Aposel 21:32

32Gamu nam gurman tubun an yu gurman iŋ paen na yan iŋal, yu tamol aenta dam iŋal go doup tubun an sad na dumaspalug diau. Saen tamolpein Rom san yu gurman tubun an yu tamol adi dida dupalu dugo dil tag Pol dufuni an dumoig dibisei a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More