Aposel 10

1Sisaria na tamol ta yaŋan Konilias, iŋ Rom sad yu gurman tubun a. Iŋsan doup ititianai dan yaŋad “Italian Sawar”. 2Iŋ, iŋanen samun fidian dida Anut yaŋan lo ubou dile da. Juda tamolpein filiad tia yan ibunawai siŋaokan dop, pempem Anut igudani se ya. 3Nal ta 3 klok guraian gudanek san saen lo malan ŋutun ta ile ya. Malan ŋutun an lo Anut san eŋel ta ipalug irupei, “Konilias!” 4Konilias irer an lo malan ti ibol go eŋel an leil ipani dugo isumiani, “Tubun en. En dugo ya?” Agog eŋel awan yabig ibol, “Anut oŋane gudanek iloŋ a. Agod oŋane binawek urat gane dan ileg, oŋ o ilon isou da. 5Ago yak niŋen o tamol ta dinaip Jopa na diaup, tamol ta yaŋan Saimon Pita diŋanep dida dupalu wa. 6Iŋ tamol ta yaŋan Saimon ida loŋ aen te dumado da. Tamol an melmel funfun suŋulod ikubune dop igane igos da.” 7Eŋel Konilias ibisei yau dugo, Konilias yu tamol kisaek, agod iŋsan ab san urat pinein uraru dida igiaig dupalu ya. Yu tamol an dam Anut yaŋan isini san tamol, agod iŋ Konilias san biabi ŋilaŋal. 8Agog melmel ilasa yan naod na ibol idug, idinaig Jopa na diau a. 9Salsog dal na diau dugo, ad titiŋaem itur an Pita igudani wo ab san fuŋ ilabakan an fo isida ya. 10Imatigen saian go anaŋ yani wo ilon tinin fidian ibol. Anaŋ dineid dumado dugo Pita malan ŋutun ta ile ya. 11Malan isidag keit awan ipasig mel ta yamel oŋ ak gigin iwoiwo atem diabi dugo duyuweg tan na idu dugo ile ya. 12Yamel an fo bor, anakanak, mot, mudan naon funfun yil a. 13Agog awan ta iwagiŋ go ibol, “Pita, masap mel an ufu idup wani.” 14Ak man Pita ibol, “Tubun en, tia geig. Juda kagin lo mel ta nun dubol dan ŋai gubak mi ŋani man tia geig a.” 15Ago tag awan an fon ibol, “Mel dugon Anut ikokan ibol ak, oŋ waliŋ ganep, nun ta ubol na wa.” 16Mel naon kisaek an mi ilasa utol gug, fon melmel an yamel anda imul keit lo yau a. 17Pita malan ŋutun ile amaiak san fun kankan an igane dugo, Konilias tamol idinaig diau an Pita ab lo imado dan duloŋ tag dupalug ab awan te dutur a. 18Ab muroun duwagiŋ go dubol, “Tamol ta etna yaŋan Saimon Pita imado di?” 19Pita malan ŋutun amaiak kankan an iganed imado dugo Urgun irupei, “Uloŋ, tamol utol oŋ abaŋa diabi da. 20An lo udup, dida au. Ilo weiwei umoi. Man dugo, ŋaiseg ŋidinaig, oŋsa na dupalu ya.” 21Ago tag Pita idug irupidai, “Tamol abaŋale dan ŋai nek en. Aŋ ata wo apalu yak i?” 22Ago tag ru naon durupei, “Yu gurman tubun ak Konilias idinamag mupalu ya. Iŋ tamol itaot mok, Anut yaŋan lo ubou ile da. Juda tamolpein dam tamol an yaŋan disini da. Anut san eŋel gun ak ta ipalug oŋ igiop iŋsan ab lo waup ŋiŋe dop iloŋ o ago eŋel an irupei a.” 23Ago tag Pita tamol utol an igiaig diladug atna dida dien a. Tidom lom mi, Jopa na ilo rumok adi aenta Pita luan disag, tamol utol an dida diau a. 24Tidom kisaek dal na dien gug Sisaria na dilasa ya. Konilias iŋanen samun, turan muroun dam igiaig dupalu yan fidian Pita malan diganed dumado se ya. 25Pita ab lo iladu wo dugo Konilias yaug Pita naon na tubud igo woŋ turun isaluwi pani a. 26Gug Pita banin idug yabisag irupei, “Masa, ŋai man tamol nek oŋ igo ya.” 27Pita Konilias ru irupei dugo ida ab lo diladug, tamolpein wei mi dumado dugo yil a. 28Agog Pita irupidai, “Aŋ aloŋ ak. Juda sad kubiaeŋ ibol ak, Juda tamolpein diaup tamolpein Juda tia yan dida ta mok dutumani na wa. Ak man Anut igo ikubiai panag, ŋai tamol ta nun ak ta ŋabol na wa. Ikok tia yak dam ta ŋabol na wa. 29Ago yak niŋen o saen ŋai niŋeg o ru gane man ta ŋamoi na ya. Ata wo mok ŋai niŋeg o ru gane yak i?” 30Ago dugo Konilias ibol, “Nal utol yau la ya. Gamu saen nek igo 3 klok guraian ŋaisiganeg ab lo ŋugudani dugo, gamu nam tamol kulos malan milkouk geig ak idirig naog na itur a. 31Agog irupaiag, ‘Konilias, Anut oŋane gudanek iloŋ a. Agod binawek urat gane dan ile dugo oŋ ilon isou da. 32Talpein ta dinaip Jopa na diaup, tamol ta yaŋan Saimon Pita niŋen o dusumiai. Iŋ Saimon sen ak san ab lo imado da. Saimon an melmel suŋulod ikubunep igane igos da. Iŋ loŋ aen te imado da.’ 33Ago yak niŋen o gamu nam oŋ palu wo ru ŋigane ya. Agog oŋ gane fufeig palu ya. Gamu maŋ fidian Anut malan lo mumado da. Ak niŋen o Tubun en ru dugon rupaiama maloŋ o ibol man, ubol dop maloŋ o tinima migane da.” 34Agog Pita iŋsan ŋiŋeŋ fun iganeg ibol, “Gamu gug ŋaloŋ la ya. Rumok, Anut san kagin panek tamol fidian lo man naon kisaek mi a. 35Enti a Anut niŋen o imat dugo, iŋsan ilobol fom imado itor dak, gidad naon tinin sen ak an fidian iŋal a. 36Bilaluŋ uyan ak Anut maŋ Isrel tamolpein ipanama yan aloŋ la ya. Bilaluŋ an man iŋ Jesus Kristus ipilianig, tinin log id Anut da maror tumado da. Ago dugo Jesus iŋ tamolpein fidian sad Tubun a. 37Aŋ kulob Isrel tan lo ilasa yan aloŋ a. Jon suguek iganeg itout go, Galili na mel an fun ilasa ya. 38Jesus Nasaret tamol Anut ipilianig, iŋ fo Urgun dabai da iganeg idu yan aŋ aloŋ a. Iŋ panu panu itor dugo binawek igane dugo, talpein enti ta ur saian sad gurman paen na dumado dan ikubuniai se ya. Man dugo, Anut iŋ da dumado na ya. 39“Iŋ binawek urat Juda sad tan lo, agod Jerusalem na dam igane se yan maŋ malama lo mile ya. Agog aigim fo dibalig dufuni imat a. 40Gug nal utol itout an, Anut mateŋ lo ifufunig kumaen imasag, maŋ malama lo ilasag mile ya. 41Tamolpein fidian ta dile na ya. Anut maŋ mitep fun mufulale san ipilianama yan mi mile ya. Maŋ nek kumaen imasa yan iŋ da mani maluk na ya. 42Agog Jesus sen ru dabai nam irupaiamag iŋsan ru tamolpein naod na mufulale wa, ago gug idinamag mau a. Maŋ tamolpein murupidaip, iŋsen man tamol a tamolpein dumat la yan, agod a dumado dan dam, iŋsad bitinaek tamol imado dak ago murupidaip duloŋ an ru kagin irupaiama ya. 43Profet fidian iŋ niŋen o igo dubol ilasa, ‘Tamolpein a fidian iŋ o ilod rumok dan, iŋanen yaŋan lo Anut iŋsad aupasek ipare idu pidinai a.’” 44Saen Pita iŋiŋeŋ dugo, awan fom tamolpein a ru duloŋ dan Anut iŋanen Urgun iwali idug fidian diŋane ya. 45Ilo rumok adi a tini suŋulon tutek san muluŋ lo dudu yan Jopa na Pita luan disag dupalu yan, durut saian geig a. Man dugo, ilo panek kawan ak oŋ Anut iŋanen Awan Urgun tamolpein Juda tia yan dam ipidinai a. 46Ata wo? Muroun ru funfun lo Anut yaŋan diabisa dugo duloŋ se ya. Ago dugug Pita imasag ibol, 47“Tamolpein en id Urgun tiŋane ago mi iŋ dam diŋane ya. An niŋen o, dugo, suguek diŋane an niŋen o talpein ta yabituanai san niŋen ka ru ibol ak i?” 48Agog Pita tamolpein an Jesus Kristus yaŋan lo suguek diŋane wo ru dabai nam irupidai a. Agog nal aenta iŋ dida dumado wo dusumiani tag atna dida dumado ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\