1 Pita 1:1

1Ŋai Pita, Jesus Kristus san aposel. Aŋ tamolpein Anut ipilianaŋ go aŋanem panu fun abiseig aug, Pontas na, Galesia, Kapadosia, Esia agod Bitinia na, aben a luluŋad lo tamol gol ak igo woŋ amado dan, aŋsam na girek en ŋigire da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More