2 Korint 5

1Maŋ maloŋ ak tan en san ab gamu lo mumado den saian tap, maŋ ab sen ta Anut san na yak ka miŋane wa. Ab an tamol banin nam ta igane na ya, tia, ab an Anut sen ikubune panama ya, agod kumaen panu lo pempem yen yau a. 2Tan na maŋ tinaŋ lo mi mumado da, an niŋen maŋ tinima foun a kumaen panu lo yen dan miŋane wo yaes isofutanama da. An lo nek ibol kulos foun ak ituanama san igo woŋ, maŋsama tinik foun an miŋanep ilon lo mumado wo yaes ifunama da. 3Ago dop saen maŋ mamat dop maŋ ur tinin tia yak igo woŋ ta mator na wa. Tia, maŋ tinik foun ak kumaen panu san an mitabug pe lo mumado wa. 4Saen maŋ tan en san tinik lo mi mumado dop man, maŋ tinaŋ migane dop iloma isasau a. Ata wo maŋ ago migane di? Dugo, maŋ mamat pe ur tinin aman tia yak igo woŋ milasa wo iloma ibol di? Tia. Maŋ maŋsama tinik foun ak mitabug o iloma ibol da. Ago dop tan san tinik e imat san en itout yau dop lo, tinik a kumaen pempem san an, tan san en, aben iŋane wa. 5Mel e maŋ miŋane san man, Anut iŋsen mi kubunek lo idirama la ya. Agod iŋanen Ur an man, kumaen foun en san satuanek igo ya. Ur a ipanama yan lo maŋ rumok maloŋ ak mel en ilasa wa. 6An niŋen saen fidian maŋ sema iloma musatumani da. Agod maŋ maloŋ ak saen maŋ tinik en lo mumado den maŋ Tubun en san na asau mi mumado da. 7Man dugo, maŋ ilo rumok lo mi mator da. Maŋ mel mile maloŋ ak lo ta mator na da. 8Ŋai ŋabol, maŋ sema iloma musatumani da, ago gug maŋsema gidad, tinima mibiseip Tubun en san panu na ida mumado tap man, an uyanan geig a. 9Kulob naok e maŋsama kob igo miganeg lo mau duman, maŋ Tubun ak ilo uyan mupani wa. Gidad maŋ tan en lo mumado boi, tia, kumaen panu lo mumado bo man, maŋ iŋ ilo uyan mupani wa. 10Man dugo, id fidian mi Kristus naon na bitinaek lo tatur a, ago dop id anen anen atem tan na tumado dugo kagin uyan saian tigane na yan atem naon tiŋane wa. 11Amaiak niŋen o maŋ maŋsama rurek Kristus lo maloŋ uyanan an lo, tamolpein ilod miŋane da. Anut maŋ dugo yan iloŋ uyan a, agod ŋai ilog ibol dak aŋ dam bubem lo maŋ dugo yan aŋ aloŋ uyan a. 12Aŋ naom na fon sema kuai te idirama milasa wo ago ta migane na da, tia, aŋ maŋsama yaŋama asini san fun aloŋ o ru en mabol da. An lo man, aŋ ka tamol a iŋsiganed yaŋad niŋen o mi ilod isou dugo iŋaned ilodi niŋen o ilo sou ta digane na dan, ru naon uyan ak apidinai a. 13Ak dugo, maŋ ŋiŋeŋ burau ak ta miŋiŋeŋ tap, an Anut o ago migane ya. Gug ŋiŋeŋ itaot ak miŋiŋeŋ tap, an ibinawaŋ san a. 14Man dugo, Kristus san ilo panek amaiak maŋ ititianama da. Maŋsama ilo rumok man mel en rumok a, tamol kisaek mi tamolpein fidian sad abed iŋane wo imat a. Ago yan niŋen o tamolpein fidian sad madok wagam an lo dumat a. 15Ago dop tamolpein ensauta a kumaen dumado dan fon sed niŋedi wo ta dutor na wa, tia, iŋ Kristus a iŋ waged lo imat go fon kumaen imasa amaiak o mi dutor a. 16An niŋen o gamu saen e yau den, maŋ tamolpein tan en san ilo sou lo ago ta meil na da. Rumok, maŋ imug mi Kristus tan en san tamol igo woŋ mile ya, ak man gamu man fon ago ta migane na da. 17Fun an niŋen o talpein ta Kristus lo imado dak ago tap, Anut iŋ talpein an iganeg foun ilasa ya. Kagin a wagam iŋsan madok imug ak san an fidian ibisei a. Rumok nuŋon, iŋsan kagin wagam ak ibisei yau itout go iŋ foun ilasa ya. 18Kulob an fidian sad fun man Anut mi a. Iŋsen mi Kristus lo iŋsan turan muroun idirad a. Agod Anut iŋsen maŋ tamolpein maŋal dop iŋanen turan muroun midirai san urat migane wan, maŋ banima lo igane ya. 19Ŋai igo ŋabol, Kristus lo Anut iŋ tamolpein a tan titin fidian lo dumado dan, iŋsan turan muroun idirai san niŋen o urat igane ya. Agod saen ago igane yan, iŋsad aupasek fidian gigin na idiri dugo an niŋen ilon ta isou na ya. Agod iŋ bilaluŋ e id ka Anut turan muroun tilasa san en maŋ ipanama ya, ago dop maŋ awama lo an mabol ilasa wa. 20An niŋen o maŋ Kristus wagen lo iŋsan nao ŋanek tamol igo woŋ mumado da. Maŋ awama lo Anut tamolpein ilod iŋane wo ru ibol da. Amaiak niŋen o maŋ Kristus wagen lo mududuwaŋ dop, aŋ Anut da nug turan mok alasa wa. 21Kristus iŋsen aupasek ta igane na yak bo man, Anut id abed lo iganeg iŋ aupasek tamol igo woŋ ilasa ya. Ago dop id Kristus da tutumani an lo Anut san kagin itaot mok an id ŋutud lo ilasa wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\