2 Korint 12:10

10Amaiak niŋen o ŋai Kristus wagen lo man, gidad ŋai dabai amag tia yak, dububaŋanag se yak, muruan dupanag ak, tinig dipitiŋini ak, saian funfun lo ŋisida yak ago tap, ŋai ilo uyan lo mi ŋumado wa. Man dugo, saen ŋai tinig dabai an tia dop, ante ŋaisag dabai tubun kasik ilasa da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More