1 Korint 11

1An niŋen o ŋai Kristus san kagin ŋagam ŋiŋane ya. Nek ago mi aŋ dam ŋaisag kagin agam aŋane wa. 2Ŋai aŋ ŋipitianaŋ da, man dugo, ŋaisag kagin naok naok fidian aŋ pempem ilom isou da, agod piteŋanek funfun a gubak mi aŋ banim lo ŋidiri an aŋal go, gamu dam abiai dabai dugo, ari apani uyanan da. 3Ŋai ilog ibol dak mel en aloŋ uyanan a. Tamol fidian sad gurman man Kristus, pein san gurman man iŋanen tamol, agod Kristus san gurman man Anut. 4An niŋen o saen tamol ta iŋ kabuŋan ituanig imado dugo gudanek igane dan, kagin an lo iŋsan tamol gurman Kristus miai ipani da. Nek ago mi iŋ kabuŋan ituanig imado dugo profet ru ibol ilasa dak tap, dal an lo dam Kristus miai ipani da. 5Agod saen pein ta iŋ kabuŋan kawan gudanek igane da, tia, kabuŋan kawan profet ru ibol ilasa dak tap, iŋ iwon tamol ak miai ipani da. Ago igane tap man pein an nek ibol gurman roun didawi yaup an lo miai dupani wak igo woŋ a. 6An niŋen o pein ta kabuŋan ituani imoi tap, gidad iŋanen gurman roun an itute yau a. Ak man pein an gurman idawi yau an miai ifuni tap, an niŋen o gidad iŋ kabuŋan ituani wa. 7Tamol iŋ kabuŋan ta ituani na wa. Man dugo, iŋ Anut san nao ŋanek tamol, agod Anut san girager ikubiai ilasa da. Ago gug pein man iwon tamol ak san girager an ikubiai ilasa da. 8Man dugo, Anut pein iŋaneg ate tamol ta igane na ya. Tia, iŋ tamol tinin iŋaneg ate pein igane ya. 9Agod fon, iŋ tamol iganeg pein san binawek imado wo ago ta igane na ya. Tia, iŋ pein iganeg tamol san binawek igo imado da. 10Pein iŋ iwon tamol ak paen na imado da, an niŋen iŋ kabuŋan ituanip ate ikubiai dile wak iŋ iwon tamol ak paen na imado da. Kagin ago igane dop, an lo eŋel adi dam ilo uyan ipidinai a. 11Ak man saen id Tubun ak san dal tiri dan, pein sen kisaek mi ta itor imado na da, nek ago mi tamol dam sen kisaek mi ta itor imado na da. Tia, pein iŋ tamol da sisem nug dubunawip dumado wa. 12Man dugo, wagam mok pein iŋ tamol tinin aenta lo ilasa ya. Ak man gamu tamol iŋ pein tinin lo ilasa da. Agod pein iŋ tamol da sisem Anut banin lo dilasag dumado da, man dugo, iŋ mel fidian idirai a. 13Aŋ aŋsem mel en abitinaep ale wa. Ak dugo, pein ta kabuŋan kawan malak malak Anut igudani tap, an uyan ak i? 14Tamolpein aenta kagin a ilod lo uyan dubol dan, an dam ago ipiteŋanad da. Man dugo, iŋaned ilo sou lo, tamol ta gurman roun milaen mi tap, an iŋsen miai ipani da. 15Ak man saen pein gurman roun milaen mi idu yau dop man, an mel ta siŋaokan san mi a. Man dugo, iŋanen gurman roun man, kabuŋan ituani wo Anut iganeg ipani a. 16Ak man aŋ luluŋam lo talpein ta ru kagin e ŋurupaiaŋ den niŋen maŋ da nug mupei tap, gidad talpein an mel en iloŋ uyan a, maŋ kagin naon senamo ak ta mabi na da. Agod Anut san midaeŋ aenta fidian dam ago mi digane da. 17Gamu ŋai ru kagin taidam ŋurupaiaŋ o da. Ak man aŋanem kagin naok naok a niŋedi wo ŋabol dan niŋen o ŋai ŋupitianaŋ san tia ya. Man dugo, saen aŋ atumani man aŋanem kagin saiak saiak a agane dan, kagin uyan ak agane dan iriŋani da. 18Malmalan talpein ru naok igo irupaiag go ŋaloŋ a. Saen aŋ midaeŋ fidian mi apalu atumani dan, aŋ luluŋam lo gilek sensen dien da. An nag kitek rumok ago ilog rumok da. 19Mel en ŋai niŋen o ta ilog uraru na ya, pempem Anut san midaeŋ luluŋad lo gilek aenta dilasap yen a. Man dugo, kagin naok en lo kuai tem tile wak, enti aŋ luluŋam lo Anut ipitianai da, agod enti dam niŋen o ilon saian da. 20Kulob a niŋen o ŋabol dan igo ya. Saen aŋ Tubun ak san anaŋ ani wo apalug atumani man, anaŋ a ani dan Tubun ak san anaŋ mok tia ya. 21Man dugo, tamolpein a gamugo dupalu yan aŋ aenta ta atitianai na da, tia, aŋ anen anen aŋsiganem anaŋ silei nam anig itout a. Talpein ta anaŋ tia imado yan imatigen a, ago dop aenta lukluk tinadi a. 22Ak dugo, aŋ aŋsiganem ab lo ani aluk dop amado san tia i? Tia dugo, aŋ Anut san midaeŋ an mel kawan ak ilom isou di? Tia dugo, talpein a anaŋ ad tia yan miai apidinai o ilom ibol di? Ŋai aŋsam kagin niŋen o dugo ŋabol o? Dugo, aŋ ŋupitianaŋ o? Tia geig a! 23Dugo dugo tiganep, pasa tani taluk san dal man ŋurupaiaŋ la ya, Tubun ak sen kagin an ikubiai panag a. Tubun ak Jesus, tidom a lo ager banid lo digane yan, bret iŋane yabig, 24Anut ilo uyan ru ipani la gug, yafuteg igo ibol, “Bret en ŋaineg tinig, ŋai aŋ niŋemi wo ŋiganeg idu ya. Aŋ igo agane dop ŋai ilom isou.” 25Nek ago mi, anaŋ diani itout gug gab iŋane yabig igo ibol, “Gab en man kontrak foun ŋaisag dar lo ya. Saen en aluk dop ŋai ilom isou.” 26Man dugo, saen dugo dugo aŋ bret en ani dop, gab en lo aluk dop, aŋ Tubun ak san mateŋ niŋen abol ilasa dop yaup saen iŋ imul ipalu wa. 27An niŋen o man, talpein a kankan tia yak igo bret yani, tia, gab lo iluk dan, Tubun ak tinin, iŋanen dar an dam niŋedi wo aupasek igane da. 28Fun an niŋen o talpein sen ikubiani ile la gup, murna bret yanip gab lo iluk a. 29Man dugo, talpein ta imug ilon igirep Tubun ak tinin ta ile iloŋ na tap, yani iluk dan lo iŋsen tinin fo muruan tubun ak igane isuda wa. 30An niŋen o aŋ luluŋam lo tamolpein aenta dabai amad tia ya, aenta subam ifu da, agod aenta dumat la ya. 31Ak man id imug sed ikubianad tile tap, Kristus bitinaek lo ta idirad na wa. 32Gug aŋ mel en aloŋ uyan a. Rumok, idsad Tubun ak bitinaek lo idirad dugo bu ipanad da. Ak man iŋ id kududod yabi wo ago igane da, an lo dop saen iŋ tan en san tamolpein daoŋ ipidinai dan te id iŋ dida itumanad pe sisem ipitiŋinad san tia ya. 33Ŋai teig taog, fun an niŋen o kagin igo ari wa. Saen aŋ anaŋ ani wo apalup atumani man, gidad nug atitianip sisem anaŋ ani wa. 34Talpein ta imatigen saian tap, gidad imug iŋsinan ab lo anaŋ yani gup ipalu wa. An lo dop aŋanem tumanek san nuŋon man, Anut ibitiniaŋ pe muruan ipanaŋ san tia wa. Aria, saen ŋai aŋsam na ŋupalu man ru kagin aenta dam ŋurupaiaŋ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\