1 Timoti 6:20

20O Timoti, mel a gubak mi oŋ bani lo ŋigane yan kagin pani. Ŋiŋeŋ a Anut kagin san ager imado dan, agod ilo sou a piteŋanek itaot ak niŋen o ipirgini dan man, yaŋan “maŋau” ago dubol dan niŋen o oŋ sen lasa wa, man dugo, iŋsad ru an sewak mi a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More