Aposel 1

1O Tiofilas, ŋaisag buk malmalan ŋigire man, melmel fidian Jesus fun igane dugo tamolpein ipiteŋanai na yan niŋen o ŋigireg yaug, 2saen ibisawamag Anut giraŋen na yau an san ŋiŋeŋ itout a. Gamugo imat dugo Urgun san dabai lo aposel ipilianai an ru kagin irupidaig duloŋ a. 3Agog iŋsen mateŋ lo idug, fon kumaen imasag nal 40 ilon lo saen wei mi tamol amaiak naod na ilasa se ya. Saen an lo iŋ kumaen imado amaiak dal wei mi lo kuai te ikubiai dile ya, an lo iŋ ilod lo rumok a. Ago dugo Anut san kagin panek niŋen o dam irupidaig duloŋ a. 4Nal ta iŋ iŋanen megeloum dida dutumanig anaŋ diani dugo, ru kagin en irupidai, “Jerusalem ta abisei na wa, tia, lou panek a ŋaineg Bai aŋ aŋane wan iŋsan promis ipanaŋ an ilasa wo malam agane gup aŋane wa. Aŋ gubak mi ru promis an niŋen o ŋai ŋabol ilasa se yan aloŋ la ya. 5Jon you nam fulanek ipidinai se ya. Gug nal wei tia dop, aŋ Awan Urgun nam fulanek aŋane wa. Agop Urgun san dabai aŋ da wa.” 6Nal ta saen iŋ Jesus dida dutumani man, aposel adi dusumianig dubol, “Tubun en, dugo, oŋ gamu en maŋ Isrel tamolpein fon tumanama wak i? Ago dop maŋsiganema kiŋ kagin ipanama wak boi, nek ibol wagam Dawid san saen lo igane yak igo woŋ a.” 7Ago tag awad yabig ibol, “Mel ilasa wak san saen, agod ata nal mok ate mel an ilasa wan Bai iŋsen ilon nam igansi la ya, ak gug aŋsem mel an san saen aloŋ san niŋen o ilon ta yen na da. 8Gug saen Urgun aŋ tinim fo idu dan, aŋ dabai aŋane dop Jerusalem, Judea, Sameria na, agod tan titin wadan fidian lo dam aŋanem maŋau ŋai niŋeg o an tamolpein naod na abol ilasa wa.” 9Ago ibol go itout an aposel malad lo mi tan ibiseig, isidag, timtaen lo imianuk dugo dile san tia ya. 10Jesus ibisawai dugo malad ti ibol go isudag keit lo abaŋ dile man, tamol uraru biouŋ milkouk didiri ak dilasa kisaek oŋ go, giraŋed na dutur dugo dil a. 11Agog dubol, “Aŋ Galili tamol, ata wo ente atur dugo malam keit lo isida dak i? Aŋ Jesus ibisawaŋ go kumaen panu na yau an ale ya. Jesus nek emaiak yau ago mi dal nek kisaek an mitep afon lo imul ipalu dop ale wa.” 12Agog aposel adi Did Oliv dibiseig, dumul Jerusalem na diau. Dal an kilomita kisaek igo woŋ. 13Jerusalem na dilasag, ab a lo dumado dan san galuŋ ta lak na yak lo disida ya. Tamol saen an lo ante dumado se yak yaŋadi: Pita, Jon, Jems iŋ Andru da, Filip iŋ Tomas da, Bartolomiu iŋ Matyu da, Jems Alfeus nanun, Saimon, tamol a Rom gabman paen na imado wo imoi dan, agod Judas Jems nanun. 14Tamol an pempem dugudani wo dutumani se ya. Jesus tinan Maria, iŋ pein aenkadi, agod Jesus tein muroun dam dida dutumani a. 15Nal ta saen an lo ilo rumok adi dutumanig, nuŋod 120 igo woŋ dugo, Pita imasag 16ibol, “Teig muroug, ru en aloŋ, wagam Urgun Dawid awan lo Judas niŋen o ibol ak nuŋon ilasa ya. Judas Jesus san ager iŋal go, dal ikubiai dileg dida diaug Jesus diabi a. 17Judas dam iŋ aposel urat igane wo Jesus ipiliani a, iŋ dam nek id igo mi a.” 18(Iŋsiganen sewak naon moni dupani an nam tan kilaken ta idad iŋane ya. Atna yau idug, luan ipuk go tiŋaen igulani idu ya. 19Agog ru en Jerusalem ilon lo tamolpein fidian duloŋ tag, iŋ tan an muroud ru lo Akeldama dubol da. Yaŋak an fun: dar san tan.) 20“Isrel sad bar san buk lo ru igo digireg yen da, ‘Iŋsan ab an tubabun a. Talpein ta ifun san tia ya.’ Bar neinta buk an lo yen dan dam igo ibol: ‘Tamol sen ta aben iŋanep, iŋsan urat awan igane wa.’ 21“Ago yak niŋen o tamol ta tipilianip Judas aben iŋane wa. Tamol a saen fidian id Jesus da tator dugo iŋ dam dida tator na yan mi titarpasaip luluŋad lo tamol kisaek tipiliani wa. 22Agop id tamol dugon fun lo Jon fulanek igane dugo ida tator go ipalug saen Jesus ibisawad an mi ka tipiliani wa. An lo saen id Jesus fon kumaen imasa dugo tile yan san ru tamolpein turupidai dan, tamol a tupiliani dan luad isap, urat an id sisem tigane wa.” 23Agog tamolpein a dutumanig dumado dan iŋ tamol uraru yaŋad dupate ya. Ta Josef, tamol an Barsabas dubol da. Ago dugo yaŋan neinta Jastas. Agod ta man yaŋan Mataias. 24- 25Uraru an niŋedi wo gadiŋ lo Jesus igo dusumiani, “Tubun en, oŋ tamolpein fidian ilod uloŋ. Ago yak niŋen o tamol uraru en dugon Judas aben iŋanep aposel urat igane wo pilianip kubiai panama. Man dugo, Judas aben a iŋsan mok an lo yau wo iŋsan aposel urat ibisei a, agog gamu iŋsan urat an awan kawan yen da.” 26Dugudani itout, agog pat kititik fo Mataias Josef da yaŋadi digire ya. Pat an disinig gab lo didiri. Ago gug gab an dukudumsig, pat fo Mataias yaŋan yen an inug idu ya. Ago tag Mataias aposel 11 an luad te diganeg, dida urat digane ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\