1 Timoti 6:18

18Iŋ urat digane uyan ak ubol a. Iŋaned filian mok man, tan en san biouŋ tia ya, tia, kagin naok naok uyan an digane san mi ak ago rupidai a, agod mel uyan uyan wei mi tamolpein a mel ta lo katuk amadi an dipidinai o tawaŋ digane wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More