2 Tesalonaika 1:10

10Nal an lo, iŋ imul ipalup iŋsan tamolpein gun ak luluŋad lo ilasa dop, yaŋak tubun a girager anda yan iŋane wa. An lo dop, tamolpein ensauta a ilod lo rumok an malad bulbal pe malad ti ibol pe dile wa. Agod aŋ dam luluŋad lo amado wa. Man dugo, saen maŋ iŋsan ru mabol ilasa se yan aŋ ilom lo rumok a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More