1 Pita 2:12

12Aŋ gob adi luluŋad lo aŋanem nao lalek pempem uyan an mi yen a. Gidad gamu aŋ agane saian dak dubol a. Gug saen Anut idsad na ipalu wan te gup aŋsam kagin naok naok a dile la yan niŋen o Anut yaŋan diabisa dop per dupani wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More