1 Korint 1:17

17Man dugo, ŋai tamolpein ŋusuguai o Kristus idinag go ta ŋupalu na ya. Tia, iŋ ŋai bilaluŋ uyan ak ŋabol ilasa wo idinag go ŋupalu ya. Agod ru a ŋabol ilasa na yan tamol sad kankan milaen ak lo ta ilasa na ya, agod kududod lo ru bulbal ak ŋai dida ta miŋiŋeŋ na ya. Ata wo? Ru a Kristus san aigim niŋen o tabol ilasa dan man dabai anda ya, kabelan ru sen ak ŋabol ilasa dan lo aigim san dabai an nuŋon igane ilasa san tia banau.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More