1 Timoti 6:12

12Idsad ilo rumok san wagai uyan ak gane wo uyanan. Oŋ kumaen pempem san ŋane wo Anut igio ya, agod saen ilo rumok adi wei mi naod na oŋsa ilo rumok an ubol ilasa dugo duloŋ an san saen lo, oŋ kumaen an ŋane ya. Aria, kumaen an wabi sakar a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More