2 Jon 1

1Ŋai matu gurman, girek en ŋigireg pein ta pilianek ak iŋanen nanun, nanun pein dadi sad na ŋigane yau da. Idaned ilo rumok kisaek an lo mi ŋai ilog ŋupanaŋ da, agod an ŋai mi tia ya. Tia, aenta a ru rumok ak duloŋ dan iŋ dam mi a. 2Ru rumok an id ilod lo yen da, agod an ago id lo pempem yen yau a. 3Bai Anut, iŋ Jesus Kristus Bai sen Nanun da, iŋsad ilo panek, iŋsad ilo muŋanek agod iŋsad maror id da tumado wa, an man ru rumok lo, agod id niŋed o dumat an lo dam mi wa. 4Ŋai ilog uyanan mok da, man dugo, oŋsa nanuk aenta ru rumok ak diganuri dan ŋeil a, an nek ibol Bai sen ru kagin irupaiad ak igo woŋ ago digane da. 5O pein, ŋai ru foun ak ta ŋigireg ŋurupaio na da, tia, ru en o fun lo mok giraŋe na yen an nek amaiak mi fon ŋurupaio da. Id kisaek kisaek nug ilon tupani san niŋen o ŋugudano da. 6En man ilo panek, iŋsan awak aban san ru kubiaeŋ an mi turi wa. Agod en man iŋsan ru kubiaeŋ, nek kubaieŋ a fun lo mok aloŋ an ago mi, aŋ ilo panek san kagin an lo mi ator a. 7Man dugo, sewak tamol wei mi dilasag panu panu lo dutor da. Iŋ Jesus Kristus tinin tamol mok igo woŋ ilasa yan uyan ta dupani na da. Tamol naok ago man iŋ sewak tamol, agod Kristus san ager tamol ta igo ya. 8Kagin agane wa. Mel a aŋ luluŋam lo dilasa san niŋen maŋ urat wagai migane na yan ideg yau banau. Tia, mel an naon idaisudam aŋane wa. 9Talpein a imaspalup imug yau dop, an lo piteŋanek mok Kristus niŋen o yan lo ta itur sakar pe imado na tap, iŋ Anut da tia ya. Gug talpein piteŋanek an lo itur sakar pe imado dan iŋ Bai da, agod iŋanen Nanun da mi a. 10Ak talpein ta aŋsam na ipalu, ago gug iŋ piteŋanek ru en tia tap, aŋ aŋanem ab lo imado wo ta aŋanep au na wa. Agod ilo uyan ru ta arupei na wa. 11Man dugo, talpein a tamol naok ago yak ilo uyan ru irupei dan, kulob an lo iŋsan urat saian an iŋ da sisem disini wa. 12Ŋai ru wei mi ŋigirep aŋsam na ŋigane ipalu wa. Ak man ŋai gau nam pepa roun lo ŋigirep ŋigane ipalu man ŋamoi a. Ago gug ŋaisag ilog yen dak, mitep ŋaiseg ŋieg nam ŋupalup id sisem nug naon tupanip tiŋiŋeŋ a. Ago dop man id sisem ilod uyanan mok a. 13Oŋane lu (pein) a Anut sen ipiliani an, iŋsan nanun muroun oŋsa na ilo uyan ru en digane ipalu ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\