1 Jon 1

1Kumaen san ru a fun lo mok yen go ipalu yan, tamol mok igo ilasa ya. Iŋsen awan lo kumaen san ru ilasa dugo maŋ maloŋ ak, malama lo mok mile yak, agod tinin dam banima nam mabi ak, an mi maŋ niŋen o miŋiŋeŋ da. 2Kumaen an iŋsen mi kuai tem ikubiai panama dugo mile ya. Rumok, kumaen pempem san an imug mi Bai da dumado na yan kuai isi a. Kumaen an maŋ malama nam mile tag gamu en maŋ an niŋen o mi mabol dop aloŋ a. 3Mel e maŋ mile dugo maloŋ en murupaiaŋ da. An lo aŋ maŋ da sisem idsad madok an kisaek mi yen yau a. Agod maŋsama madok man Bai da, agod iŋanen Nanun Jesus Kristus da mumado da. 4Maŋ girek e migire panaŋ den lo idsad yousai awan isa wa. 5Ru a iŋ awan lo maloŋ an mabol aloŋ da. Anut mi iŋ ilalaŋ. Iŋ lo tidom tubun ta yen man tia geig a. 6Id igo tabol da, id iŋ da madok kisaek mi tumado da, ak man id tidom tubun lo tator tap, ru raek tabol da, agod idsad madok an ru rumok san dal ta iri na da. 7Gug iŋ ilalaŋ lo itor dak ago mi id dam tator tap, id anek anek sisem ilod kisaek mi tumado wa. Agod iŋanen Nanun Jesus san dar an mi lo idsad aupasek fidian isasi panad go ikok tilasa ya. 8Id aupasek amad tia yak tabol tap, sed ilod irawad da, agod ru a rumok an id ilod lo ta yen na da. 9Ak man iŋ awa urek san tamol, agod itaot geig a, amaiak niŋen o id idsad aupasek an kuai te tabol ilasa tap, idsad aupasek an fidian isasi yau dop, ilod lo kagin itaot tia yan fidian ipasi dop ikok tilasa wa. 10Gug id aupasek ta tigane na yak tabol dop man, id iŋ sewak tamol igo woŋ tigane da, agod iŋanen ru an id ilod lo aben ta yen man tia ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\