Aposel 22

1“Ŋaisag teig muroug, tamag muroug, kududom agurep, ŋaisag ru itargiranag san naom na ŋiŋeŋ dop aloŋ.” 2Saen Pol Hibru lo ru irupidai dugo duloŋ man, abaŋ fidian kute ibol a. Agog Pol ibol, 3“Ŋai man Juda tamol, Silisia na taun yaŋan Tarsus dubol dak lo ŋilasa ya. Gug etna Jerusalem na tamol ŋigane ya. Gamaliel iŋ ŋaisag girek maŋau. Ŋai idsad tubud baged sad kubiaeŋ ŋuri ŋupani san ru dabai geig ŋaloŋ se ya. Aŋ Anut awan ari apani dak ago mi ŋai dam awan ŋuri ŋupani da. 4Ŋai ŋabol dugo, tamol Jesus o ilod rumok an mala suek ŋupidinai dugo, aenkadi duburoug subanek ab lo didirai a. Agod aenta dufu dumat na ya. 5Pris malan te yak, iŋ kaunsil fidian dida ru rumok ŋabol dan duloŋ a. Ak niŋen o ka dubol dop aloŋ a. Iŋ ŋai girek dupanag go idsad Juda tamolpein Damaskus na dumado dan sad na ŋisini ŋau. Girek an tamolpein ŋuburoup sein nam dusubanaip, ŋaŋal pe, Jerusalem na mupalup muruan disini san ibol a.” 6“Gug nal ta ad titiŋae Damaskus sumeik ŋupani dugo, lilaman ta malan geig ak irakilawi. 7Agog tan na ŋau ŋadug, awan ta iwagiŋ go ibol, ‘Sol, Sol! Ata wo ŋai malag sue dak i?’ 8“Agog ŋai ŋusumiaeŋ, ‘Tubun en, oŋ enti?’” “Agog awag yabig ibol, ‘Ŋai Jesus, Nasaret tamol amaiak malag sue da.’ 9Tamol ŋai dida mau an lilaman dile gug awak a ŋai da miŋiŋeŋ an awan ta duloŋ na ya.” 10“Agog ŋusumiani, ‘Tubun en, dugo ŋigane wak i?’” “Agog Tubun en irupaiag, ‘Masap, Damaskus na wau gup, Tubun en san ilon oŋ lo dugo isou dan fidian durupaio uloŋ a.’ 11Lilaman an malan kasik an lo ŋai malag tidom tubun, agog abaŋ ŋile san tia ya. Ago tag turag muroug dida mau an banig te diabig dida Damaskus na mau a.” 12“Agog tamol ta yaŋan Ananaias, iŋ pempem Anut san ubou ile da. Iŋ idsad kubiaeŋ kagin ipani da. Juda tamolpein Damaskus na dumado dan iŋ Ananaias yaŋan diabisa da. 13Iŋ ŋaisag na ipalug, siŋireg na itur dugug ibol, ‘O teig Sol, mala ipuk pe abaŋ ule.’ Ago ibol ak nek saen an lo mi malag ipuk go iŋ ŋile ya. 14Agog irupaiag, ‘Id tubud baged sad Anut oŋ iŋsan ilon uloŋ o ipiliano ya. Ago dugo iŋanen Tamol Itaotan an ule san, agod iŋanen awan uloŋ o dam ipiliano ya. 15Man dugo, melmel a ule uloŋ na yan, iŋ patun fo utur dop tamolpein fidian ta duloŋ na yan rupidai duloŋ a. 16Ago yak niŋen ata wo mala gane dak i? Masap, suguek ŋanep, iŋanen yaŋan lo gudani dop, oŋane aupasek ipasi yau a.’” 17“Agog ŋai ŋamul Jerusalem na ŋaug, tempel lo ŋugudani dugo, malag ŋutun ŋile ya. 18Malag ŋutun lo Tubun en ŋaisag na iŋiŋeŋ dugo ŋile ya. Agog ibol, ‘Ririan Jerusalem bisei. Man dugo, tamolpein etna ŋai niŋeg o ubol ilasa dan uyan ta dupani na wa.’” 19“Ago tag ŋai awan ŋabig ŋabol, ‘Tubun en, iŋ duloŋ ak, ŋai ubou ab fidian ilon lo ŋiladu ŋilasa dugo, tamolpein oŋ o ilod rumok se yan ŋibiaig ŋafu idu na ya. 20Agod saen Stiven pat nam dufuni imat man, ŋai iŋ siŋired na ŋatur dugo uyan ŋupidinai a, ago dugo a dufuni se yan sad kulos kagin ŋupani se ya.’ 21Gug Tubun en irupaiag, ‘Wau. Ŋai ŋidinop, asau geig tamolpein a Juda tia yan sad na wau a.’” 22Tamolpein fidian Pol san ru an duloŋ yau nag, ru ta a tamolpein Juda tia yan niŋedi wo ibol an duloŋ go ilod imoi geig a. An lo afon awad tubun mi disasai dugo dubol, “Agane imat. Tamol naon ago man imado san ta idaisuda na ya.” 23- 24Tamolpein fidian disasaig, iŋsad kulos dubal dugo gufgaf dam disinig lak na dubal isida se ya. Ago tag Rom san yu gurman an ibol dugo Pol diŋaneg, yu tamol sad ŋioŋ ab ilon lo diladu ya. Yu gurman an iŋsan yu tamol irupidaig, Pol rasau nam dufuni dop ata mel niŋen o doup disasai se yan fun ibol ilasa dop iloŋ o ago igane ya. 25Gug dirae didarig bu dupani wo digane dugo, Pol yu gurman ta siŋiren na itur dan isumiani, “Dugo, kubiaeŋ dugo ibol dak i? Rom tamol ta kot lo sumianek gamugo pani dop ka funi wak i?” 26Yu gurman ru an iloŋ tag Rom san yu gurman tubun an san na yaug isumiani, “Oŋ dugo gane wo dak i? Tamol an iŋ Rom tamol.” 27Ago tag yu gurman tubun an Pol san na yaug isumiani, “Rupaiag ŋaloŋ. Oŋ Rom tamol ak i?” Agog Pol ibol, “Awo.” 28Rom san yu gurman tubun an irupei, “Moni naon lak na yak nam Rom gabman ŋupani dugo ate Rom tamol igo ŋilasa ya.” Agog Pol ibol, “Ŋai tinag tamag iŋ Rom tamolpein, ago yak niŋen o ŋai dam mi Rom tamol.” 29Ago ibol ak yu tamol a Pol bu dupani wo dutur an gamu nam dusuksuk diau a. Rom san yu gurman tubun an dam irer saian. Man dugo, Pol Rom tamol ak gug sumianek tia ka ibol dugo sein nam dusubani an ilo sou man iŋane ya. 30Yu gurman tubun an ata mel niŋen o Juda tamolpein Pol dufuni imat o disasai na yan fun abaŋ ile wo igane. Ago tag tidom lom mi ibol dugo pris gurman adi iŋ kaunsil dida dutumani a. Agog Pol banin na sein digane yan dupasig, diŋane diaug naod na dugunig itur a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\