Aposel 21:25

25Gug ilo rumok tamolpein adi iŋ a Juda tia an, maŋ ru kagin igo migireg murupidai a. Iŋ anaŋ a tamolpein tubud sewak adi dupidinai dan ta diani na wa. Dar dam geg. Agod mel burod dususe yak sad dar ta ilasa na yan dam ta diani na wa. Agod jeit kagin dam ta digane na wo mabol a.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More