तामला अर्थ चा तिग हिन्‍ना? चु भिबा चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी आम्‍हाइसैनोन थेनीगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होजी। चु जम्‍मान ताम थेनीगदेला विश्‍वासग्‍याम तजी। 31तर इस्राएलीगदे चा थे ठिम अन्‍छार भ्रसी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी ल्‍हानान भङ लजी तसैनोन दोआखम्‍नी। 32तिग्‍दा आखम्‍नी? तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे विश्‍वास आलना लबा गेग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी म्‍हाइजी। थेतबासेलमा थेनीगदे युङबारी तोइजी, ओच्‍छे थे युङबासे थेनीगदेदा ह्रिल्‍ना लजी। 33परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “च्‍यागो, ङाइ सियोनरी थेनीगदेदा तोइना लबा युङबा गिक थान्‍ना, थे युङबारी ल्‍हानान म्‍हिगदे तोइला ओच्‍छे थेनीगदेदा ह्रिल्‍ना लला। तर थेदा विश्‍वास लबा खालै म्‍हिगदेदा पेःना आल।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\