1 Pita 1:12

12Gug iŋ mel a diŋiŋeŋ ilasa dan sed ibinawai san o ta diŋiŋeŋ da, tia, aŋ o dubol ilasa dan Anut ikubiai pidinai a. Melmel an san ŋiŋeŋ an aloŋ la ya. Dugo woŋ ak i? Bilaluŋ tamol an Urgun kumaen panu na Anut igane idu yan san dabai lo iŋsan ru uyanan an dufulale aŋsam na ilasa ya. Eŋel adi dam maladi lo melmel an san fun dile wo dumat geig da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More