1 Pita 1:23

23Man dugo, ai patun kitekan yen pe itout yau san an lo aŋ foun ak igo woŋ ta alasa na ya. Tia, ai patun a itout yau san tia yan lo tamolpein foun ak alasa ya. Ai patun an man Anut san ru kumaen ak, agod pempem yen yau san an mi a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More