Aposel 20

1Murnag leiŋ an fidian itout go Pol ilo rumok adi igiaig, tan suek ru irupidai gug ibisawaig, Masedonia na yau. 2Iŋ gigin an fidian lo yaug, Tubun ak san ru wei mi lo tamolpein tan suek ipidinai dugo itor nag Gris na ilasa ya. 3Atna kalam utol imado se ya. Agog iyawai Siria na yau o abaŋ ikubune yak man, Juda dufuni imat o palaŋ an dumari an iloŋ tag, imul go Masedonia na yau. 4Tamol a Pol ida tureŋ diabi dan sad yaŋadi igo ya: Beria tamol ta yaŋan Sopater iŋ Pirus nanun. Tesalonaika tamol uraru Aristakus iŋ Sekundus da. Derbi na man Gaias sen kisaek. Agod Timoti, ago dugo Esia provins lo tamol uraru Tikikas iŋ Trofimas da ago fidian mi diau a. 5Tamol an fidian imug diaug, Troas na malama digane se ya. 6Bret yis an tia yak san soubul itout gug maŋ wog miŋaneg, Filipai mubusei a. Nal 5 itout gug Troas na luad masag, ubou kisaek atna mumado ya. 7Maŋ Sande guraian Tubun en san anaŋ mani wo mutumani a. Pol iŋ salso salso yau ak niŋen o tamolpein ru irupidai oŋ go yaug tidom luak. 8Galuŋ lak na geig ak lo mumado yan te man lam wei mi dusulanai idug galuŋ ilon lo dided se ya. 9Pinein ta yaŋan Yutikas iŋ ab san gigin fo imasi a. Ago dugo Pol saen milaen kasik iŋiŋeŋ se yan lo, pinein an malan iyof go itarsuni dugo imado nag, yen padal dugo tan na yau idu ya. Ago ibol ak dudug imat an diabisa ya. 10Ak man Pol idug, tinin fo ibilani idug, yabig ibol, “Arer amoi. En ŋutun ta ibisei na ya.” 11Agog Pol imul ab lo isidag bret yafuteg diani a. Pol nek ago mi iŋiŋeŋ dugo yaug salso idu gug ibisawai a. 12Pinein an kumaen imado dugo diŋaneg iŋsiganen ab lo diaug ilod tubun mi uyanan a. 13Maŋ Pol mibiseig imug wog lo misidag miyawaig Asos na mau. Man dugo, Pol iŋ maŋ da ru mufuni an lo, iŋ ŋien nam yau dop Asos na gup miŋane wo ibol a. 14Saen Asos na milasag mile man miŋaneg Mitilini na mau a. 15Atnag fon miyawai dag salsog nui Kaios ate milasa ya. Agog nal kisaek itout go nui Semos na misasau a. Salso idug afon miyawai dag Mailitas san loŋ na miladu ya. 16Pol Esia Provins lo saen ibidani man imoi tag, Efesus miriŋani wo ilon yen a. Man dugo, idaisuda tap, iŋ ririan Jerusalem na Pentikos saen fo mok ilasa wo ilon ago yen a. 17Pol Mailitas na imado dugo Efesus na ru iganeg, midaeŋ san matu adi dupalup dutumani wo ibol a. 18Dilasag dutumani gug irupidai, “Aŋ aloŋ ak, saen malmalan ŋai Esia provins lo ŋilasag, ŋaisag madok saen fidian ŋai aŋ da tumado na yan ale aloŋ. 19Aŋ aloŋ ak, ŋaiseg ibiag ŋadu dugo, Tubun en san urat malag turon ag da, muruan ag da urat an ŋigane se ya. Juda adi dam dutumanig ŋai malag dusue wo diŋiŋeŋ se ya, an lo muruan iŋ madai da dupanag an dam ŋisini se ya. An dam aloŋ uyanan a. 20Agod aloŋ ak, ŋai mel ta idunaŋ san ak ŋabol ilasa san niŋen o ta ŋusuksuk na ya. Tia, ŋai malak malak lo, agod aŋsiganem ab lo ru ŋufulale dugo ŋipiteŋanaŋ se ya. 21Juda igom Juda tia yan ru dabai anda ŋurupidai se ya. Ilod dibilisap, naod Anut dupanip, idsad Tubun en Jesus niŋen o ilod rumok o ŋabol dugo duloŋ a. 22“Aria, Urgun ŋai isubanag go Jerusalem na ŋau o ibol a. Gug ante ata ŋai o ilasa wan ta ŋaloŋ na ya. 23Mel kisaek en ŋaloŋ la ya, taun fidian ate ŋilasa dan te Urgun irupaiag ak Jerusalem na madai agod muruan wei mi malag igane da. 24Ŋaisag ilo sou lo ŋaisiganeg madok an mel tubun tia ya, agod ŋaiseg tinig o kankan ta ŋigane na da. Tia, ŋai Jesus Tubun en urat ipanag an ŋigane itout o yaes ifunag da. Urat an man, ŋai Anut san ilo panek tubun mi tamolpein fidian niŋedi wo yen dan ŋufulale san ama ya. 25“Ŋai aŋ fidian luluŋam lo ŋator dugo Anut san kagin panek san ru ŋufulale na ya. Gug ŋai ŋaloŋ ak, mitep aŋ fon ŋai naog ta ale na wa. 26Ago yak niŋen o ŋai gamu ŋurupaiaŋ da. Aŋ en ta adeg au tap an ŋaisag ai wadan tia ya. 27Man dugo, Anut san ilon fidian ŋai irupaiag go ŋaloŋ an fidian ŋurupaiaŋ o an niŋen o ta ŋasuksuk na ya. 28Sem kagin ipanaŋ dop Urgun sipsip malan tubun banim lo igane yan dam kagin apidinai uyanan a. Sipsip an Anut iŋanen Nanun san dar lo iŋal a. Aŋ Tubun en san midaeŋ sad titianek adi ak niŋen o afutai o uyanan a. 29Ŋai ŋaloŋ ak, saen ŋai ŋubusawaŋ dop tamolpein goun kasik igo woŋ ak dupalup, sipsip an ilod ta isou na wa. 30Agod aŋ luluŋam lo tamol aenkadi dilasap siganed ru sewak lo ru rumok an dukubuli dop senamo geig ilasa wa, an lo dop ilo rumok adi dirawai dop ŋied abad diri wa. 31Ago yak niŋen o kagin agane dop ilom isou. Anaŋar utol malag turon anda tidom ad aŋ kagin agane san ru kagin ŋurupaiaŋ na ya. 32“Gamu Anut banin lo ŋidiraŋ da. Agod iŋsan ilo muŋanek san ru aloŋ an ibunawaŋ pe, aŋanem ilo rumok dabai ipani wa. Ru an dam iganep aŋ tamolpein a Anut idiraig gun dilasa yan dida Anut san wasar an sisem mi aŋane san idaisuda geig a. 33Ŋai talpein ta san silva boi, tia gol boi, tia tinin san biouŋ boi, banin na ŋiŋane wo malag ta isi na ya. 34Aŋ fidian aloŋ ak, ŋaiseg banig en nam urat ŋigane dugo, mel lo ŋai turag dida katuk amama yak sema ibunawama se ya. 35Mel fidian ŋai ŋigane se yan lo ŋukubiai panaŋ, ago mi aŋ urat wagai agane dop lo talpein ta iŋ dabai ad tia yak abinawai a. Jesus, idsad Tubun en, ru ibol ak ilom isou. ‘Talpein mel pani dan san ilo uyan man oŋse mel ŋane dak san ilo uyan iriŋani a.’” 36Saen Pol ru ibol itout man, turun isaluwig fidian dida dugudani a. 37Tamolpein fidian ditatag, tinin diamisi dugo musuk dupani se ya. 38Iŋ afon naon dile san tia ibol ak niŋen o ru an ilo sou man diganeg, ilod tubun mi saian. Agog fidian diŋaneg, wog lo diaug, iyawai yau a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\