1 Timoti 2

1Ago yak niŋen o malmalan ŋai aŋ ŋususuŋanaŋ o da, aŋ tamolpein fidian niŋedi wo amosiai, gudanek, kagin panek aenta wo sumiaek, agod per panek an agane wa. 2Gurman adi agod tamol malan te yak niŋedi wo dam Anut agudani wa. An lo tamol naok an diliad funad oŋ dop, idsad madok igo ilasa wa. Id tamol nuŋon ak igo, maror kagin lo tumado wa. Agod tamolpein malad lo tok tabol tumado wa. Agod dam idsad madok an fidian lo Anut kagin mi tiri tupani wa. 3Kagin an man uyanan a, an lo Anut idaned patud pasek iŋ malan lo man uyanan agod bulbal mok a. 4Ilon yen an lo iŋ tamolpein fidian patud ipasi wa, agod ru rumok ak san maŋau diŋanep iŋ idaisuda wa. 5Man dugo, Anut man iŋsen kisaek mi a, agod tamol kisaek mi iŋ Anut da, agod tamolpein da, sad tamol titiŋae yak igo imado da. Tamol an iŋ Jesus Kristus mi a. 6Iŋsen tamolpein fidian o iŋ tinin nam naon iganeg id idad an san ru Anut lo yen da, agod iŋanen saen fom ilasa ya. 7Man niŋen o ŋai bilaluŋ tamol agod aposel iginiag a. An niŋen o ŋai gob adi iŋ ilo rumok nuŋon mi diŋane san niŋen o iŋsad girek maŋau ŋilasa ya. Ŋai ru rumok ak mi ŋabol da, ŋai seg tinig nam ta ŋusupale na da. 8Amaiak niŋen o ubou leil san saen lo tamol a aben fidian lo dumado dan dumosiai o ilog ibol da. Iŋ nug lo tiŋae saiak tia wak, agod nug paek dam ta digane na wa. Kagin naok an digane itout gup, iŋ Anut naon na banid gun ak diabisap dumosiai o ago digane wa. 9Aria, ŋai igo ŋabol da, pein man biouŋ nuŋon mok ak mi didiri wa. Biouŋ mala sek san ta didiri na wa. Damag a se pitianoi san, kululoi, ariy, biouŋ naod lak tinan an fidian iŋaned ilo sou lo an mel tubun ak ago dubol a. 10Man dugo, biouŋ dugon a pein adi Anut nanun igo woŋ dutor o dubol dan iri panim, an mi didiri wa. 11Pein man iŋ saen maŋau diŋane dop dutokubol pe tamol fidian paed na dumado wa. 12Ŋai pein ŋeil fu dop tamol ta dipiteŋanai na wa. Anut wagen lo tamol naod ta diriŋani na wa, tia, iŋ dutokubol pe dumado wa. 13Man dugo, Anut iŋ Adam imug iwei a. Murna gug Ewa iwei a. 14Adam man iŋ imug rawek lo ta idu na ya. Tia, mot iŋ pein irawig aupasek lo idu ya. 15Gug pein iŋ Jesus Kristus niŋen o ilon lo rumok nuŋon dop, nal fidian ilo panek lo, madok gun ak lo, agod kagin uyan ak lo imado tap, iŋsan nigiŋ lo Anut ibinawi wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\