Aposel 27

1Iŋ awad kisaek go maŋ Itali na mau o dubol tag, Pol iŋ subanek aenkadi dida Rom yu gurman ta doup “Kaisar san sawar” dubol dak san gurman, yaŋan Julius, banin lo didirai a. 2Agog maŋ Adramitium na wog ta fo misida ya. Wog an Esia provins lo panu loŋ na dien dan lo idu dop yau san. Agog miyawai a. Masedonia na taun ta yaŋan Tesalonaika dubol dan san tamol, yaŋan Aristakus, dam ida mau a. 3Nal tinin te Saidon na misasau a. Julius iŋ Pol lo uyan, ago yak niŋen o Pol yaug turan yil dugo mel lo katukan ak dupani a. 4Agog milasag mau dugo tim imasa tag Saipras nui giraŋen na tim an tia yak lo mi mau a, man dugo, tim naoma yabi se ya. 5Silisia iŋ Pamfilia da sad loŋ mubiseig Lisia na taun yaŋan Maira dubol dak lo milasag misasau a. 6Agog atna yu gurman an wog sen ak abaŋan yabi a. Agog wog ta Aleksandria na yak Itali na yau dak ile tag, iginiamag wog an lo musuda ya. 7Tim naoma yabi a, ago yak niŋen o nal aenta man pasak nam mau se ya. Agog Naidas panu sumeik mupani dugo, mile tag maeg migane gug atna ta madu na ya. Tim san dabai tubun kasik, agog naon fom mau san tia tag, Krit nui giraŋen malin ak lo maug Salmone damon miriŋani a. 8Maeg miganeg loŋ im mau nag taun ta Lasia dubol dak giraŋen na ilon ta yaŋan Ilon Malin dubol dan lo miladu ya. 9Maŋ atna saen milaen mok mumado yaug weiŋ mabi san muruan. Man dugo, Juda sad anaŋ waliŋ san nal itout la ya, agod saen an lo beig saian da. Ago tag Pol tamol ru kagin en irupidai, 10“Tamol aloŋ, idsad tureŋ etnap tau dan man muruan geig a. Ŋaisag ilog lo ŋukubiani ŋile yak, id tau oŋ dop man, muruan wei mi ilasa wa, wog san biouŋ dideg diau a, wog daoŋ iŋanep tamol aenta dam dumat a.” 11Ak man yu gurman iŋ keptan agod wog muroun da sad ru ilon lo rumok a. Agod Pol san ru man niŋen o kankan ta igane na ya. 12Madid saen dop ilon lo mumado san madok ta uyan na yak niŋen o tamol wei kasik mau an awad kisaek dop, milasap fon miyawaip Finiks na madu wo ilod ibol a. Krit na ilon an tim naon fo ta yen na da. Agod madid saen dop ate ka mumado wa. 13Agog karag ifure gug dabai an tia tag iŋ ilod lo ilon a ilod isou an lo ka mau ak dubol. Ago tag aŋga dirae isidag Krit san loŋ aen mi murig mau se ya. 14Saen milaen tiag tim dabai yarti dubol dan nui log mayau itor pani a. 15Tim ipalu yan wog iŋaneg, wog dutuli san ta isida na tag, tim naon mi dirig diau se ya. 16Maŋ nui nanun Koda dubol dan giraŋen aen ate muri dugo, diŋgi mabisa wo wagai miganeg, mirae isidag miyati a. 17Agog wog rasau nam tinin dufou sakar. Kabelan Libia san loŋ na gugor atna yak fo wog isida banau o, lai dupasi dugo tim mi wog idudunig mau a. 18Beig saian geig an nek ago mi yen tag, salsog wog tinin san biouŋ aenkadi diabi beig lo idu ya. 19Maen mumasag nek ago mi tag, wog san biouŋ biouŋ aenkadi iŋsed banid nam dupasig diabiau a. 20Nal kitek wei mi, ad, patui ta meil na ya. Agog tim nek yen ago mi yen dugo, maŋ binawek mile san ilo isou migane yan fon iloma iŋaoŋ a. Iŋ dideg diau o ilod isou se ya. 21Tamol dida mau an nal wei mok anaŋ tia dumado tag, Pol imasag naod na itur dugo ibol, “Aŋ ŋai awag amoi ak niŋen o Krit tibiseig, tiyawai tupalug, biouŋ biouŋ tititale da. Ago tia ak man, biouŋ tititale yan tia wa. 22Ak man ŋai aŋ ilom kisaek mi wo ŋusumianaŋ da. Sem dabai ipanaŋ. Man dugo, id en kisaek ta imat san tia wa. Wog mi gup man saian a. 23Tidom na ŋaisag Anut niŋen o iŋ ubou ŋile dan san eŋel ta ŋaisag na ipalug ibol, 24‘Pol, oŋ urer umoi! Oŋ Kaisar naon na utur o Anut ilon ago yen. Iŋsan ilo muŋanek lo tamol dida au dan kisaek ta ideg yau san tia ya.’ 25Ago yak niŋen o sem dabai panaŋ. Man dugo, ŋai Anut o ilog lo rumok, agod ŋai ru ŋaloŋ an ago mi iri panim ilasa wa. 26Gug id man taup nui ta fo tisida wa.” 27Agog ubou uraru itout go tidom an lo beig tubun, yaŋan Edria, an lo tim iŋiliamag mau. Tidom luak igo woŋ weiŋ tamol adi tan sumeik mupani dak dubol a. 28Ago tag mel muruan ak kam fo dususeg beig lo diganeg idu yaug, beig san kuror 35 mita igo woŋ dile ya. Kitekan maug, fon ago mi digane man beig san kuror 25 mita. 29Kabelan wog pat fo isidap ipuk banau aŋga iwoiwo patun na dubal agog salso idu wo dumosiai dop iŋsad tubud iloŋ o dubol. 30Agog wog san weiŋ tamol adi wog dubiseip dusol o digane yak niŋen o iŋ wog san diŋgi beig lo digane idu ya. Iŋ diraek go wog ŋudun fo aŋga ta dususe wo digane da. 31Ak man Pol yu gurman an irupei, “Wog san weiŋ tamol adi wog fo dumado wa. Tia tap, aŋ adeg au a.” 32Ago tag yu tamol adi diŋgi san kam dututeg ifot yau a. 33Salso idu wo sumeik dugo, Pol tamol anaŋ diani wo isumianai, “Aŋ nal 14 malam aganeg anaŋ ta ani man tia ya. 34Ago yak niŋen o anaŋ ani wo ŋurupaiaŋ da. An tinim dabai ipani wa. Man dugo, aŋ luluŋam lo tamol ta kisaek iŋsan gumuran san roun kitek ta mok ideg yau na wa.” 35Pol iŋ ru an ibol itout gug bret kisaek iŋaneg fidian malad lo Anut ilo uyan ipanig yafuteg iŋsen fun iganeg yani a. 36Fidian ago dile tag sed dabai ipidinaig bret diŋaneg diani a. 37Maŋ wog fo mau an nuŋoma 276. 38Saen tamol fidian anaŋ dianig, luad ipuk go, wog pasauman o diganeg, wit diabi beig lo idiau a. 39Salso idu an weiŋ tamol adi loŋ ta dileg diŋaoŋ. Gug ilon ta lul anda yak dile tag wog diŋane diaup lul an fo isasau wo dubol. 40Ago tag aŋga san kam dututeg, aŋga nuŋon beig lo yen. Agog ulum san fei andam san kam dupasi a. Agog wog ŋudun fo lai an diraeg, tim wog idudunip, loŋ na yau wo digane se ya. 41Ak man wog gurgor fo isidag iririd yen se ya. Agog ŋudun man isasau dugo wadan man tamun ipalug igile ifurak idiri yau se ya. 42Ago dugo yu tamol adi subanek an fidian dufu dumat o dubol. Kabelan dulog loŋ na diaup dusol banau. 43Ak man yu tamol sad gurman Pol imat man imoi tag, subanek adi ta dufu dumat na wo ibol a. Tamol dulog san idaisuda man imug dusukalik beig lo dudup, dulog loŋ na disila diau o ibol a. 44Gug aenta dulog san tia man, wog san abau an disinip fo dulog disila diau o ibol a. Ago miganeg fidian loŋ na itaot misida ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\